Milliardordning for fall

PENSJON: Ordningen som sikrer private barnehager fri råderett over pensjonstilskudd fra kommunen, kan stå for fall.

DRAMMEN: Det er ikke tilfeldig at spørsmålet om hvordan private barnehager organiserer inntektene sine kommer opp nå.

Nye regler er på trappene, som både kan spare kommunen for utgifter, og samtidig koste barnehagesektoren opp mot én milliard kroner i bortfalt støtte.

Målet for Utdanningsdirektoratet er å sikre mer forutsigbarhet i tilskuddet for de ikke-kommunale barnehagene, og minske administrasjonen for kommunene.

 

Kan ikke gå i pluss

For Drammens del vil dermed totalsummen på 230 millioner som de betalte ut i fjor, i mindre grad være opp til barnehagene selv å sjonglere med. At pensjonstilskuddet «behovsprøves», i stedet for å gis etter en sats som likestiller private og offentlige pensjonsutgifter, kan både bety at tilskuddet på 20 millioner til dette faller bort helt eller delvis. Uansett vil de bare dekke de faktiske kostnadene, og muligheten for å regne et overskudd på denne potten faller bort.

Påslaget for pensjon foreslås satt til 8 prosent av sum lønnskostnader, minus pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift.

 

- Dramatisk

Det er på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet at Utdanningsdirektoratet har laget et forslag til hvordan finansieringen av private barnehager kan bli mer treffsikker. De legger analyser fra Telemarksforskning til grunn for endringene som nå er ute på høring.

«Hvis forslaget fra Telemarksforsking legges til grunn i sin helhet, innebærer det at de ikke-kommunale barnehagene vil få lavere tilskudd, anslagsvis i størrelsesorden en milliard kroner for hele sektoren», heter det i departementets høringsnotat.

Forslaget har ikke overraskende skapt stor uro blant barnehageeiere som er medlem i Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Kuttene betegnes som dramatiske i en artikkel på PBLs nettsider. Direktoratet på sin side peker på at både KS og PBL tidligere har meldt inn uheldige utslag gitt av reglene som ble innført i 2011, for å sikre likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

 

Tror mange har bygd for pensjon

Rapporten fra Telemarksforsking viser at mange private barnehager har hatt «en meget sterk økning i både byggekostnad og tomtekostnad over tid». Forskerne viser at ikke-kommunale barnehager er overkompensert når det gjelder den delen av driftstilskuddet som utgjør pensjon.

Telemarksforsking legger til grunn at hvis pensjonsandelen har bidratt til systematisk overfinansiering, har pensjonen faktisk kunnet kryssubsidiere manglende dekning av kapitaltilskudd i barnehager i nye og dyre lokaler.

katrine.strom@dagsavisen.no

 

 

Barnehager

Utdanningsdirektoratet foreslår å endre offentlige overføringer til private barnehager.

Ifølge forslaget som er ute på høring skal driftstilskuddet som gis for å dekke pensjon fra 2015 beregnes utifra faktiske lønnskostnader, i stedet for fra kommunens pensjonsutgifter.

Det såkalte kapitaltilskuddet skal følge nasjonale satser, i stedet for en kommunal beregning som i dag.

Pensjonsstøtteendringen vil gi private mindre inntekt enn i dag, mens kapitaltilskuddet kan gi mer. Målet er å gjøre tilskuddene mer treffsikre.