Moxnes: – Hvis poenget er å gi barna et bedre tilbud, så må bemanningsnormen gjelde hele dagen

I morgen skal Stortinget stemme over regjeringens forslag til ny bemanningsnorm i barnehagene. Rødt kommer til å fremme forslag om at minimumskravet til bemanning må gjelde hele dagen.

Regjeringens forslag til ny bemanningsnorm i barnehagene innebærer at det skal være minst én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. 

Rødt kommer til fremme et forslag der partiet krever at normen må gjelde hele dagen, som har vært et krav fra foreldre, ansatte i barnehagene og Utdanningsforbundet.

Les også: – Mange foreldre krysser fingrene og håper det går bra

– Hvis poenget med å innføre normen er å gi barna et bedre tilbud, så må normen gjelde hele åpningstiden, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

I forslaget heter det: 

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjett for 2019 legge fram en finansieringsplan for hvordan bemanningsnormen kan utvides til å gjelde i hele barnehagens åpningstid, og som sikrer at kommunene kompenseres for merkostnader. 

Les også: Vil vekke foreldre gjennom stor Facebook-aksjon

Vil ikke øke bevilgninger til kommersielle 

Rødt kommer også til å fremme et forslag som går på finansieringen av bemanningsnormen. I forslaget heter det: 

Stortinget ber regjeringen sørge for at eventuelle ekstrabevilgninger til å finansiere bemanningsnormen forbeholdes ideelle og kommunale barnehager, eller på annet vis sikrer at barnehager og barnehagekjeder med lavere bemanning og store overskudd ikke får ekstra bevilgning. 

 – Rødt er tilhengere både av bemanningsnormen, helst strammere enn regjeringen legger opp til, og av økte overføringer til velferd i kommunene. Men vi går mot økte bevilgninger uten at det samtidig hindres å subsidiere overskudd hos velferdsprofitørene, sier Moxnes og legger til: 

 – Tallene viser at de store kommersielle kjedebarnehagene både har større overskudd og mindre bemanning. Dette tyder på at de kommersielle har holdt igjen på bemanningen for å tjene penger. Da er det ikke politikernes oppgave å belønne det med ekstra tilskudd. Vi må sikre oss at pengene går til barnas beste, ikke til velferdsprofitørene.

Les også: Psykolog Raundalen: «Fy faen så fattige vi blir!»

Enighet mellom KrF og regjeringen

Sist uke ble det klart at regjeringspartiene og KrF har kommet til enighet om ny barnehagelov. Her er forslagene de er enige om: 

* Stortinget ber regjeringen fastsette overgangsregler for bemanningsnorm i barnehagen i forskrift, slik at barnehageeier har fram til 1. august 2019 til å oppfylle kravet til minimumsbemanning.

* Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket for krav til stedlig leder i barnehager, og tilse at unntaksbestemmelsen er slik at den ikke benyttes til å redusere kostnader i barnehagesektoren.

* Stortinget ber regjeringen tydeliggjøre forventningene til innkalling av vikarer i kommunale barnehager og at alle relevante kostnader til vikarbruk tas med i regnskapet til kommunene.

* Stortinget ber regjeringen i sitt videre arbeid med regulering av barnehagesektoren se på modeller i finansieringssystemet som så langt som mulig ivaretar et mangfold av barnehager og barnehageeiere, samt redusere etterslepet i tilskuddsgrunnlaget overfor private barnehager.

* Stortinget ber regjeringen ved evalueringen av kommunes tilsynsansvar sikre at det etableres et uavhengig tilsynssystem for barnehagesektoren.

* Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget våren 2019 og våren 2020 med informasjon om hvordan innføringen av bemanningsnormen og skjerpet pedagognorm har påvirket pedagogtettheten og voksentettheten i barnehagene.