Luftfartens samlede verdiskaping er på over 100 millioner kroner hver eneste dag, ifølge ny rapport. I motsetning til jernbanen er luftfarten langt på vei selvfinansierende, påpeker NHO Luftfart. FOTO: LUCA KLEVE-RUUD

Luftfarten 
er gull verdt

Uten luftfarten stanser Norge, fastslår NHO Luftfart ubeskjedent i en ny forsvars-rapport. 
Mange er avhengige av flyet. Samtidig flyr luftfarten inn 
milliarder til staten.

Dette er noe av det som framkommer i rapporten «Luftens kollektivtransport»:

* * 600.000 personer reiser årlig med helikopter til og fra norsk sokkel og installasjoner i olje- og gassektoren. Dette utgjør hele 13 prosent av alle flyreiser innenriks.

* * 400.000 pasienter reiser med rutefly og 32.000 pasienter med ambulansefly hvert år.

* * 61.000 arbeidsplasser er direkte eller indirekte knyttet til luftfarten.

* * 73 prosent av flypassasjerene og 94 prosent av godstransporten har ikke noe reelt transportalternativ til flyet.

* * 47,7 milliarder kroner er luftfartens bidrag til statskassa, noe som utgjør 2 prosent av bruttonasjonalproduktet.

Rapporten viser også at luftfarten kan bli enda mer lønnsom for Norge.

 

- Ufortjent rykte

- Hvorfor har dere laget denne rapporten, Torbjørn Lothe, direktør i NHO Luftfart?

- Luftfarten har en omdømmeutfordring i å få fram hva den faktisk representerer og betyr for samfunnet. Mens den på 1950- og 60-tallet ble sett på som flott og framtidsrettet, blir den nå nærmest oppfattet som skitten og unødvendig. Derfor har vi forsøkt å sammenfatte en del av samfunnsnytten ved luftfarten og hvordan vi kan få til en bærekraftig vekst som ikke er i strid med miljøutfordringene.

- Hva gjør luftfarten så nødvendig i Norge?

- Vi bor i et land som er perifert i verden, og vi har en geografi her hjemme som gjør luftfarten viktig. Skal vi ha lokalsamfunn i Nord-Norge og langs kysten, må vi ha et framtidsrettet transportsystem, slik at fisk og hva det nå er snakk om, når ut i verden.

- Hvordan rimer videre satsing på luftfart med behovet for klimagasskutt?

- I motsetning til andre sektorer har det skjedd en enorm energieffektivisering innen luftfarten. Miljøstandarden er i dag en helt annen enn for få år tilbake. Men vi er klar over at dette ikke er nok. Derfor jobbes det med å utvikle bærekraftige drivstoffalternativer. Senest i forrige uke var hele luftfartsindustrien samlet til konferanse i Genève om biodrivstoff.

- Hva vil dette og andre miljøtiltak kunne føre til?

- Jeg tror luftfarten vil kunne bli en svært bærekraftig transportform.

 

Nei til tog

I den senere tid har NHO Luftfart vært i tottene på deler av miljøbevegelsen om hva som vil bli det mest miljøvennlige framkomstmiddelet i framtida. Framtiden i våre hender har avfeid Lothes påstander om at flyet vil bli mer miljøvennlig enn toget. Men han er ikke innstilt på å endre mening.

- Jeg mener at ideen om høyhastighetstog i Norge er dødfødt. Regnestykkene taler for seg selv. Det å satse på høyhastighetstog vil også føre til mange konflikter, ikke minst når det gjelder arealbruk. Samtidig har luftfarten nesten alt den trenger av arealer for å dekke sine behov de neste 50 til 100 årene, argumenterer Lothe.

- Luftfarten er i hovedsak også selvfinansierende.

- Og dette kan bli enda bedre business?

- Ja, beregninger utført av Oxford Economics viser at økt aktivitet i norsk luftfart raskt vil slå ut i økt vekst i BNP, svarer Lothe.

- Det er åpenbart at bedre flyforbindelser mot Østen, slik som Japan, Kina og India og en del andre land med sterk økonomisk vekst, vil være til fordel for norsk næringsliv.

tor.sandberg@dagsavisen.no