Norge bør lære av andre land og sette i gang storstilt vindmølleutbygging, mener Zero. Slik ser det allerede ut i Tyskland, som er verdens tredje største produsent av vindkraft. FOTO: GUSTAV P. JENSEN

Ønsker et vindkrafttak for klimaet

KLIMA: Vindmøller må bli like vanlige som bensin­stasjoner hvis Norge skal klare å bli et lavutslipps­samfunn, mener miljøstiftelsen Zero.

- 53 prosent av energibruken i dag er fossil. Skal vi klare å erstatte alt dette med fornybar energi, må den norske utbyggingen av fornybar energi fortsette helt til 2050. Vi må få på plass like mange vindmøller som vi har bensinstasjoner, kanskje enda flere, sier avdelingsleder Einar Wilhelmsen i Zero.

Ved utgangen av 2012 var det 315 vindmøller mot hele 1.630 bensinstasjoner her til lands, viser tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk Petroleumsinstitutt.

Ytterligere 40 vindmøller er satt i drift i år, og trolig begynner 15 til å produsere kraft neste år.

Om Norge får mange nye vindmøller ut over dette de fire kommende årene, kan vi få svar på senere i dag i og med årets Zero-konferanse i Oslo med en rekke kjente deltakere. Blant dem er Erna Solberg, Chelsea Clinton og Thomas Stocker, som er ansvarlig for den nyeste og mye omtalte klimarapporten fra FNs klimapanel.

- Zero-konferansen blir første gang vi presenterer retningen for regjeringens klimapolitikk, opplyser Solberg (H).

Daglig leder i Zero, Marius Holm, imøteser Solbergs tale med stor spenning.

- Det grønne skiftet er i gang. Vi har forventninger om at regjeringen bidrar til å øke takten når det gjelder bruk av klimavirkemidler på alle sektorer, sier han.

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) har allerede røpet noen av regjeringens ambisjoner. Det er blant annet snakk om:

* Økt satsing på ny klimavennlig teknologi.

* Krav om at alle nye offentlige kjøretøy samt alle drosjer, ferger, rutebåter og dieseltog skal benytte lav- eller nullutslippsteknologi.

* Skattefradrag for tiltak som får ned energiforbruket hjemme hos folk.

 

- De rette valgene

Vel og bra, mener Zero, men langt mer enn som så må til for å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn. Derfor har miljøstiftelsen utarbeidet et notat med det som omtales som «ni viktige veivalg for energipolitikken.»

- For å komme til lavutslippssamfunnet, må vi innom alle de ni punktene, mener Wilhelmsen.

«Det er avgjørende både for å kutte klimagassutslipp og for tilliten til klima- og energipolitikken, at fornybar energi, både fra økt produksjon og fra energieffektivisering, brukes til å erstatte fossil energibruk», påpekes det i notatet.

«Samtidig vet vi at mange beslutninger om å gå vekk fra fossil energibruk er vanskelige å ta dersom tilgangen på fornybar energi er usikker», heter det videre.

 

Forbildet Danmark

Derfor anbefaler Zero en utbygging av fornybar energi som ligger i forkant av det til enhver tid eksisterende behovet.

På vindmøllefronten bør vårt naboland Danmark i så måte være et eksempel til etterfølgelse.

- Der ser man jo vindmølleparker over alt, påpeker Wilhelmsen.

Toltalt er det nå hele 1.505 vindmølleparker med alt fra én til 90 vindmøller i Danmark, ifølge thewindpower.net.

Til sammenligning har Norge 23 vindkraftverk med mellom én og 68 vindmøller, ifølge NVEs oversikt for 2012.

Blant landene i verden med mest produksjon av vindkraft, ligger derfor Danmark på 11. plass, mens Norge må nøye seg med en 25. plass. Lista toppes for øvrig suverent av Kina foran USA og Tyskland. Sverige ligger på plassen bak Danmark.

Den rødgrønne regjeringen ga i fjor klarsignal til fem nye vindkraftprosjekter. «Tidenes største vindkraftutbygging» falt ikke i god jord hos Naturvernforbundet, som mente prosjektene ville medføre store miljøkonflikter. Også andre, ofte lokale interesser, har uttrykt stor skepsis til bygging av vindmøller i sine nærområder.

Men nå må folk flest venne seg til å se fornybar energiproduksjon først som sist, mener Wilhelmsen.

- Tida for å si «not in my backyard», er forbi, sier han.

- Vindmøller i horisonten er en like naturlig del av lavutslippssamfunnet som bensinstasjonen i krysset er en naturlig del av fossilsamfunnet.

tor.sandberg@dagsavisen.no

 

Ni viktige veivalg

Zero mener disse ni «veivalgene» er nødvendige for å nå målet om et nullutslippssamfunn i 2050:

1Fossil energibruk må erstattes av fornybar energi og energieffektivisering.

2Miljøteknologi må tas i bruk for å få redusert kostnadsnivået for slik teknologi og for å få fart på teknologiutviklingen.

3Næringslivet må omstilles til å bli klimavennlig ved at staten skaper markeder for klimavennlige varer og tjenester, slik som elbiler og plusshus.

4Norges framtidige rolle som energinasjon må defineres, i tråd med den europeiske omleggingen til ren energi, som allerede er i gang.

5Klimaperspektivet må integreres i nettpolitikken gjennom en ambisiøs utbygging av nettet, både nasjonalt og over landegrensene.

6Det må tilrettelegges for grønne bygg og husholdninger.

7Norsk industri må bli verdens reneste ved en overgang til fornybar energi i kombinasjon med mer energieffektive produksjonsmetoder.

8Transportsektoren må bli utslippsfri blant annet ved innføring av utslippsfrie drivstoff som elektrisitet, biodrivstoff og hydrogen og gjennom at det legges bedre til rette for kjøp og bruk av klimabiler.

9Norsk sokkel må elektrifiseres.

Zerokonferansen

Arrangeres i dag og i morgen i Oslo av miljøstiftelsen Zero.

Årets konferanse er den åttende i rekken.

Har utviklet seg til å bli Skandinavias største møteplass for alle som er opptatt av klimaløsninger.

«Det grønne skiftet er i gang» er årets tema.

Blant de mange deltakerne er Chelsea Clinton fra Clinton Foundation, statsminister Erna Solberg, klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft, Jeremy Legget, som er stifter og formann for Solar Century og SolarAid og Thomas Stocker, som ledet arbeidet med den seneste rapporten fra FNs klimapanel.