Serviceteknikerne vant mot Coca-Cola – anker likevel til Høyesterett

Kravet fra serviceteknikerne er at de skal ha betalt for den tida de bruker på å kjøre til og fra kunder.

Aslak Bodahl / FriFagbevegelse

Coca-Cola mente at arbeidstida for serviceteknikerne startet først når de har kommet fram til første kunde, men dommen fra Eidsivating lagmannsrett i november slår enstemmig fast at den pålagte kjøretida for serviceteknikerne også er arbeidstid.

Som arbeidsgiver påla Coca-Cola serviceteknikerne å kjøre opptil én time hver dag på det de mente var fritid. Men det kunne de ikke fortsette å gjøre, ifølge den nye dommen.

Har fast timelønn

Lagmannsretten konkluderer imidlertid med at partene ikke har avtalt at det skal lønnes for denne tida.

– Serviceteknikerne i Coca-Cola har en fast timelønn som gjelder for alt arbeid i ansettelsesforholdet, også kjøring. Hvorfor lønnsavtalen mellom partene ikke skal gjelde all kjøring, er vanskelig å forstå, sier LO-advokat Nina Kroken til FriFagbevegelse.

– Det er en rekke uavklarte spørsmål til lagmannsrettens dom om etterbetaling, og de gir også uttrykk for tvil selv, forteller Kroken.

Les også: Vil at LO skal svekke båndet til Ap: – Det er Arbeiderpartiet som drar fordelene av samarbeidet

Ytelse mot ytelse

Hun har sammen med advokat Stig Åkenes Johnsen ført saken for teknikerne og Norsk Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Johnsen påpeker at lagmannsretten har lagt til grunn at serviceteknikerne ikke har rett til noen lønn for ta de bruker på å kjøre til og fra kunder, selv om arbeidet er utført etter pålegg fra arbeidsgiver.

– Fritaket for lønnsplikt bryter etter vår oppfatning med den grunnleggende forutsetningen om ytelse mot ytelse som normalt gjelder i arbeidsforhold. Etter vår oppfatning er utgangspunktet at ansatte som utfører arbeid etter pålegg fra arbeidsgiveren, skal få betalt for dette arbeidet. Vi mener at lagmannsretten har lagt til grunn en uriktig forståelse av lønnsbestemmelsene både etter de individuelle arbeidsavtalene og tariffavtalen, skriver Johnsen i en e-post til FriFagbevegelse.

I anken sies det blant annet at utgangspunktet er det motsatte av hva lagmannsretten bygger på. Det må derfor kreves klare holdepunkter i avtalen mellom partene dersom utførelse av arbeid ikke skal utløse lønn eller betaling, skriver LO-advokatene på sin Facebook-side.

Les også: Ole Martin (37) jobbet ti år med nattevakter og fikk kreft. Forsker mener det kan være en sammenheng

Kjøretid er hviletid

Denne saken startet i 2014 og kom opp for Nedre Romerike tingrett i fjor. Da slo flertallet i tingretten fast at den pålagte kjøretida for serviceteknikerne til Coca-Cola er hviletid. Arbeidsoppgavene til disse teknikerne består i å installere og vedlikeholde utstyr som kaffemaskiner, kjøleskap, dispenserutstyr og salgsautomater.

Nina Kroken og Stig Åkenes Johnsen mente dommen var feil og i strid med avgjørelser både fra EU-domstolen, Efta-domstolen og Høyesterett. Det fikk de medhold for i lagmannsretten. Men arbeidstakersiden er altså uenig med lagmannsretten i at rett på lønn/vederlag ikke følger av av Bryggerioverenskomsten (tariffavtale for de som jobber i bryggerinæringen) eller de individuelle arbeidsavtalene.

Hvis Høyesteretts ankeutvalg henviser saken til behandling, vil dom ventelig foreligge i løpet av våren eller sommeren neste år.

40 serviceteknikere

Bakgrunnen for saken er hvordan arbeidstid er definert i arbeidsmiljøloven. Loven slår fast at arbeidstid er «den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver».

NNN mener at siden arbeidstaker må følge arbeidsgivers instrukser fra vedkommende setter seg inn i bilen om morgen og til bilen er parkert hjemme om kvelden, står også vedkommende til arbeidsgivers disposisjon hele dagen. Dette må da regnes som en del av arbeidstida.

Coca-Cola har rundt 40 serviceteknikere spredd over hele landet. 18 av dem gikk til sak mot sin arbeidsgiver.

FriFagbevegelse har vært i kontakt med Coca-Cola, men ikke fått noen kommentar til anken fra NNN og serviceteknikerne.