Tidligere Politidirektør Ingelin Killengren, her med tidligere justisminister Knut Storberget i forgrunnen, advarte mot manglende oppfølging fra FAD. FOTO: NTB SCANPIX

Politidirektoratet slo alarm

Våren 2010 ropte Politidirektoratet varsku om manglende oppfølging av regjeringens sikkerhetsprosjekt. Det ble aldri fulgt opp, men «forlagt på arkivet».

I årevis før terroraksjonene 22. juli i fjor var Statsministerens kontor (SMK) bekymret for manglende oppfølging av sikkerhetsarbeid og beredskapsspørsmål i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). Det går fram av referatene fra 22. juli-kommisjonens intervjuer med nærmere 30 ledere i etater og departementer, som ble frigjort i går.

I intervjuene med regjeringsråd Nina Frisak og tidligere ekspedisjonssjef Henning Henriksen ved SMK går det fram at SMK har vært svært kritisk til FADs oppfølging av regjeringens sikkerhetsprosjekt, der stenging av Grubbegata var sentralt.

 

Usikker på departementet

I referatene vises det til et brev fra SMK til FAD fra november 2006 der de understreker at FAD skal ha en aktiv rolle og en sterk styring med sikkerhetsprosjektet. «Dette ble gjort fordi SMK var usikker på departementets kraft til å drive prosjektet gjennom», heter det i referatet fra Henriksens forklaring.

I samme forklaring sier han at den overordnede oppfølgingen av sikkerhetsprosjektet ble overført til Justisdepartementet i et overordnet statusmøte hos SMK 23. april 2008, der også Politidirektoratet og FAD var til stede. På spørsmål fra kommisjonen presiserer Henriksen at Justisdepartementets ansvar inkluderte oppfølgingen av FAD.

Men av referatene går det fram at SMK slett ikke er fornøyd med Justisdepartementets oppfølging av FAD.

 

Ingen oppfølging

Våren 2008 tok SMK initiativ overfor Politidirektoratet (POD) om å gjøre opp status for arbeidet og evaluere hvor de enkelte departementene sto. I et brev til Justisdepartementet året etter etterlyser SMK «totalgjennomgangen» fordi det så langt ikke har skjedd noe.

I mai 2010 kommer svaret. SMK mottar en rapport om sitt eget ansvarsområde. I tillegg får de kopi av et brev fra POD til Justisdepartementet om at FAD ikke har fulgt opp sine tiltak. SMK registrerte bekymringen.

I referatet fra intervjuet med Ingelin Killengreen går det fram at POD leverte rapporten til Justisdepartementet for at de skulle ta det videre med FAD. Killengren var direktør i Politidirektoratet fra 2000 til hun fratrådte 1. mars 2011. I juni samme år tiltrådte hun som departementssjef i FAD.

Til 22. juli-kommisjonen sier hun at hun ikke tror bekymringen førte til noen konkret oppfølging fra Justisdepartementet. For da hun sjekket etter at hun tiltrådte sin nye stilling i FAD, oppdaget hun at departementet aldri hadde mottatt statusrapporten fra POD. Man kjente ikke til rapporten og hadde aldri fått den oversendt fra Justisdepartementet.

 

- Helt ubegripelig

Som politidirektør hadde Killengreen rutinemessig oppdatering av regjeringen om sikkerhetsspørsmål og lignende. Det var ifølge referatene en gjensidig bekymring knyttet til manglende oppfølging. Hun delte ikke sin bekymring med regjeringen, men med Nina Frisak.

Når det gjelder Justisdepartementet, delte hun sin bekymring ved at hun overfor daværende assisterende departementsråd Hans Olav Østgaard ga uttrykk for at det tok altfor lang tid. På spørsmål fra kommisjonen om Killengreen vet noe om hvorfor ikke Justisdepartementet tok statusrapporten videre, svarer hun slik:

- Det er helt ubegripelig, jeg kan den dag i dag ikke skjønne det, og jeg har antatt som en selvfølge at dette hadde gått videre til FAD for rask oppfølging.

 

«Forlagt i arkivet»

Så hva skjedde egentlig med statusrapporten? I intervjuet med Henriksen går det fram at SMK etter 22. juli i fjor gikk gjennom alt materialet og spurte Justisdepartementet, ved Østgaard, eksplisitt om de hadde fulgt opp overfor FAD. Etter tre-fire uker, da Justisdepartementet hadde fått tilgang til arkivet, svarte Østgaard ifølge referatene at rapporten ikke var fulgt opp «som følge av at den var forlagt på arkivet».

Henriksen sier til kommisjonen at det er beklagelig at Justisdepartementet ikke fulgte opp PODs bekymring angående FAD, men at SMK på det tidspunktet var beroliget «ettersom JD skriftlig hadde bekreftet mottaket av rapporten fra POD og skrevet at de hadde et viktig ansvar for oppfølgingen».

samfunn@dagsavisen.no