Selv om det er innført fartsgrenser på 30 kilometer i timen en rekke steder, blant annet i Oslo, er den generelle fartsgrensen i tettbygde strøk fortsatt 50 kilometer i timen, til tross for så høye hastigheter kan slå uheldig ut på flere måter.

Ønsker 30 km/t

Av hensyn til folkehelsa anbefales fartsgrenser på maks 30 kilometer i timen i alle norske byer og tettsteder.

 

– Redusert hastighet har vist seg å være viktig for økt aktivitet blant gående og syklende, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet, om bakgrunnen for anbefalingen.

Forslaget om obligatoriske 30-soner i samtlige norske byer og tettsteder, var blant en rekke anbefalinger som Nasjonalt råd for fysisk aktivitet fremmet kort tid før rådet ble nedlagt. Helsedirektoratet jobber nå videre med disse anbefalingene.

Dette er forøvrig ikke første gang et forslag om lavere fartsgrenser der hvor mange oppholder seg og bor, er blitt fremmet av hensyn til folkehelsa.

– Mer attraktivt å sykle

– Dette var allerede et tiltak i handlingsplanen «Sammen for fysisk aktivitet», 2005-2009, som ble lansert i 2004, minner Linhave om.

I denne planen, som Kjell Magne Bondeviks andre regjering sto bak, heter det blant annet:

«Som et ledd i arbeidet med å gjøre det mer attraktivt å sykle, skal fartsgrenser i tettbygde strøk gjennomgås for å skilte mer av vegnettet til 30 og 40 km/t.»

Handlingsplanen har bare til en viss grad blitt fulgt opp i det drøye tiåret som har gått siden den ble framlagt, får Dagsavisen opplyst i Vegdirektoratet.

– Kommunene har i varierende grad tatt tak i fartsgrensekriteriene hvor det anbefales fartsgrenser på 30-40 kilometer i timen, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet.

Følgelig finnes det fortsatt mange 50-soner både i byer og tettsteder landet rundt.

– Vil flere 30-soner kunne føre til mer fysisk aktivitet?

– Lavere hastigheter føles tryggere og er også sikrere. Risikoen blir da lavere der hvor vi ønsker at det skal være mange myke trafikanter i form av fotgjengere og syklister, svarer Ranes.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Standard fartsgrense

I 2013 krevde en folkeaksjon bestående av miljøorganisasjoner, trafikantforeninger og byplanleggere i 13 land, at 30 kilometer i timen måtte bli standard fartsgrense i alle byer og tettsteder i Europa. De argumenterte med at lavere hastighet vil gi tryggere byer, mindre forurensning, bedre flyt i trafikken og også flere syklister.

I den anledning ble det vist til en norsk studie som viser at antallet trafikkdrepte vil gå ned med 37 prosent hvis gjennomsnittshastigheten går ned med 10 prosent.

– Fart dreper også i bytrafikk, uttalte daværende generalsekretær Rune Gjøs i Syklistenes Landsforening til NRK, går det fram av en sak fra NTB.

Gjøs tilføyde at en slik fartsreduksjon vil ha stor effekt særlig for eldre og barn på sykkel, som er de svakeste trafikantgruppene.