Kraftig økning i antall avvik ved fødeavdelingen på Ullevål – jordmødre krever flere på jobb

Hittil i år er det meldt inn 75 prosent flere HMS-avvik på fødeavdelingen på Ullevål enn for hele fjoråret. Jordmødrene mener det haster å ansette flere.

– Arbeidsforholdene på kvinneklinikken er svært krevende, sier Therese Heggedal, hovedtillitsvalgt på kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS). 

Som Dagsavisen skrev forrige uke, melder jordmødrene ved Akershus universitetssykehus om en arbeidshverdag som er så travel at de knapt rekker å spise eller gå på do.

Den viktigste årsaken til bemanningskrisen er ifølge Jordmorforbundet at sykehusene stykkprisfinansieres, altså at de får betalt en viss sum per behandling de utfører. Keisersnitt gir for eksempel mer penger enn en vaginal fødsel.

Resultatet er at fødeavdelinger med få komplikasjoner, får mindre inntekter, hevder forbundet. 

Forholdene er ikke bedre ved Oslos største sykehus, OUS. Snarere tvert imot: Bemanningen ved føde- og barselavdelingene er så lav at tillitsvalgte og Norsk Sykepleierforbund i sommer sendte en bekymringsmelding til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen svarte med å opprette en tilsynssak, men har foreløpig ikke konkludert. 

Flere måneder senere er det fortsatt ingen bedring å spore, ifølge Heggedal. 

– Fødeavdelingen sett under ett rapporterer om høy belastning og uro for pasientsikkerheten. Tillitsvalgte på de enkelte postene forteller at det går bra «på tross av» og ikke «på grunn av», sier hun. 

Saken fortsetter under bildet. 

Therese Heggedal er hovedtillitsvalgt på kvinneklinikken ved OUS. Foto: Siri Øverland Eriksen 

Les også: Forberedt på færre fødsler – jordmødre gruer seg

Kraftig økning i avvik 

Heggedal viser til at antall HMS-avvik, altså brudd på regelverket for helse, miljø og sikkerhet, har skutt i været det siste året.

  • På fødeavdelingen ble det meldt inn 137 HMS-avvik i hele 2018, mot 239 hittil i år. Det tilsvarer en økning på nær 75 prosent.
  • På kvinneklinikken som helhet er bildet det samme: der ble det meldt inn 169 avvik i 2018, mot 305 per 24. oktober i år. Altså en økning på 80 prosent. 

Noe av økningen skyldes bedre meldekultur, men i hovedsak dreier seg om at arbeidsbelastningen er blitt større, forklarer Heggedal. 

– Fødekvinnene får oftere igangsatt fødsel, de er eldre enn tidligere, har flere komplikasjoner og har mer kompliserte forløp, sier Heggedal. 

Avvikene som blir meldt inn, dreier seg ofte om såkalt samtidighetskonflikt, fortsetter hun.

Det vil si at det oppstår en hendelse som krever behandling der og da, og som innebærer at jordmødrene må prioritere bort eller utsette den minst akutte pasienten. Konsekvensene er mange: 

– Jordmor rekker ikke å gjøre observasjonene som burde vært gjort, fødende får ikke én-til-én omsorg i aktiv fødsel, nyfødte får utsatt blodsukkerkontroll og det er mangel på ledige fødestuer fordi man har mange som blir igangsatt samtidig. 

Les også: Sp om Aps fødselsforslag: – Låter hult

Krever flere ansatte

Heggedal mener det haster med å ansette flere jordmødre på fødeavdelingen på Ullevål og barselavdelingen på Rikshospitalet.

Hun viser til at ledelsen i sommer opprettet én ny legestilling og fire nye jordmorstillinger, samt åpnet tre nye senger på observasjonspost for gravide.

Det er langt fra nok, ifølge Heggedal, som mener det trengs ni stillinger for å bemanne de nye sengene. I tillegg trengs det en oppbemanning for å ivareta økningen i arbeidsoppgaver i fødeavdelingen, sier hun. 

– Det var absolutt et behov for kapasitetsøkning. Ledelsen fastholder at det er en økning i bemanningen, men når du tar i betraktning at man også øker antall pasienter, så er det ikke riktig slik vi ser det, sier Heggedal og fortsetter: 

– Vi forventer at det kommer mer ressurser til en økning i bemanning. 

Les også: Hun ville heller dø enn å få barn. Så fikk hun barn likevel (+) 

OUS: – Følger økningen nøye 

Klinikklederen ved kvinneklinikken, Bjørn Busund, vedgår at fødeavdelingen på OUS har en «bemanningsutfordring» på lik linje med andre store fødeavdelinger i landet.

I en e-post skriver Busund at det skyldes stadig flere oppgaver de siste årene, blant annet en kraftig økning i antall igangsettinger av fødsler og tilstedeværende jordmor under hele fødselsforløpet. 

– Som følge av dette har vi oppbemannet med fem stillinger og planlegger ytterligere oppbemanning i budsjettprosessen for 2020. 

Busund forteller at ledelsen følger nøye med på økningen i antall HMS-avvik. 

– Vi følger tett en rekke kvalitetsparametere og har ingen indikasjoner på at kvaliteten på våre tjenester er forringet. Det har vært en viss økning i antall HMS-avvik som vi følger nøye. 

Klinikklederen viser også til arbeidsgruppen som helseminister Bent Høie (H) har satt ned. Denne gruppen skal ifølge Høie se på både finansiering og bemanning av landets fødeavdelinger. 

– Når fødetallet faller (OUS hadde 400 færre fødsler i 2018 enn i 2016) reduseres inntektene, mens utgiftene ikke reduseres tilsvarende fordi mesteparten av kostnadene er knyttet til beredskapen. Det kan hende finansieringen av fødeavdelingene bør endres som følge av dette, skriver Busund.