Retter fingeren mot regjeringen

Når skal statsråden forstå at likestilling ikke kommer av seg selv? Anette Trettebergstuen (Ap) stiller spørsmålet, og får støtte av SV.

 

I går skrev Dagsavisen at bare 21 av de 200 største selskapene i Norge ledes av en kvinne, og at kvinner bare utgjør 22 prosent av toppledergruppene i de samme 200 selskapene.

«Norsk næringsliv er mannlig og dresskledd», sa sosiolog Mari Teigen, som leder CORE – Senter for likestillingsforskning, som har utarbeidet statistikken.

Statistikken ble ikke bedre da Berit Svendsen denne uka gikk ut av Telenor-ledelsen.

Opposisjonen krever mer handling og færre pekefingre fra likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

– Svendsens avgang opprører Helleland, sier hun, og så går hun ut og refser selskapet. Det blir uttalelser helt uten tyngde så lenge statsråden selv ikke er villig til å gjøre noe politisk, sier Anette Trettebergstuen, som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Dagsavisen på lederplass: Hindres av Gutteklubben Grei

Mange tiltak, liten vilje

Trettebergstuen ramser opp forslag fra opposisjonen som regjeringen og støtteparti har stemt ned:

Krav til mål for kjønnsbalanse på alle nivåer i bedrifter; rapporteringskrav på likestillingsutviklingen; at selskaper der staten har eierandel skal ha minst 40 prosent kvinner i valgkomiteene sine; at statens eierprinsipper for god eierstyring også skal gjelde mål om likestilling; «en ambisjon» om at minst 40 prosent av selskapene der staten har eierandel, skal ha kvinnelig styreleder.

– Når skal statsråden forstå at likestilling ikke kommer av seg selv? Hun sitter på mange virkemidler hun kan ta i bruk om hun vil, sier Trettebergstuen.

Skjerper kravene

– Tallene Dagsavisen presenterte i går viser hvor riktig det er å ikke bare beholde, men å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillingsloven, sier Monica A. Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia til Dagsavisen.

Paulsen viser til at regjeringen har sendt ut på høring et forslag om å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Forslaget innebærer en skjerpelse for arbeidsgiver i rapporteringen om status for likestilling på arbeidsplassen. Regjeringen foreslår at bedrifter med 20 til 50 ansatte skal underlegges kravet – ikke bare bedrifter med mer enn 50 ansatte, som i dag.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Helhjertet støtte

Videre legger forslaget blant annet opp til at arbeidsgivere skal utarbeide en skriftlig oversikt over lønn fordelt etter kjønn; oversikt over hvor mange som jobber ufrivillig deltid; og at regnskapspliktige virksomheter skal rapportere om likestilling og ikke-diskriminering i årsberetningen.

Negotia og YS støtter forslaget helhjertet, sier Paulsen

Det gjør også Trettebergstuen og Freddy Øvstegård, likestillingspolitisk talsperson i SV. Det er ikke så merkelig: Regjeringen ble nemlig pålagt av stortingsflertallet, deri inkludert både SV og Ap, å skjerpe kravet til aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Peker på regjeringen

Øvstegård, som sitter i samme komité som Trettebergstuen, peker på at også tredelingen av foreldrepermisjonen er resultatet av Stortingets krav, ikke regjeringens vilje. Det samme gjelder tiltak mot seksuell trakassering, et SV-forslag som fikk flertall i vår.

Øvstegård mener statsråden må slutte å peke på alle andre:

– Regjeringen har ingen likestillingspolitikk, kun en likestillingsminister som ber alle andre skjerpe seg, nå senest Telenor fordi Svendsen gikk. Nå er det på tide å snu fingeren fra alle andre tilbake på regjeringen, sier han.

Fortsatt utfordringer

– Norge er et av verdens mest likestilte land. Andelen kvinner som jobber deltid har aldri vært mindre enn i dag, det er 31 000 flere kvinnelige ledere og forskjellene mellom kvinners og menns gjennomsnittslønn har minket fra 2015 til 2017.

Det skriver Tom Erlend Skaug (H), statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, i en e-post – via en pressekontakt – til Dagsavisen.

Han mener regjeringen har lagt frem den mest offensive likestilte foreldrepengeordningen noen gang i Norge.

– Med tredelingen av foreldrepermisjonen sikres foreldrene like muligheter for tid med barnet i det første leveåret, samtidig som vi ivaretar frihet og fleksibilitet for den enkelte familie, til beste for barnet, skriver Skaug

Statssekretæren viser også til at regjeringen har sendt på høring et forslag om et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering.

Samtidig erkjenner han at Norge fortsatt har likestillingsutfordringer.

– En av de viktigste utfordringene er at utdannings- og arbeidsmarkedet er kjønnsdelt. Derfor har vi nedsatt #Ungidag-utvalget, som skal ta for seg utfordringer knyttet til kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg.

Les også: Når menn styres av kvinner (Dagsavisen+)