Nærhet viktigst for foreldrene

Flertallet av norske foreldre er ikke opptatt av om barnehagen er privat eller kommunal ved valg av barnehage. Trivsel, miljø og beliggenhet er mye viktigere.

Det viser en fersk spørreundersøkelse gjennomført av Opinion, på oppdrag fra den private barnehagekjeden Espira blant drøyt 1.500 norske foreldre med barn i barnehagealder.

Hele 60 prosent av foreldrene sier det ikke spiller noen rolle for dem om barnehagen er privat eller kommunal når de skal velge barnehage for poden. Hvis foreldrene kunne velge fritt, er det like mange som foretrekker kommunal som privat barnehage, med cirka 20 prosent på hver. Det er med andre ord andre ting enn ideologi som avgjør foreldrenes valg av barnehage.

 

Likeverdig tilbud

Det er særlig to faktorer som utpeker seg: Trivsel og miljø, og barnehagens beliggenhet med hensyn til jobb, hjem og øvrig familie.

Lena Jensen, leder i Foreldreutvalget for barnehager (FUB), sier svarene samsvarer godt med det som kom fram i en undersøkelse FUB gjorde i sommer.

- Vi fikk klar tilbakemelding fra foreldrene om at barnehagens beliggenhet er aller viktigst. Dernest at den ligger i nærheten av hjemmet og har et godt renommé, forteller Jensen.

I undersøkelsen kom det også fram at foreldre i Oslo er mindre opptatt av barnehagens rykte enn andre foreldre. Noe Jensen mener har en naturlig forklaring.

- Det å ha barn i barnehage, på skole og aktivitetsskolen i hovedstaden handler ofte om logistikk og hvordan hverdagen skal gå opp. Dette viser med all tydelighet hvor viktig det er at tilbudet i kommunale og private barnehager er likeverdig og av høy kvalitet, sier Lena Jensen.

Det samme ble bekreftet i Opinions undersøkelse der mellom 30 og 40 prosent av foreldrene framholdt pedagogisk opplegg og bemanning som noe av det viktigste ved valg av barnehage.

 

Ønsker lovendring

Ifølge en ny rapport laget av SSB-forsker Kjetil Telle, gjør barn fra private barnehager det bedre på skolen enn andre barn. I går sa forskeren til Aftenposten at han ikke tror dette skyldes at de private barnehagene er kvalitativt bedre enn de kommunale.

- Forskjellen i skoleresultatene skyldes nok i stor grad forskjellene i hvilke familier som velger private barnehager, uttalte Telle.

Foreldre med høy utdanning og inntekt er overrepresentert i private barnehager som ofte er mindre, har flere vikarer og større økonomisk handlingsrom enn kommunale barnehager. Lena Jensen i FUB er bekymret.

- Vi trenger en lovendring som gjør at kommunene kan stille de samme kravene til private som til offentlige barnehager - både for å få en jevnere kvalitet, og for å sikre at alle barn går i alle typer barnehager. I dag vet vi at de private barnehagene har færre barn med minoritetsbakgrunn og færre barn med særskilte behov. Dette utgjør en forskjell som kan forsterke heller enn å bygge ned sosial ulikhet i samfunnet, sier Jensen.