- Mangelen på verdsetting ble avdekket med Likelønnskommisjonen. Likevel har man ikke vært villige til å sette av penger til en likelønnspott, konstaterer foretakstillitsvalgt Merete Norheim Morken (t.v.), her med kollegene Jessica Sylvan og Helene Kittilsen.

Norske sykepleiere tas for gitt

LØNNSOPPGJØR: Norske sykepleiere lønnes dårlig i forhold til folk flest. Det viser en gjennomgang gjort av lønnsnivået i 24 OECD-land.

I de fleste land ligger nemlig sykepleiernes lønn over gjennomsnittslønnen. Det skriver fagbladet til Sykepleierforbundet, Sykepleien.

Norge kommer på 16. plass når en sammenligner lønnen til norske sykepleiere med gjennomsnittslønnen her i landet. Med en slik plassering er vi på nivå med Slovenia, Estland og Italia. Det viser OECD-rapporten «Health at a Glance 2013».

- Dette bekrefter at vi har et verdsettingsproblem når det gjelder sykepleierkompetanse. Det bekymrer meg, spesielt fordi vi vet at vi har et stort og økende behov for sykepleiere framover. Skal vi få unge til å velge yrket må vi lønne sykepleierne bedre, sier Merete Norheim Morken, foretakstillitsvalgt for Sykepleierforbundet ved Oslo universitetssykehus.

I år er det 15 år siden hun begynte som sykepleier. For unge i dag er ikke sykepleieryrket et like selvsagt valg, er hennes erfaring.

- Vi må komme betydelig høyere opp på OECDs liste for å få ungdommen til å ønske å bli sykepleiere. Når jeg snakker med ungdommer i min familie, er det få som nevner sykepleieryrket som et aktuelt yrkesvalg. Det er trist, for det er et flott yrke og vi trenger å få de flinkeste til å søke seg til det, sier Morken.

 

På gjennomsnittet

I Luxembourg og Israel ligger inntekten til sykepleiere 40 prosent høyere enn gjennomsnittet. I USA er den 30 prosent høyere, mens i Hellas, Spania, Australia og Tyskland er den 20 prosent høyere enn den gjennomsnittlige lønnen i landet. I Norge ligger lønnen til sykepleiere på gjennomsnittslønnen.

Dårligst avlønning har sykepleierne i Slovakia og Ungarn, hvor lønnen ligger 20 prosent lavere enn gjennomsnittslønnen.

Undersøkelsen er interessant i forhold til vårens lønnsoppgjør mener leder i Sykepleierforbundet, Eli Gunhild By.

- Det er nok oppsiktsvekkende for mange at en verdsetter sykepleiere mindre i Norge enn i land vi liker å sammenligne oss med. Men vi har altså en arbeidsgiverside, for oss Spekter, som er mer opptatt av å holde lønningene lave enn å sikre rekruttering, sier By til Dagsavisen.

Rapporten bare bekrefter en utvikling som Sykepleierforbundet selv lenge har vært så smertelig klar over, påpeker hun. Også konklusjonene til tidligere utvalg og Likelønnskommisjonen bør nå tilsi at alle må innse behovet for å gi denne yrkesgruppen et realt løft, mener By.

- Vi håper at vi ikke lenger snakker for døve ører. Det er pinlig at vi som liker å markedsføre oss som et av verdens mest likestilte land, ikke verdsetter sykepleierne mer, sier By.

 

Lav lønnsutvikling

Norges største forbund, Fagforbundet, la i går fram sine krav foran vårens lønnsoppgjør. De representerer også sykepleiere. Fagforbundet er klare på at de vil sikre likelønn og kjøpekraften spesielt for de lavtlønnede yrkesgruppene de representerer. Tall fra Fagforbundet viser at lavtlønte kommuneansatte har hatt lavere lønnsvekst enn sammenlignbare grupper de seneste årene.

- Dette er et lønnsgap vi har sett over tid. Nå må det tas grep for å tette det gapet, sier leder i Fagforbundet Mette Nord.

Mellom 2008 og 2013 har en industriarbeider i gjennomsnitt hatt en lønnsvekst på 110.000 kroner. En sykepleier som jobber i kommunen har til sammenligning fått 73.000 mer i snitt, de siste fem årene. I samme tidsrom har ikke behovet for kompetente sykepleiere blitt mindre i kommunene, etter at samhandlingsreformen ble innført.

 

- Redder liv

Nord tror at sykepleierne og andre offentlig ansatte, verdsettes av nordmenn flest. Nå mener hun arbeidsgiversiden også må bevisstgjøres.

Forbundslederen drar fram brannene i Lærdal og Flatanger som eksempler på hvor viktig de offentlig ansatte i nærområdet er.

- Det er de som har lokalkunnskapen som redder liv i en akutt situasjon, sier Nord.

Fagforbundet viser til anslagene for lønnsveksten i statsbudsjettet og antyder en ramme for oppgjøret på rundt 3,5 prosent.

Foruten de rene lønnskravene som Fagforbundet vil fremme overfor arbeidsgiveren KS, vil retten til full stilling og fast ansettelse stå sentralt.

samfunn@dagsavisen.no

 

Om undersøkelsen

Det refereres her til sykepleiernes gjennomsnittlig brutto årsinntekt, inkludert trygdebidrag og inntektsskatt som skal betales av den ansatte

Dette omfatter også bonuser, betaling for nattevakter og overtid.

I de fleste land gjelder dataen sykepleiere som arbeider i sykehus.

Dataene er knyttet til sykepleiere som arbeider full tid, med unntak av Belgia hvor deltidssykepleiere også er inkludert.

For noen land er det ikke inkluderer ekstrainntekt som overtidsbetaling og bonuser (f.eks. Italia og Slovenia).

Inntekten til sykepleierne blir sammenlignet med gjennomsnittslønnen til heltidsansatte i alle sektorer i landet.

Kilden til denne gjennomsnittslønnen er OECD Labour Force Statistics Database. Tallene er hovedsakelig fra 2011.

Kilde: OECD-rapporten «Health at a Glance 2013»