– Barnehagen er grunnmuren i utdanningssystemet. Det fordrer at det blir satset på barnehagelærerutdanningen, sier Silje Marie Bentzen, leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

Lærere i tidsskvis

Lærerne på den nye barnehagelærerutdanningen har ikke tid til å følge opp studentene sine skikkelig.

 

Det bekrefter instituttleder ved Norges største barnehagelærerutdanning, Bruna Molin Bruce ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

– Rundt halvparten av fagene på studiet er praktiske ferdighetsfag, noe som gjør dette til en kostnadskrevende utdanning. Når Kunnskapsdepartementet samtidig plasserer oss i en lavere finansieringskategori enn de andre lærerutdanningene, får det konsekvenser. Lærerne opplever at de har for liten tid til å følge opp studentene sine skikkelig, sier Bruce, som mener departementets politikk harmonerer dårlig med ambisjonene på feltet:

– Kunnskapsministerens framheving av betydningen av kvalitet og kompetanse hos barnehageansatte gjenspeiles ikke i finansieringen av utdanningen, mener Bruna Molin Bruce ved HiOA, som har nær 2.000 studenter på den nye førskolelærerutdanningen.

Hun får bred støtte.

Les også: – For slapt og lite krevende

Krever likebehandling

– Utdanningsforbundet mener det må gjøres noe med skjevheten i dagens finansieringsordning. Det er uheldig at barnehagelærerstudiet, som er en profesjonsutdanning, skal finansieres dårligere enn utdanningene for skolelærere, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

I forbindelse med Kunnskapsdepartementets arbeid med strategisk langtidsplan for lærerutdanningene, har Utdanningsforbundet spilt inn at alle lærerutdanninger skal finansieres likt.

SV-leder Audun Lysbakken vil på sin side prøve å få flertallet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget med på en merknad med krav om at regjeringen må komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan utfordringene i barnehagelærerutdanningen kan møtes når budsjettproposisjonen behandles.

– Barna trenger dyktige barnehagelærere. Derfor mener vi finansieringen for barnehagelærerutdanningen må styrkes og heves fra kategori E til D, sier Lysbakken.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kvalitetsløft

Det er et krav Venstres Iselin Nybø støtter. I vår vedtok partiets landsmøte at barnehagelærerutdanningen bør finansieres i samme kategori som lærerutdanningen.

– Vi snakker ofte om tidlig innsats, og denne innsatsen skjer i barnehagen. Da må også barnehagelærerutdanningen styrkes gjennom økt finansiering. Det vil gi lærestedene et bedre utgangspunkt for å heve kvaliteten, mener Nybø.

Les også: – Lærestedene har mye å gå på

Må få tid og rom

Silje Marie Bentzen er leder for 19.000 pedagogstudenter. Hun peker på at omleggingen fra førskolelærerutdanning til barnehagelærerutdanning i 2013 var en massiv endring for lærestedene.

– Organisering og innhold i utdanningen gikk fra å være fagorientert til å bli inndelt i kunnskapsområder, noe som krever større tverrfaglig samarbeid mellom fagmiljøene på skolen. Dette koster. Lærestedene må få tid, rom og ressurser til en omlegging som sikrer en god barnehagelærerutdanning, sier Bentzen.

Strengere krav

I mandagens avis betegnet barnehagelærerstudentene lærerutdanningen som «slapp og lite krevende». Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet mente lærestedene har «mye å gå på».

– Dette handler om at studiet ikke er tilstrekkelig arbeidskrevende og inspirerende. Læringstrykket må opp, uttalte Haugstad til Dagsavisen.

Ifølge Utdanningsforbundet må det stilles strengere krav til innholdet i utdanningen og til vurdering av studentene – noe også følgegruppa for førskolelærerutdanningen nylig påpekte i sin rapport.

Instituttleder Bruna Molin Bruce avviser noe av kritikken, men vedgår at utdanningen ikke er i mål:

– Jeg vil ikke si at selve studiet er slapt og lite krevende. Planverk, arbeidskrav og eksamen er ganske godt gjennomarbeidet på papiret.

– Når det gjelder håndtering og oppfølging i praksis er det fortsatt en utfordringer å stille de rette og ikke minst de samme kravene til studentene for å få til en samstemthet innad i de ulike delene av utdanningen, sier Bruce.

Hun forteller at mange lærere føler et sterkt press på å levere forsknings- og utviklingsarbeid på barnehagefeltet.

– Med lav finansiering og lite ressurser spiser dette i mange tilfeller av tida lærerne skulle hatt med studentene. Samtidig har studentene selv et ansvar for å høyne egeninnsatsen, sier Bruna Molin Bruce ved HiOA.

Les også: Barnehagelæreren avgjør