Politiet avslo nær 250 passøknader

Nær 250 personer ble nektet norsk pass av politiet i fjor, blant annet på grunn av frykt for overgrep mot barn.

Det viser tall Dagsavisen har innhentet fra alle landets 12 politidistrikter, samt Politidirektoratet.

– To saker gjaldt passnektelse fordi det var det overveiende sannsynlig at vedkommende kunne begå ulovlige seksuelle handlinger mot barn i utlandet, opplyser seniorrådgiver Steinar Talgø i Politidirektoratets politifagavdeling.

– Er disse to personene dømt for slike overgrep tidligere?

– I begge sakene har personene vært straffedømt for overgrep mot barn. I den ene saken er personen dømt for seksuell omgang med barn under 14 år og seksuell handling med barn under 16 år. I den andre saken er personen domfelt for to tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 år og ett tilfelle av seksuell omgang med barn under 14 år, svarer Talgø.

Les også: Dette er verdens beste pass - igjen

63 klager i fjor

I tillegg til politiet kan også de norske utenriksstasjonene utstede pass. Hvor mange som må gå derfra med uforurettet sak, er uvisst.

– Utenrikstjenesten fører ikke statistikk over avslag på søknader om pass som er fattet ved utenriksstasjonene, opplyser konstituert underdirektør Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet.

Politidirektoratet er klageinstans i de tilfellene noen vil klage på at de blir nektet pass. I fjor var det totalt 63 som gjorde det, mot 70 i 2017 og 45 i 2016.

– Hva slags utfall fikk disse klagene?

– Av sakene som så langt er ferdigbehandlet, i alt 42 saker, opprettholdt Politidirektoratet underinstansens vedtak i 27 av sakene. Klagen ble med andre ord ikke tatt til følge, svarer Talgø.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Fare for flukt

Her er årsakene til at de 27 søkerne ikke fikk medhold:

* Fare for at søkeren kunne stikke av fra fengselsstraff eller vedtak gjort av barnevernet (6 saker).

* Tvil om den påståtte identiteten eller det norske statsborgerskapet til søkeren ( 5 saker).

* Pass til barn ble avslått på grunn av manglende samtykke fra én av foreldrene (4 saker).

* Tvil om søkeren var i stand til å ta vare på seg selv i utlandet (4 saker).

* Gjentatte tap av tidligere utstedte pass (4 saker).

* Bevisst forsøk på å bløffe til seg pass (1 sak).

* Opprettholdelse av vedtak om begrenset gyldighetstid (1 sak.)

* Overveiende sannsynlighet for seksuelle overgrep mot barn (2 saker).

I sju av de totalt 42 sakene fikk klager medhold, mens de åtte siste ikke ble realitetsbehandlet, men besvart med brev.

– Årsaken til dette var jevnt over at saken ikke var tilstrekkelig belyst, forteller Talgø.

Les også: Dette er årets beste påskekrim (Dagsavisen+)

Flest i Øst politidistrikt

Øst politidistrikt, som omfatter de tidligere politidistriktene Follo, Romerike og Østfold, hadde flest passnektelser i fjor. Der ble 89 søknader om pass avslått, opplyser seksjonssjef Heidi Vinsrud i Forvaltningsseksjonen i politidistriktet.

Ni av avslagene gjaldt passlovens bestemmelser om at pass kan nektes utstedt hvis søkeren skal sone en fengselsstraff «eller annen lovhjemlet beslutning (...) som pålegger frihetsberøvelse.»

Det var dessuten tre tilfeller av at passøkere fikk nei fordi «pass kan nektes utstedt dersom søkeren tidligere har forfalsket pass, brukt falsk pass, rettsstridig har overlatt pass til tredjemann eller på annen måte har misbrukt pass.»

Åtte av avslagene skyldtes bestemmelsen om at pass kan nektes alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmede som ikke vil være i stand til å ta vare på seg selv i utlandet.

Den vanligste årsaken til at Øst politidistrikt nektet å utstede pass i fjor, var likevel at søkerne tidligere hadde mistet eller rotet bort passene sine. Hele 11 personer fikk denne beskjeden.

I tillegg var det hele 41 som ble nektet nødpass. Tidligere utstedte nødpass på avveie, var årsaken til å at så mange ikke fikk utstedt nytt nødpass av Øst politidistrikt.

Store variasjoner

Slik fordelte antallet passnektelser seg i alle landets 12 politidistrikter i fjor:

* Øst: 89.

* Oslo: 40.

* Sør-Vest: 38.

* Troms: 31.

* Trøndelag: 11.

* Sør-Øst: 10.

* Vest: 9.

* Innlandet: 6.

* Finnmark: 6.

* Agder: 1.

* Møre og Romsdal: 1.

* Nordland: 1.

I likhet med Øst politidistrikt kan flere av de andre politidistriktene opplyse at mange ikke fikk pass fordi de skulle sone en fengselsstraff. I Sør-Vest politidistrikt, som omfatter gamle Haugaland og Sunnhordland og Rogaland politidistrikter, var det tilfellet for en tredel av dem som fikk avslag. Fem andre fikk avslag fordi de var etterlyst internasjonalt, og ytterligere to fikk avslag på grunn av ulovlig virksomhet.

Les også: Nye mobilregler etter Sandbergs Iran-reise

Sterk økning

Dagsavisen har også spurt om utviklingen i antallet passnektelser de seneste årene, men flere av politidistriktene har ikke vært i stand til å svare på det. Troms politidistrikt er ett unntak. Der meldes det om en sterk økning fra 3 i 2015, til 10 og 14 i de to påfølgende årene, og så 31 i fjor.

Asbjørn Bartnes, leder for Stab for kommunikasjon, sier at Troms politidistrikt ikke har statistikk over bakgrunnen for hver enkelt passnektelse.

– Det jeg kan si er at de fleste sakene våre er grunnet misbruk av pass eller at det er grunn til å tro at søkeren på grunn av sin vandel og omstendighetene for øvrig, vil pådra det offentlige kostnader. Når det er snakk om misbruk av pass er det enten fordi søkeren har hatt gjentatte tap av pass eller fordi passet som blir levert inn er misbrukt, for eksempel ved at det mangler sider eller sikkerhetselementer, sier Bartnes.

Les også: 500.000 nordmenn kan ikke reise utenlands

 

Passloven

* Norske pass utstedes av politiet og utenriksstasjonene.

* Norske statsborgere har  etter søknad rett til pass i henhold til reglene gitt i passloven.

* Disse reglene innebærer også at personer kan bli nektet pass av en rekke ulike årsaker, ikke minst kriminelle forhold, og også mistanke om at passet kan bli brukt i forbindelse med ulovlig virksomhet.

* Passmyndighetene kan dessuten kreve at allerede utstedte pass blir innlevert.

* Barn under 18 år får ikke utstedt pass uten samtykke fra den eller de med foreldreansvaret.

* Personer med verge får ikke utstedt pass uten samtykke fra vergen.