Det jobber i dag 1.600 flere barnehagelærere i norske barnehager enn det gjorde i 2009. ILLUSTRASJONSFOTO: WANDA NATHALIE NORDSTRØM

Seks av ti barnehager mangler fagfolk

BEMANNING: Så mange som 160.000 norske barn går i en barnehage som ikke oppfyller lovens minstekrav til utdanning.

Seks av ti norske barnehager har pedagogiske ledere uten godkjent utdanning. Det viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet som Dagsavisen har fått tilgang til.

Men selv om det fortsatt mangler 4.400 pedagoger i norske barnehager, går utviklingen riktig vei. Det er i dag 1.000 flere barnehager som oppfyller lovens minstekrav til pedagogisk bemanning enn det var i 2009. Det er nesten en dobling på tre år.

Samtidig er det slik at flertallet av barnehagene som ikke oppfyller dagens krav, kun trenger én ny pedagog for å være innenfor loven.

 

Les også: God barnehage gir skolegevinst

 

Dramatiske forskjeller

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) synes tallene er svært gledelige:

- Det jobber i dag 1.600 flere barnehagelærere i norske barnehager enn det gjorde i 2009. Det er utrolig positivt fordi vi vet at kvaliteten på barnehagetilbudet henger nøye sammen med kompetansen hos de ansatte, sier Halvorsen.

At det i samme tidsrom også har vært en økning i andelen barnehager som har flere pedagoger enn loven krever, mener hun viser at barnehageutbyggingen til regjeringen ikke har gått på bekostning av kvaliteten.

- Vi har hatt en tredjedel pedagoger gjennom hele tiårsperioden med barnehageutbygging. At andelen har økt de siste tre årene skyldes både flere nyutdannede og at førskolelærere som har valgt andre yrker etter endt utdanning, har kommet tilbake til barnehagen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Samtidig som Utdanningsdirektoratets tall samlet sett viser økt pedagogtetthet, avslører tallene også uventet store forskjeller.

Verst i klassen er Akershus, der kun én av fem barnehager oppfyller minstekravet til pedagogisk utdanning.

Best er Vestfold, der nesten tre av fire barnehager oppfyller lovens krav.

 

Forskjeller i kvaliteten

Direktør Petter Skarheim i Utdanningsdirektoratet er bekymret for at de store forskjellene kan gi svært ujevn kvalitet på det norske barnehagetilbudet.

- Hvor dramatisk dette er i praksis, kommer an på hvor nær barnehagen er å oppfylle normen og hva slags kompetanse det er i resten av personalet. Men uansett mener jeg så store forskjeller i pedagogtettheten vil gjenspeile reelle forskjeller i kvaliteten på barnehagetilbudet, sier Skarheim, som nylig kom tilbake fra jobben som ambassaderåd i den norske delegasjonen til OECD.

Han legger ikke fingrene imellom når han forklarer hvor viktig det er å få opp pedagogtettheten i barnehagene i årene framover.

- Det vil være viktig å få aksept for at det er mye viktigere å få høy kvalitet på barnehagetilbudet enn god kvalitet i høyere utdanning. Kvaliteten på barnehagetilbudet avgjør hvordan du gjør det på skolen. Barnehage handler ikke om barnepass, men om framtidig liv og verdiskaping her i landet.

- Det kommer stadig ny dokumentasjon på barnehagens betydning og hvor avgjørende det er å ha solid personale med god kompetanse, understreker Petter Skarheim.

 

Langt igjen

Dagens bemanningsnorm er ment å komme alle landets 273.000 barnehagebarn til gode.

- Dessverre er det et stykke igjen før vi er der. Fortsatt skal det mye systematisk og målrettet arbeid til før alle norske barnehager er i en situasjon der de har full bemanning av pedagoger, sier Skarheim.

I 2009 fikk 709 barnehager dispensasjon fra utdanningskravet for de pedagogiske lederne. I fjor var tallet 1.342 - altså bortimot en dobling på tre år.

Kunnskapsministeren er bekymret for utviklingen etter et regjeringsskifte:

- Jeg er veldig spent på hva en ny regjeringserklæring vil inneholde når det gjelder barnehage, men jeg er ikke optimist, sier Halvorsen.

- Frp og Venstre er imot bemanningsnormen, eller voksentettheten, som vi varslet at skulle inn i den nye barnehageloven. Høyre agerer helt uforpliktende. Jeg frykter at hele bemanningsnormen ryker. Frp har tidligere også vært imot å lovfeste at alle barn skal tilhøre en barnegruppe.

karin.fladberg@dagsavisen.no

 

Det skal minimum være én 
pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og én barne­hagelærer per 14-18 barn når barna er eldre. Regelen gjelder når barna daglig er over seks timer i barnehagen. Kravet er fastsatt i forskrift 
om pedagogisk bemanning §1.

I fjor ga det regjeringsoppnevnte Øie-utvalget en klar anbefaling om bemanning i barnehagene som innebærer en kraftig styrking i forhold til dagens minstekrav: En generell bemanningsnorm med én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år. En pedagognorm med én barne­hagelærer per seks barn under tre år og en barnehagelærer per 12 barn over tre år.

Ifølge utvalget synes det å herske bred enighet om at personalets kompetanse er den enkeltfaktoren som har størst betydning for den pedagogiske kvaliteten i barnehagen.

Kilde: Statistikknotat 04/2013 fra 
Utdanningsdirektoratet og «Til barnas beste» 
NOU 2012:1

Tabellen viser hvor stor andel av barnehagene i hvert enkelt fylke som oppfyller lovens krav til pedagogisk bemanning.

Kilde Utdanningsdirektoratet

Pedagogkrav