– Retten til et trygt og godt skolemiljø er tydelig. Det er elevens opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende, fastslår kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Røe Isaksen slår tilbake

– Fjerning av kravet om at skoler skal fatte enkeltvedtak i mobbesaker vil styrke elevenes rettssikkerhet.

 

Det sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som slår kraftig tilbake mot kritikerne i kjølvannet av den åpne høringen om regjeringens nye mobbelov i Stortingets utdanningskomité mandag ettermiddag.

– Vi flytter fokus over til hva som faktisk gjøres for å stoppe mobbing i praksis. Det blir mindre rom for tolkning enn før. Aktivitetsplikten er klarere enn dagens enkeltvedtak, sier skolestatsråd Røe Isaksen.

Han reagerer kraftig på påstanden om at elevenes rettssikkerhet og skolenes arbeid mot mobbing svekkes som følge av at regjeringen erstatter dagens krav om enkeltvedtak i mobbesaker, med en aktivitetsplikt i Opplæringsloven:

– Da vi gjorde dette, var det etter klare råd fra Djupedal-utvalget, som mente dagens enkeltvedtak ikke ga noen reell beskyttelse mot mobbing. Tvert imot mente ekspertutvalget at det ble rettet altfor mye oppmerksomhet rundt det byråkratiske vedtaket mens det skjedde lite praktisk for å gjøre noe med elevens situasjonen, sier Torbjørn Røe Isaksen til Dagsavisen.

I gårsdagens avis uttrykte flere kilder sterk bekymring for elevenes rettssikkerhet i den nye loven.

Irma Rustad i «Foreningen mobbing i skolen» og mobbeekspert Gaute Bjørnsen mente begge at det nye lovforslaget er et tilbakeslag, blant annet fordi ulne formuleringer erstatter tydelig ansvarliggjøring.

Det er et perspektiv kunnskapsministeren avviser.

Les også: Mobbing skjer i skjulte nettgrupper

– Klar forpliktelse

– Aktivitetsplikten inneholder en juridisk forpliktelse til å handle, som foreldrene kan klage på og som skolen kan få sanksjoner for ikke å følge. Det beskriver hva skolen skal gjøre når den får inn en mobbesak. Tiltakene skal kunne etterprøves. Det er også derfor en aktivitetsplikt følges av en dokumentasjonsplikt, sier Røe Isaksen, og viser til at dette er en viktig årsak til at Barneombudet støtter forslaget.

Han avviser videre påstanden om at barnets egen opplevelse tilsidesettes i lovforslaget.

– Det er elevens opplevelse av skolemiljøet som avgjør om retten til et godt psykososialt miljø er oppfylt, fastslår kunnskapsministeren.

Debatt: Mobbing er foreldrenes ansvar

Han fremhever at lovforslaget er enda tydeligere en dagens lov på nulltoleranse. En skole oppfyller aktivitetsplikten først når den gjør alt som faglig er rimelig å forvente, og ikke stopper opp arbeidet før eleven opplever at skolemiljøet er trygt og godt. Om nødvendig vil arbeidet pågå i lang tid. Er foreldrene ikke fornøyd, er det fylkesmannen som tar stilling til om aktivitetsplikten er oppfylt.

– Jeg mener vi har lagt fram en viktig lovpakke som styrker mobbeofrenes rettssikkerhet. Fylkesmannen har fått 17 millioner kroner ekstra i år for å følge opp mobbesaker, blant annet med tanke på behandlingstid, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Gamle saker

Skolestatsråden er også opptatt av å nyansere påstanden om at klageretten faller bort i alle saker der eleven bytter skole. Hvis eleven midlertidig er flyttet vekk fra nærskolen, eller holdes hjemme på grunn av mobbesaken, kan saken fortsatt meldes til fylkesmannen uten å kunne avvises.

Tilhører saken derimot fortida, der det ikke lenger er aktuelt for eleven å bytte tilbake til gamleskolen, skal Fylkesmannen avvise klagen.

Les også: – Skolene sminker bort mobbing