Nytt krisetiltak: Nybø setter av 5 milliarder kroner til støtteordning for bedrifter

Næringsminister Iselin Nybø (V) etablerer en ny og bred kompensasjonsordning som skal hjelpe norsk næringsliv gjennom nok en tung fase av koronapandemien. Regjeringen tar 17,7 milliarder oljekroner til en rekke tiltak.

Av Kristian Skårdalsmo

– Nå legger vi på bordet en generell kompensasjonsordning for bedrifter som har hatt mer enn 30 prosents omsetningssvikt i forhold til i fjor, sier Nybø til NTB.

Kostnaden ved ordningen er anslått til 5 milliarder kroner, og den gjelder for perioden september i år til og med februar neste år. Med noen få unntak gjelder ordningen for alle typer bedrifter over hele landet.

– Vi utvider eksisterende kompensasjonsordninger, slik at vi hjelper det som er ellers levedyktige bedrifter til å komme seg gjennom krisen, sier Nybø.

Dette er ordningen

Den nye ordningen ble godkjent i statsråd tirsdag og er en utvidelse av ordningen regjeringen har foreslått for reiselivet.

* Kravet for å komme inn under ordningen er en omsetningssvikt på 30 prosent sammenlignet med samme måned året før.

* For september og oktober vil bedrifter kunne få dekket inntil 60 prosent av sine faste, uunngåelige kostnader.

* For november og desember settes kompensasjonsgraden til inntil 70 prosent. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av støttenivået over nyttår.

* Ordningen blir søkbar over nyttår. Den skal administreres av Brønnøysundregistrene. Kontroll utføres i forkant, og revisor og regnskapsfører skal bekrefte en søknad før den sendes inn.

* Utbetalinger er begrenset oppad til 50 millioner kroner. For utbetalinger over 30 millioner blir det dessuten en avkorting.

Generell ordning

En viktig grunn til at ordningen bare gjelder til utgangen av februar, er at den er basert på en sammenligning av omsetning med året før.

I mars i år ble Norge som kjent rammet av koronapandemien, og mange bedrifter ble stengt ned. Etter mars 2021 vil mange selskaper derfor ikke ha noen omsetning å snakke om fra året før.

De nye ordningen bryter med regjeringens linje den siste tiden om å målrette nye krisetiltak mot spesifikke næringer.

– I stedet for at vi målretter kompensasjonsordningen mot enkeltbransjer, ser vi nå – slik situasjonen er med både smitte og smitteverntiltak – at det er behov for å gjøre den generell. På den måten omfattes mange, og vi kan hjelpe flere bedrifter til å komme seg gjennom krisen, sier Nybø.

– Hvor trygg er du på at det er nok med 5 milliarder?

– Regjeringen har bedt Stortinget om en overslagsbevilgning og er innstilt på å betale det det koster.

Mange tiltak

Kompensasjonsordningen er bare en del av krisepakken som legges fram tirsdag. Totalt kommer regjeringen til å tappe oljefondet for 17,7 milliarder kroner for å finansiere tiltakene.

«Samlet sett innebærer forslagene i dette tilleggsnummeret en økning i bruken av oljepenger på 17,7 milliarder kroner,» skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

«Det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet for 2021 anslås nå til 331,1 milliarder kroner. Det tilsvarer 3,2 prosent av den anslåtte verdien av Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året».

Det er allerede kjent at 7,3 milliarder ekstra settes av for å dekke ekstraordinære koronautgifter og inntektstap for kommunene i første halvår av 2021.

Reglene for omsorgspenger forlenges ut juni 2021, og kvotene blir doblet til minst 40 dager for en familie også neste år. I tillegg vil både reglene om sykepenger ved smitte eller smittemistanke og den midlertidig forhøyede dagpengesatsen bli forlenget ut mars.

Regjeringen bruker samtidig en milliard på endringer i lånegarantiordningen og økte bevilgninger til kjøp av flyruter for å hjelpe luftfarten.

Ekstra til sårbare grupper

Regjeringen foreslår å gi ytterligere 158 millioner kroner til å avhjelpe belastninger i sårbare grupper som følge av pandemien og smitteverntiltakene.

– Vi jobber kontinuerlig med tiltak for å bøte på den tøffe situasjonen for dem som trenger det mest nå, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Nå styrker vi hjelpetelefoner, sikrer at aktiviteter kan organiseres og kommer med tiltak for å ivareta studenters og eldres psykiske helse, sier han.

