Sivilombudsmannen refser norske myndigheter for isolasjonsbruk

I en særskilt melding til Stortinget anbefaler Sivilombudsmannen en rekke endringer knyttet til bruken av isolasjon.

Av Birgitte Iversen og Kristian Aaser

Saken er oppdatert

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger overleverte tirsdag en særskilt melding til Stortinget om isolasjonsbruken i norske fengsler. Det er det sterkeste virkemiddelet ombudsmannen kan bruke.

– Vi har siden 2014 besøkt 19 fengsler, og vi synes funnene er så alvorlige at vi måtte gjøre Stortinget oppmerksom på dem, sier Falkanger til NTB.

Sivilombudsmannen er særlig bekymret for forholdene ved Oslo fengsel, Bergen fengsel og Ila fengsel, men sier mangel på oversikt over isolasjonsbruken i norske fengsler gjør at fengslene ikke kan rangeres.

Setter ikke inn vikarer

Falkanger sier den omfattende isolasjonsbruken i stor grad skyldes uegnede bygninger og for få ansatte.

– Mange fengsler mangler fellesareal, og så har man ikke bemanning nok til å sørge for at de innsatte kommer seg ut i fellesskapet på annen måte, sier han.

– Ansatte i Kriminalomsorgen har beskyldt regjeringens Avbyråkratiserings- og effektivitetsreform (ABE), som pålegger årlige driftskutt på 0,5-0,7 prosent, for å ramme tilbudet til de innsatte. Har dere funnet en sammenheng mellom kuttene og større bruk av isolasjon?

– Akkurat hva dette skyldes, har jeg ikke så lyst til å gå inn på, men vi ser at bemanning har blitt redusert. Vi ser det først og fremst på at man ikke setter inn vikarer ved sykefravær. Det fører til at en rekke aktiviteter lukkes, dels fordi de som står for aktivitetene, for eksempel på verkstedene, må brukes i de alminnelige avdelingene isteden, forteller Falkanger.

16 timer på cella – mer i helgene

Sivilombudsmannen kritiserer fengselsmyndighetene for å mangle oversikt over isolasjonen. Dette gjelder både fengslene selv og Kriminalomsorgen.

Rapporten inneholder ti anbefalinger, deriblant å sikre bedre data av omfanget av isolasjonen, samt å endre loven, slik at det settes grenser for hvor mye de innsatte maksimalt kan være innelåst på cellene sine i løpet av en dag.

I norske fengsler er hver fjerde innsatt innelåst på sin egen celle 16 timer eller mer i døgnet på hverdager. I helgene er omfanget enda større, ifølge rapporten.

Sivilombudsmannen ber også om bedre helseoppfølging av de innsatte.

– Vi vet at isolasjon er skadelig for den som blir utsatt for det, og dess lenger man sitter isolert, dess mer skadelig er det. Isolasjon kan utløse angst, psykoser og både tap av sanser og opplevelse av tid, forteller Falkanger.

– Altfor stor grad av isolasjon

Leder Dag Terje Andersen (Ap) i kontrollkomiteen på Stortinget omtaler meldingen fra Sivilombudsmannen som «veldig alvorlig».

– Den viser altfor stor grad av isolasjon, sier han.

Andersen legger til at de skal koble inn justiskomiteen for å diskutere tiltakene Sivilombudsmannen anbefaler. Han understreker at det er for tidlig å uttale seg om hvilke eventuelle konsekvenser meldingen kan få for ansvarlig statsråd.

Ber politikerne ta grep

Den særskilte meldingen ble torsdag overlevert til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Falkanger sier han forventer at Stortinget følger opp saken overfor regjeringen.

– Vi har gjentatte ganger pekt på risikoen for umenneskelig behandling, men Kriminalomsorgen har ikke fulgt opp våre rapporter når det gjelder isolasjon. Det er derfor på høy tid at politikerne tar tak i dette og behandler det i Stortinget, slik at vi får isolasjonsbruken ned, sier Falkanger.

Han peker på at norske myndigheter over flere år har fått internasjonal kritikk for bruken av isolasjon fra både FNs torturkomité og Europarådets torturkomité.

Både norsk lov og internasjonale menneskerettighetsstandarder brytes med dagens praksis, ifølge sivilombudsmannen.