– Luftforurensning handler ikke bare om NO2, men også om svevestøv. Fordi svevestøv er mye farligere enn vi har trodd, må nye og strengere utslippsgrenser på plass snarest, mener Heikki Eidsvoll Holmås. 3,7 millioner dødsfall i 2012 skyldtes utendørs luftforurensning, ifølge WHO. FOTO: ARNE OVE BERGO

Sjokkert over Tine

– Det er sjokkerende at klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) ikke har fulgt opp sterke, faglige råd om livsfarlig svevestøv, mener SVs Heikki Eidsvoll Holmås.

– I februar 2014 anbefalte Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet å stramme inn grensene og målene for svevestøv med virkning fra 1. januar 2015. En ekte miljøminister ville tatt grep med en gang, men Tine Sundtoft har ikke gjort noen ting, sier Holmås.

Av et brev fra Sundtoft til Stortinget datert 15. april i år, går det fram at «departementet vurderer nå forslaget fra direktoratene» i samråd med andre berørt departementer. Det er på ingen måte godt nok for Holmås.

– Luften i flere av byene våre er farligere enn vi har trodd. Det er skremmende å vite at mennesker dør etter de mest forurensede dagene i Oslo, og at ungene får astma. Samtidig vet vi hva som skal til for å gjøre noe med dette. Likevel har Sundtoft sittet stille i over ett år uten å bestemme seg, påpeker Holmås.

LES OGSÅ: Spørretime med Heia Sundtoft

Farlige utslipp

Dårlig luftkvalitet i norske storbyer har lenge vært et problem på grunn av utslipp av en rekke ulike stoffer. De største problemene er knyttet til nitrogendioksid (NO2) i eksos, samt svevestøv som følge av blant annet piggdekkbruk og vedfyring.

Mens problemene med NO2 har økt, ikke minst på grunn av økt salg av dieselbiler, har nivåene for svevestøv i stor grad ligget langt under hva som er tillatt i dag. Men som Holmås er inne på, har mange studier de seneste årene vist at selv forholdsvis lave nivåer av svevestøv, kan innebære et helseproblem.

Derfor fikk direktoratene han nevner, i mai 2011 i oppdrag å «etablere langsiktige, helsebaserte nasjonale mål for lokal luft og revidere grensene for lokal luftkvalitet». Oppdragsgivere var Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Da de fire direktoratene konkluderte i februar i fjor, var det full enighet om hva som måtte gjøres.

Anbefalingen om å stramme inn grenseverdiene for hva som skal være tillatt nivå av partikler i lufta, ble blant annet begrunnet med nyere forskning som «viser at det forekommer negative helseeffekter ved langt lavere konsentrasjoner av svevestøv enn dagens grenseverdier.»

LES OGSÅ: Mener Sundtoft er en fare for klima og miljø

Mange rammes

Under en høring i Stortinget 5. mai, fikk medlemmene av energi- og miljøkomiteen i klartekst beskjed om hva lufta vi puster inn i Oslo og andre storbyer, kan gjøre med helsa vår. Seniorforsker Marit Låg ved Folkehelseinstituttet presenterte da funn som viser at lokal luftforurensning blant annet fører til økt dødelighet ved luftveissykdommer, forverring av astma, forverring av kols og fibrose, lungebetennelse, lungekreft, hjerteinfarkt og dødelig hjertesvikt, slag og forstyrret psykososial utvikling hos barn.