Utgifter for innreisekarantene

Regjeringen foreslår å gi 480 millioner kroner til en kompensasjonsordning som skal dekke noen av utgiftene bedriftene har til innreisekarantene.

– Mange bedrifter i Norge, blant annet i verftsindustrien og i bygg- og anleggsnæringen, er avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å opprettholde normal drift. For disse bedriftene medfører karantenereglene store kostnader. Ordningen vi nå lanserer, skal bidra til at bedriftene kan opprettholde produksjonen til tross for strenge karantenetiltak, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Bedrifter som har utenlandsk arbeidskraft, er pålagt å sørge for egnet oppholdssted med enerom, også for arbeidstakere med fritidskarantene, dersom de ikke benytter seg av karantenehotell.

I den nye ordningen legger regjeringen opp til at bedriftene blir kompensert et fast beløp per arbeidstaker per dag.

Det legges foreløpig til grunn en sats per arbeidstaker per døgn på om lag 800–1000 kroner.

Arrangementsbransjen

Regjeringen vil lage en ordning for arrangementsbransjen på 300 millioner kroner til å gjenoppta aktiviteten når situasjonen tillater det.

– Arrangementsbransjen er hardt rammet av koronapandemien, og strenge smitteverntiltak har gjort det umulig å gjennomføre de største arrangementene. Arrangementer og messer som samler de største folkemengdene, har betydelige ringvirkninger for samfunns- og næringsliv. Jeg håper denne ordningen vil stimulere til at flest mulig av disse arrangementene gjennomføres så fort situasjonen tillater det, sier næringsminister Iselin Nybø (V),

Ordningen gjelder for store arrangementer med et forventet publikumsantall på minst 500 personer, og som skulle ha vært avholdt mellom 5. mars og 31. desember i år.

Ordningen skal dekke 60 prosent av faktisk underskudd knyttet til arrangementet. Støtten utbetales som et tilskudd, der 20 prosent av tilskuddet gis med betingelse om at et lignende arrangement avholdes i fremtiden.

Alle arrangementer

Kulturminister Abid Raja foreslår å utvide kompensasjonsordningen for kulturlivet til å gjelde alle arrangementer som avlyses etter offentlige restriksjoner.

– Jeg ønsker fremdeles å stimulere til aktivitet, så langt det lar seg gjøre. Samtidig er smittesituasjonen i Norge så alvorlig at flere ser seg nødt til å avlyse sine arrangementer. Derfor utvider vi kompensasjonsordningen til å gjelde arrangementer som blir avlyst som følge av alle offentlige pålegg, ikke bare statlige, sier kulturminister Abid Q. Raja (V).

Flere kommuner, blant annet Oslo og Bergen, har innført strengere tiltak enn regjeringen har gjort. Nå sier regjeringen at også arrangementer som blir avlyst som følge av disse, skal omfattes av kompensasjonsordningen.

Raja sier at han også vil følge med på underleverandørene.

– Hvis vi skal ha en kultursektor i ypperste verdensklasse også etter pandemien, må vi være sikre på at vi har med oss alle ledd, sier Raja.

 

Fakta om nye koronatiltak til totalt 17,7 milliarder kroner

* Kompensasjon til kommuner og fylker for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien – 7,3 milliarder.

* Ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien for perioden september 2020 til februar 2021–5 milliarder.

* 1 milliard kroner til helsesektoren, blant annet til nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr.

* Videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær fram til 31. mars 2021–1 milliard.

* Videreføring av høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen fram til 31. mars 2021–700 millioner.

* 1 milliard kroner for å ta høyde for midlertidige flyrutekjøp også i 2021.

* Kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell–480 millioner.

* Støtteordning for publikumsåpne arrangementer–300 millioner.

* Bedriftsutvikling for reiselivsbedrifter–250 millioner.

* Videreføring av det midlertidige regelverket for omsorgspenger knyttet til koronapandemien fram til 30. juni 2021, og doble kvotene med omsorgspenger i 2021–195 millioner.

* Tiltak rettet mot sårbare grupper for å avhjelpe psykisk og sosial belastning–158 millioner.

* Karantenehotell for å redusere risikoen for importsmitte–120 millioner.

Kilde: Finansdepartementet