Det tas til orde for store endringer i klima- og energistrategien som direktør for Oslo kommunes klima- og energiprogram, Silja Bjerke Vestre (t. v.), overleverte byråd Guri Melby i går.

Mot slutten for bensinbilen i Oslo

Antallet bensin- og dieselbiler i Oslo må bli kraftig redusert allerede i løpet av de neste fem til ti årene, for at byen skal nå sine vedtatte klimamål.

Bystyret har vedtatt at utslippene av klimagasser skal halveres innen 2030, og at utslippene skal være null i 2050.

- Dette vedtaket står ved lag. Det vil vi ikke vike på, understreker Guri Melby (V), byråd for miljø og samferdsel.

Men utviklingen går i feil retning, viser nye analyser.

- Selv om vi allerede gjør mye bra for å få ned utslippene, venter vi en økning i utslippene i årene framover. Derfor trenger vi nye og røffere tiltak, sier Melby.

Det vil ikke minst bilistene merke konsekvensene av.

- Transportsektoren står for cirka 60 prosent av utslippene våre, påpeker Melby.

- Hva er målet ditt?

- At man skal kunne leve i Oslo uten bil, det gjør jeg selv, og at de som absolutt trenger bil, skaffer seg nullutslippsbiler, svarer Melby.

 

Les også: Dødelig luft i Oslo

 

Ny klimastrategi

En rekke av tiltakene som kan bli nødvendige for å få faset ut fossilbilene hurtig, beskrives i den nye klima- og energistrategien som Melby i går fikk overlevert fra Silja Bjerke Vestre, direktør for Klima- og energiprogrammet i Oslo kommune.

Strategien, som omtales som «Oslos klimaveikart», er resultatet av nærmere to års arbeid og et samarbeid mellom både statlige, kommunale og private aktører. De 120 personene som har vært involvert i arbeidet, har tatt for seg alle relevante sektorer i tillegg til transportsektoren. Blant mye annet beskriver strategien hvordan det er mulig å redusere utslippene fra byggsektoren.

- De har gjort en glimrende jobb, mener Melby.

Dette er noen av målsettingene når det gjelder transport:

* Fra 2020 skal alle Ruters busser være fossilfrie.

* Fra samme årstall skal alle nye drosjer være fossilfrie.

* Fra 2025 skal alle nye personbiler som selges i Oslo enten være fossilfrie eller ladbare hybrider.

Per dags dato disponerer Oslos innbyggere om lag 250.000 personbiler og rundt 100.000 andre kjøretøy, slik som varebiler og lastebiler, viser tall fra Vegdirektoratet. De aller fleste av disse er fortsatt dieselbiler, selv om Oslo ynder å omtale seg som Verdens elbilhovedstad.

 

Les også: Vil stenge Oslo for fossilbiler

 

Fossilfrie soner

For å motivere folk til å kvitte seg med bensin- og dieselbilene, foreslås blant annet følgende tiltak i den nye klima- og energistrategien:

* Etablering av soner i byen hvor det ikke er lov til å kjøre med fossilbiler.

* Videreføring av ordningen som innebærer at fossilfrie biler får kjøre i kollektivfeltene.

* Innføring av miljøfelt på enkelte veier.

* Miljødifferensierte og trafikkregulerende avgifter i bomringen.

* Etablering av energistasjoner hvor det er mulig å lade elbiler og tanke opp hydrogenbiler og biler som går på biodrivstoff.

 

Les også: - Diesel må bli langt dyrere

 

Krav om fossilfritt

For å motivere også næringslivet til å ta i bruk fossilfrie kjøretøy foreslås blant annet:

* Krav til fossilfri transport i kommunens anskaffelser.

* Fossilfrie soner i byen for å sikre at all varedistribusjon med mindre varebiler foregår fossilfritt eller med ladbare hybridbiler, fra 2025.

* Det tas også til orde for et samarbeid med nasjonale myndigheter for å få mest mulig av godstrafikken over fra vei til bane og sjø.

* En annen målsetting for godstrafikken er at minst 30 prosent av tunggodstransporten på Oslos gjennomfartsveier, går på fornybart drivstoff i 2030.

 

Egen klimaavtale

For å sikre at det blir iverksatt nye tiltak som virker, foreslås det videre at Oslo etablerer «en forpliktende klimaavtale i Oslo bystyre» med årlig rapportering av framdrift, resultater og gevinster.

Det har Guri Melby stor sans for.

- En slik klimaavtale vil fungere som en klimalov, og med den kan vi sjekke at tiltakene vi iverksetter, fungerer, påpeker hun.

Fra flere hold, ikke minst miljøorganisasjonene, er det i lengre tid blitt tatt til orde for en nasjonal klimalov. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) er nå i ferd med å utrede behovet for en slik lov.

Forslaget til klima- og energistrategi for Oslo, legges nå ut til høring, og den blir også tema for et møte på Litteraturhuset i februar. Melby ønsker med det å få enda flere gode klimaforslag på bordet.