Regjeringspartiene trosser egen plattform om pensjon fra første krone

Én million nordmenn må fortsatt vente på å tjene pensjon fra første krone. – Noe annet ville undergrave trepartssamarbeidet, mener regjeringspartiene.

 

Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Flertallet på Stortinget trosser regjeringsplattformen i denne omgang og mener noe annet ville undergrave trepartssamarbeidet. Men etter det FriFagbevegelse erfarer, vil stortingsbehandlingen ende med at det likevel settes ned et partssammensatt utvalg.

– Innstillingen i saken er ikke det endelige vedtaket. Men jeg kan ikke røpe her hvorfor flertallet i Finanskomiteen endte opp med dagens innstilling, sier lederen i Finanskomiteen, Henrik Asheim, til FriFagbevegelse.

Flertallet i Finanskomiteen på Stortinget – de fire regjeringspartiene – avviser imidlertid både forslaget fra Ap og SV om å innføre pensjon fra første krone og Senterpartiets forslag om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal komme med forslag som sikrer mer rettferdig pensjon for lavinntektsgrupper og ivaretar prinsippet om pensjon fra første krone.

– Det vil være uryddig av Stortinget å ta stilling til den ene parts krav og pålegge den andre parts betydelige merkostnader uten at dette er en del av en enighet i et lønnsoppgjør eller annen form for enighet mellom partene i arbeidslivet. Det vil også kunne undergrave trepartssamarbeidet, heter det i merknadene fra de fire borgerlige partiene.

– Vi har forståelse for at arbeidstakere vil ha mest mulig pensjon, og er åpen for å se på tilpasninger i dagens system, legges det til.

Flertallet understreker at det er Stortinget som lovfester endringer i pensjonssystemet, men at det er tradisjon for at dette enten blir gjort ved brede forlik i Stortinget eller at partene i arbeidslivet i forbindelse med et lønnsoppgjør er blitt enige om å be myndighetene foreta eller utrede endringer.

Les også: – KrF må sikre at en ny regjering gir én million nordmenn høyere pensjon

Mindretallets syn

Torsdag om en uke kommer saken til Stortinget. Etter det FriFagbevegelse erfarer, vil det da bli varslet et forslag som innebærer at det settes ned et partssammensatt utvalg i tråd med regjeringsplattformen, som skal vurdere saken.

Mindretallet bestående av Ap, SV, MDG og Rødt viser i sine merknader til at dagens lovverk for tjenestepensjoner i privat sektor bør tilpasses prinsippene i ny folketrygd.

Derfor mener de fire opposisjonspartiene at forslaget om at arbeidstakere skal få pensjon fra første krone er en logisk oppfølging av pensjonsreformens prinsipp om at all inntekt skal gi pensjon, sammen med blant annet fjerningen av 20-årsgrensen og kravet om minst 20 prosent stillingsbrøk.

– Pensjon fra første krone vil gi en bedre sosial profil enn dagens ordning. Når lønn under 1 G unntas fra opptjening i tjenestepensjon, kommer de med høy lønn forholdsmessig bedre ut enn de med lavere lønn, påpekes det.

Les også: Servitør Italo taper stort på pensjon

Regjeringsplattformen

Det var ventet at flertallet i Finanskomiteen ville støtte seg til Senterpartiets forslag om å sette ned et partssammensatt utvalg med tanke på å innføre pensjon fra første krone, til tross for at det ble lite godt mottatt i opposisjonen og i fagbevegelsen.

Senterpartiet kom imidlertid med et endringsforslag til sitt eget forslag, som spisser formuleringen om at et partssammensatt utvalg skal komme med et forslag som skal sikre rettferdig pensjon for lavinntektsgrupper som ivaretar prinsippet om pensjon fra første krone.

Etter det FriFagbevegelse erfarer, var dette forslaget for spisset til at regjeringspartiene kunne støtte det.

Dermed ble komiteen tredelt.

Ap, SV, Rødt og MDG står sammen om å be Stortinget fremme et forslag om å endre lov om obligatorisk tjenestepensjon slik at pensjonssparing starter fra første opptjente krone.

Senterpartiet står alene om et forslag som sier at Stortinget skal sette ned et partssammensatt utvalg som skal komme med forslag som sikrer mer rettferdig pensjon for lavinntektsgrupper og ivaretar prinsippet om pensjon fra første krone.

Mens de fire regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF innstiller på at representantforslaget ikke vedtas.

– Dette burde vært vedtatt nå. Da ville det gjort en forskjell for en million mennesker. Det er en grunn til at forslaget har kommet til Stortinget. Det er partene i arbeidslivet som har bedt om det. Jeg er skuffet over at det ikke blir noe ut av dette nå, sier Kari Elisabeth Kaski (SV) til FriFagbevegelse.

Utsatt to ganger

Forslaget om pensjon fra første krone skulle egentlig vært avgjort før regjeringsforhandlingene startet på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland.

På grunn av regjeringsforhandlingene ble saken utsatt til slutten av januar. Finanskomiteen skulle opprinnelig levert sin innstilling tirsdag. Av praktiske årsaker ble det utsatt til torsdag.

Lederen i finanskomiteen på Stortinget, Henrik Asheim (H), har ment at det i utgangspunktet er problematisk å innføre pensjon fra første krone gjennom et representantforslag.

– Det skal være bærekraftig ikke bare for arbeidstakere, men også for arbeidsgiversiden for å forankre det. Derfor er det helt riktig å sette ned et partssammensatt utvalg som inkluderer både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden, sa Henrik Asheim til FriFagbevegelse for en uke siden.

– Det er sak hvor det kan være krevende å få enighet. I de to anledningene har det vært i et tariffoppgjør hvor arbeidsgiver har gitt kronetillegg allerede og at det er en del av en pakke. Jeg tror det er bra for partene i arbeidslivet å få et utvalgsarbeid nå, la han til.

NHO er opptatt av at alle skal ha en pensjon å leve av, men at forslag om å innføre pensjonssparing fra første krone må sees i en større sammenheng.

– Et pensjonssystem må stå seg over tid. Enkeltelementer må ikke behandles løsrevet, men gjennom helhetlige og brede forlik. Pensjon fra første krone må vurderes sammen med folketrygd, en mulig ny AFP og tjenestepensjon, slik at arbeidslinjen blir ivaretatt.

– Forslaget om pensjon fra første krone vil kunne ramme bedrifter som i dag er flinke til å inkludere og integrere – for eksempel reiseliv, varehandel og service. Dette er ofte bedrifter som skaper viktige arbeidsplasser i distriktene, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Les også: Tre av fire nordmenn vil ha pensjon fra første krone