Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland forsikrer at Nye Veier AS er i rute med tanke på å bygge både raskere og billigere enn andre har klart.

Nye veier flere år tidligere

Nye veier kommer på plass flere år tidligere enn tidligere planlagt, sier Nye Veier AS. Dessverre, tilføyer Naturvernforbundet.

 

– E6 Kolomoen-Moelv er et eksempel på en veistrekning med delåpning allerede i 2019, som i NTP (Nasjonal transportplan) ligger inne med åpning 2023 eller senere.

Det opplyser administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS, til Dagsavisen.

For fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet er dette dårlig nytt.

– Når veier ferdigstilles tidligere, vil reisetidsreduksjonene bidra til at trafikkveksten som følge av en ny vei, kommer tidligere også. Det igjen fører til at det blir flere år med økte utslipp av klimagasser, påpeker han.

Les også: – Vi er helt nødt til å skrinlegge planlagte veiutbygginger

– Nye veier er i rute

Regjeringen tok til orde for opprettelsen av et eget veiselskap i stortingsmeldingen «På rett vei - reformer i veisektoren», som forelå i april i fjor.

– Vi foreslår å etablere et selskap som skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde noen lange veistrekninger, uttalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) da.

Nye Veier AS ble så formelt stiftet 4. mai i fjor som et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapet ble operativt fra 1. januar i år.

– Nye Veier AS er i rute, konstaterer nå selskapets administrerende direktør, i det første driftsår nærmer seg slutten.

– Vi har etablert tre veiutbyggingsavtaler med eier Samferdselsdepartementet, til en samlet utbygging for 19 milliarder kroner. Tre bompengeproposisjoner for de aktuelle strekningene ble godkjent i Stortinget i løpet av våren. Totalt åpnes 83 kilometer vei, fortsetter Ingrid Dahl Hovland.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Sammenhengende

– Dere har varslet at dere skal bygge «raskere og mer kostnadseffektivt». Hvordan kommer det til utrykk?

– At vi skal bygge veier raskere kommer til uttrykk ved at vi bruker kortere tid på planprosess, anbudsprosesser og selve utbyggingene, når vi kommer dit. Ved å bygge lengre og sammenhengende strekninger reduseres utgifter til opp- og nedrigging av anlegg og utstyr, og i tillegg får vi lavere administrasjonskostnader, svarer Hovland.

Hun peker også på standardisering av løsninger, som broer og kulverter (nedgravde tunneler av ulike slag), og mindre «skreddersøm», for å redusere tidsbruken i veiprosjektene. Entreprenørene med sin kompetanse, blir dessuten involvert på et tidligere tidspunkt enn hva som har vært vanlig, for å redusere planleggingstida.

– I tillegg er Nye Veier AS en slank byggherreorganisasjon, tilføyer Hovland.

Helt konkret innebærer det om lag 85 ansatte ved årsskiftet 2016-2017.

Les også: Bygger mer vei

– Natur og miljø taper

Det Hovland forteller, klinger svært dårlig i ørene hos Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

– Hensikten med NTP har vært å integrere og samordne transportplanleggingen. Nå skjer det stikk motsatte. Nye Veiers portefølje er ikke en del av vurderingene i transportetatenes grunnlagsdokument om NTP. Disse veiutbyggingene legges bare til grunn, påpeker Schlaupitz.

– Stortinget vedtok Nye Veiers portefølje gjennom en kort stortingsmelding, helt uavhengig av NTP og øvrig transportplanlegging, på forsommeren i fjor, tilføyer han.

– Hva slags konsekvenser får dette?

– De store motorveiutbyggingene får snike i køen. De vedtas først og legges så til grunn i det videre planarbeidet. Natur og miljø blir taperen.

– Dette er alle store utbygginger som i stor grad vil gå parallelt med jernbanen og undergrave togets konkurransekraft, og i tillegg bidra til mer trafikk i flere byområder, fortsetter han.

Les også: – Må endre transportplan

18 veistrekninger

Nye Veier AS skal bygge 18 veistrekninger fordelt på fire utbyggingsprosjekter. I mars opplyste veiselskapet at fem av disse strekningene ville bli prioritert i første fase fram til 2019-2020. Disse er:

* E6 Kolomoen-Moelv.

* E18 Tvedestrand-Arendal.

* E18 Langangen-Dørdal.

* E39 Kristiansand Vest-Vigeland.

* E6 Trøndelag.

Disse strekningene er blitt prioritert ut i fra følgende seks kriterier:

* Hvor lønnsomme veistrekningene er for samfunnet.

* Ulykkesbelastningen på strekningene.

* Muligheten for helhetlig utbygging av lange strekninger.

* Hvor klare strekningene er til å bygges ut.

* EU-krav som for eksempel krav til sikkerhet i tunneler.

* I hvilken grad prosjektene bidrar til mernytte for lokalsamfunnene.

– Det er veldig vanskelig å se noe fokus på klima og miljø i disse kriteriene, men det er kanskje ikke noe annet å forvente når målet er å bygge ut for å få flere biler på veiene raskt, kommenterer Schlaupitz.