NYE KUTT: Ellen Hambro er en av mange ledere i staten som allerede har kuttet stillinger eller som forbereder nye stillingskutt, som følge av regjeringens politikk.

Presser fram jobbkutt i staten

Regjeringens avbyråkratiseringskutt får store konsekvenser for offentlig sektor. Hundrevis av jobber forsvinner. Miljødirektoratet alene må fjerne minst 30 stillinger.

To år på rad har regjeringen redusert driftsbudsjettene til statlige etater og instanser, for å oppnå mindre byråkrati og mer effektivitet. I 2015 var det snakk om et kutt på 0,6 prosent. For inneværende år er kuttet på 0,7 prosent.

– Kutt lønnsutgiftene

Beskjeden fra regjeringen til Miljødirektoratet, som er en av mange berørte, er ikke til å misforstå. «Lønnsutgiftene må reduseres», heter det i tildelingsbrevet om de økonomiske rammene og prioriteringene for 2016.

– Jeg laget en kuttliste med 30 stillinger i fjor, opplyser Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

– Jeg vurderer nå å forlenge denne noe. Det kan bli 10-15 stillinger til, men ikke noe er endelig bestemt. Først må jeg blant annet ta en prat med de tillitsvalgte. Jeg regner med at det blir en avklaring i løpet av tre ukers tid, fortsetter hun.

– Mister ansatte jobben?

– Jeg håper at vi klarer denne nedbemanningen uten oppsigelser, fordi vi er såpass mange i utgangspunktet, nesten 700, og har en stor turnover, svarer Hambro.

Det innebærer likevel ikke at nedbemanningen er uproblematisk. Den kommer nemlig kort tid etter at Miljødirektoratet ble tilført flere nye oppgaver.

I 2014 varslet regjeringen at direktoratet også fikk ansvaret for:

Klimainformasjon, klimatilpasning, skjærgårdsparkene, oppnevning av nasjonalparkstyrer, søknader om bruk av rotenon til å bekjempe fremmede organismer i ferskvann, arbeidet med prosjektet «Olje for utvikling» og arbeidet med EECCA, som handler om å bedre miljøtilstanden i gamle Sovjet-republikker og på Balkan.

Les også: Aker Solutions kutter 900 stillinger

– Færre må gjøre mer

– Vi blir færre folk som skal gjøre flere oppgaver enn før, konstaterer Hambro.

– Hvordan skal dere få til det?

– Vi har utrolig mange oppgaver, og det er klart at når stillinger forsvinner vil det merkes på oppgaveutførelsen. Men vi får effektivisere, knipe i kantene og se på hva vi kan gjøre litt mindre av og hva vi kan gjøre litt mindre grundig.

– Nedbemanningen skjer samtidig med at utslippene av klimagasser må reduseres. Hvordan ser du på det?

– Klima- og miljødepartementet har sagt at avbyråkratiseringskuttene ikke skal ramme klima. Det er andre ting som blir skadelidende.

– Skulle du helst ha vært foruten denne nedbemanningen?

– Jeg forholder meg til budsjettrammene jeg har. Det er jobben min.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Økt arbeidsbelastning

Også mange andre statlige arbeidsplasser er nå inne i nedbemanningsprosesser som følge av regjeringens kutt i driftsbudsjettene.

Kuttet i rammene til Nav utgjør 78,1 millioner kroner for inneværende år.

– Dette tilsvarer i underkant av 120 årsverk, opplyser Geir Axelsen, økonomi- og styringsdirektør i Nav.

– Vi har så langt ikke oversikt over hvor stor del av kuttet som vil tas ut i reduserte årsverk, og hvor mye som vil tas ut gjennom reduksjon i andre kostnader. Vi er i gang med flere tiltak som vil gi oss både kvalitetsgevinster og effektiviseringsgevinster, men den økende ledigheten gir samtidig økt arbeidsbelastning for hele etaten, fortsetter Axelsen.

170 færre årsverk

I Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet samt i underliggende Bufetat, ble antallet årsverk redusert med om lag 170 i fjor.

«Direktoratet har tatt reduksjonen til etterretning og jobber for å tilpasse driften til de tildelte rammene», får Dagsavisen opplyst.

I Helsedirektoratet er «et 20-talls stillinger» blitt borte.

– Vi har fått de samme kuttene som ellers i statsforvaltningen. Det betyr at vi har redusert bemanningen noe, så langt gjennom engasjementer som går ut og naturlig avgang, sier divisjonsdirektør Nina Aulie.

Brønnøysundregistrene fikk 20 færre ansatte i løpet av 2015 «ved å avvikle alle midlertidige ansatte og redusere vikarbruken», i tillegg til innføring av «en svært restriktiv ansettelsespolitikk», opplyser kommunikasjonsdirektør Geir Arne Glad.

LES OGSÅ: Offentlig ansatte elsker jobben