Det blir stadig flere nordmenn. Og flesteparten av dem er menn; nå finnes det hele 12.000 flere norske menn enn kvinner.

Overskudd av menn i Norge

Det er nesten 12.000 flere menn enn kvinner i Norge. Mannsoverskuddet økte sterkt i fjor, viser befolkningsstatistikken.

Det var 2.498.900 menn og 2.487.000 kvinner registrert bosatte i Norge ved årsskiftet, ifølge nye befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå, SSB.
Snart fem millioner
Det er en kraftig økning fra forrige årsskifte, da mannsoverskuddet bare var på 1.400.
Kjønnsfordelingen i befolkningen har endret seg klart fra vi passerte fire millioner innbyggere i 1975. Da var det et kvinneoverskudd på vel 25.000, eller over 1 prosent.
Ved årsskiftet var vi bare 14.000 mennesker under fem millioner bosatte i Norge. Den merkesteinen blir trolig passert 19. mars, har SSB beregnet.
Befolkningsveksten i 2011 var på 65.500 personer, den høyeste noen gang. Vi må tilbake til 1920 for å finne en større vekst i prosent, fastslår SSB.
I Europa er det bare Tyrkia og Luxembourg som har større prosentvis vekst enn Norge.
Økt innvandring
Innvandring sto for over 70 prosent av veksten. Nettoinnvandringen var på nesten 50.000 personer i 2011. Av dette var neste tre firedeler europeiske statsborgere. Innvandrere fra Polen og Litauen var de suverent største gruppene, og utgjorde halvparten av de europeiske innvandrerne.
Det var også økt innvandring fra land som Hellas, Spania og Portugal, som er rammet av rekordhøy arbeidsløshet. Men nettoinnvandringen fra disse landene er fortsatt liten, ifølge SSBs tall.
Men deler av befolkningsveksten er også hjemmeavlet. Det ble født 60.200 barn i Norge i 2011, mens 41.400 mennesker døde. Fødselsoverskuddet var litt lavere i 2011 enn de to foregående årene, men det er fremdeles høyt. Vi må tilbake til midten av 1970-tallet for å finne høyere tall.
Fødselsoverskuddet i Norge er også stort sammenlignet med de fleste andre europeiske land. Norske og svenske kvinner har de siste årene vært blant de mest fruktbare i Europa.