27. april er det offisiell åpning av nye Oslo Lufthavn, etter prøvedrift av den nye avgangshallen siden desember i fjor. Slik Avinor vurderer framtiden for luftfarten, vil det være nødvendig med nye milliardinvesteringer i årene framover. Andre mener dette er galimatias.

Null om rullebane

Regjeringen har fortsatt ikke tatt stilling til en tredje rullebane på Gardermoen, men lar Avinor fortsette plan­leggingen.

 

Dette går fram av meldingen om «Verksemda til Avinor», som regjeringen nylig la fram. Stort mer står det ikke om Avinors planer om en omfattende kapasitetsøkning ved det som allerede er Norges suverent største flyplass.

La oss sitere i sin helhet: «Samferdselsdepartementet legg til grunn at Avinor held fram med å planleggje ei tredje rullebane, og at austre alternativet blir lagt til grunn for den vidare prosessen. Det er usikkert når behovet for ei tredje rullebane eventuelt oppstår, og regjeringa har ikkje teke stilling til spørsmålet om utbygging. Når Avinor meiner behovet oppstår, må selskapet søkje konsesjon etter luftfartslova. Konsesjonssøknaden vil da bli behandla av Samferdselsdepartementet.»

Les også: Heller mat enn fly

– Alvorlig

Natur og Ungdom reagerer kraftig på at meldingen ikke sier noe mer om rullebaneplanene.

– Vi mener det er ganske alvorlig at den tredje rullebanen ikke er grundigere drøftet når den vil få så store konsekvenser for klima, føre til økt utbyggingspress på matjord og skape støyproblemer for lokalbefolkning i Ullensaker og Nannestad, sier 1. nestleder Gaute Eiterjord.

– Hva hadde dere regnet med ville stå i meldingen?

– Vi håpet at regjeringen ville si at det ikke er behov for en tredje rullebane. Realistisk sett trodde vi at rullebanen ville bli drøftet mer. I stedet lar man Avinor fortsette å planlegge, og de er jo opptatt av videre vekst i flytrafikken. Jo lenger planleggingen fortsetter, jo vanskeligere blir det å stanse disse planene, svarer Eiterjord.

– Kunne denne saken ha blitt håndtert på en annen måte?

– Spørsmålet om en tredje rullebane burde blitt diskutert i sammenheng med Nasjonal transportplan og alle samferdselsprosjektene den omfatter. I stedet har luftfarten havnet helt på siden av diskusjonen, og det er bekymringsfullt, etter som flytrafikken er den største enkeltkilden til klimautslipp, påpeker Eiterjord.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Møter mannsterkt opp

Som Dagsavisen skrev 3. mars, var spørsmålet om en tredje rullebane på Gardermoen del av grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan 2018-2029, som regjeringen sendte på høring i fjor. Like fullt ble ikke en tredje rullebane del av NTP-forhandlingene.

Til tross for regjeringens nedtoning av spørsmålet i Avinors eiermelding, håper Eiterjord fortsatt på en bred politisk debatt av saken.

– Stortingets transportkomité vil nå behandle Avinor-meldingen, og høringen blir 4. mai. Da vil vi og andre organisasjoner møte opp og kreve at Stortinget må bestemme i en så viktig sak, og at Avinor ikke må få fortsette planleggingen, sier Eiterjord.

Les også: Utelot rullebane og ble enige