Justisminister Grete Faremo (Ap) og regjeringen vil legge fram et forslag for Stortinget om en midlertidig lov som opprettholder forlengelsesretten for festerne.

Regjeringen anker menneskerettighetsdom

Menneskerettighetsdomstolen mener Norges tomtefestelov strider med eiendomsretten. Nå anker Regjeringen dommen.

Senterpartiet reserverer seg mot regjeringens anke i tomtefestesaken. Beslutningen vekker ikke udelt begeistring hos tomtefesterne heller.

– Vi synes jo avgjørelsen i Menneskerettighetsdomstolen var feil, men er samtidig veldig usikre på om en anke vil føre fram. Etter det vi forstår er ikke mulighetene så store, sier fungerende styreleder Grethe Gjertsen i Tomtefesterforbundet til NTB.

Hun mener regjeringen i stedet bør jobbe for å avvikle ordningen med festede tomter.

– Den må sikre at festerne kan løse inn tomta til en rettferdig pris, sier Gjertsen.

Reservasjon

Domstolen i Strasbourg har slått fast at den norske tomtefesteloven strider mot eiendomsretten. Kjernen i saken er retten til å forlenge en festeavtale til samme vilkår når den løper ut. Det er ingen tidsbegrensning for en slik forlengelse.

– Dommen støtter Senterpartiets syn om at dagens lovverk er urimelig for grunneierne. Vi mener derfor at den enstemmige dommen bør få stå, sier partiets nestleder, landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartiet sto utenfor stortingsforliket som førte til at loven ble vedtatt i 2004, og Vedum mener en anke vil skape ny usikkerhet for grunneiere og tomtefestere. Partiet vil heller støtte seg til et tidligere stortingsvedtak som slår fast at det skal forhandles om nye vilkår ved utløpet av en tidsbegrenset tomtefesteavtale.

– Dersom dette skaper urimelige skjevheter i forholdet mellom tomtefester og grunneier, kan det settes begrensninger i oppregulering av festeavgiften etter paragraf 11 i loven, sier Sp-profil Per Olaf Lundteigen.

300.000 kontrakter

Flertallet i regjeringen er ikke fornøyd med dommen fra 12. juni i år og vil ha saken opp for domstolens såkalte storkammer.

– Vi har mer enn 300.000 festekontrakter i Norge i dag. Dersom dommen fra Menneskerettighetsdomstolen blir stående, vil dette få virkning for et meget stort antall festekontrakter. Jeg mener derfor det er viktig å bruke de mulighetene man har til å få en ytterligere vurdering av spørsmålet, sier justisminister Grete Faremo (Ap).

Regjeringen vil også legge fram et forslag for Stortinget om en midlertidig lov som opprettholder forlengelsesretten for festerne.

Også skuffet

Advokatfirmaet Hjort, som representerer grunneiersiden, stusser over anken.

– Når regjeringen velger å anke den enstemmige dommen, må det innebære at den vil prosedere på at man mener 100 prosent til én avtalepart og null til den andre gir rimelig balanse i avtaleforholdet, sier partner Sveinung O. Flaaten i Hjort. Han har liten tro på at EMD vil endre standpunkt i en ny behandling av saken.

Skogeierforbundet er like skuffet over anken.

– Denne beslutningen er et nytt angrep fra regjeringens side på den private eiendomsretten. Vi trenger en avklaring nå, ikke en utsettelse av saken, sier styreleder Olav Veum.