Jussprofessor mener Hauglie burde vurdert Nav-granskernes habilitet for en måned siden

Anniken Hauglie (H) har bedt Justisdepartementet vurdere om flere av medlemmene i det regjeringsoppnevnte utvalget som skal granske Nav-skandalen, er habile eller ikke. Det burde skjedd for en måned siden, mener jussprofessor.

Benedikte Moltumyr Høgberg, jussprofessor ved Universitetet i Oslo, mener to av medlemmene i granskingsutvalget er inhabile og at de må fjernes.

Hun har gjort en selvstendig habilitetsvurdering av jussprofessorene Finn Arnesen og Jens Edvin Skoghøy, som hun har sendt til Justisdepartementets lovavdeling. Både Klassekampen og Aftenposten har skrevet om saken. 

I vurderingen går det fram at hun mener det ikke er tvil om at de er inhabile. Hun begrunner det med at de var med å avsi en dom i en Nav-sak i Høyesterett i 2012, der en person ble dømt for trygdebedrageri.

Grunnlaget for domfellelsen var at personen mottok sykepenger fra Nav til tross for at han var i arbeid og i perioder også oppholdt seg i utlandet. Høgberg viser til at verken Arnesen eller Skoghøy tok tak i de underliggende EØS-rettslige spørsmål som hun mener saken reiser.

Arnesen leder granskingsutvalget, mens Skoghøy er en av de seks øvrige medlemmene.

Høgberg mener statsråden burde avklart habilitetsspørsmålene rett etter at utvalget ble utnevnt 8. november. 

– Statsråd Hauglie burde ha sendt saken til Justisdepartementets lovavdeling allerede 12. november da hun fikk notatet fra Finn Arnesen, sier Høgberg til Dagsavisen.

Benedikte Moltumyr Høgberg
Foto: UiO

Benedikte Moltumyr Høgberg er professor i rettsvitenskap. Foto: Universitetet i Oslo

Hun viser her til notatet Arnesen skrev om sin befatning med saken i Høyesterett i 2012.

Til Dagsavisen sier Arnesen:

– Denne dommen det vises til, rokker ikke ved verken Skoghøys eller min habilitet. Det er i det hele tatt ingenting i det Høgberg mener som har fått meg til å konkludere annerledes i habilitetsspørsmålet. 

– Ut over det, finner jeg det ikke naturlig å engasjere meg i den offentlige debatten om min habilitet. Jeg har gitt mine innspill til departementet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kritikk fra flere hold

Fredag meldte TV 2 at Carl Baudenbacher, tidligere leder for EFTA-domstolen, hadde sendt en e-post til Erna Solberg for over en uke siden. 

I e-posten gjør Baudenbacher det klart at han mener tre av de syv medlemmene i utvalget er inhabile. Baudenbacher viser også til Arnesens og Skoghøys befatning med Nav-saken i Høyesterett i 2012.

Høgberg skjønner ikke hvorfor Hauglie har brukt så lang tid på å få habilitetsspørsmålene avklart.

– Hauglie fikk også anledning til å gjøre dette da hun mottok varselet fra Baudenbacher og senest da hun mottok min habilitetsvurdering på tirsdag. Det er underlig at hun ventet helt til fredag når pressen tok kontakt i sakens anledning, sier Høgberg.

Dagsavisen har vært i kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet som ikke vil kommentere saken ut over en generell uttalelse som de tidligere har gitt. De avventer nå Lovavdelingens vurdering.

Avviser inhabilitet

Jussprofessor Skoghøy mener i likhet med Arnesen at saken fra 2012 ikke gjør ham inhabil.

– Tiltalte hadde gitt uriktige opplysninger om arbeidsevnen, og han hadde da gjort seg skyldig i straffbart trygdebedrageri uavhengig av hvor han oppholdt seg. Saken gjelder for øvrig rettstilstanden før 1. juni 2012. Hvorvidt myndighetene da kunne stille krav om søknad for å reise utenlands, er fortsatt ikke avklart. Når det da ikke var anket over lovanvendelsen for trygdebedrageriet, kan jeg vanskelig se at det er grunnlag for å kritisere Høyesterett for ikke av eget tiltak å ha tatt opp EØS-rettsspørsmålet utenfor anken når utfallet uansett ville ha blitt det samme, skriver Skoghøy i en e-post. 

Høgberg mener det er irrelevant at tiltalte også er domfelt for andre forhold. 

– Skoghøy hopper bukk over at tiltalte i 2012 ble domfelt både for å ha mottatt sykepenger mens han var i jobb og for å ha mottatt sykepenger mens han oppholdt seg i Spania. Trygdebedrageriet omfatter således begge disse forhold, sier hun og legger til:

– Det er riktig at saken gjelder rettstilstanden før 1. juni 2012. Men en rekke eksperter på EØS-rett har tidligere uttalt at Nav-skandalen reiser spørsmål om feilpraktiseringen strekker seg helt tilbake til 1994, da trygdeforordningen av 1971 gjaldt. Dette er også en del av granskingsutvalgets mandat. Med sin uttalelse her, viser Skoghøy at han forsøker å marginalisere 2012-dommens betydning og at han allerede har tatt stilling til om rettstilstanden var en annen på det tidspunktet hvor han selv var involvert. For slike vurderinger trenger vi habile granskere, ikke granskere som har egeninteresse i utfallet av vurderingene. Han illustrerer med dette nettopp at han er inhabil.

– Jeg har ikke konkludert

Skoghøy svarer på kritikken i en e-post:

– Jeg har ikke konkludert på hva som var riktig forståelse av EØS-retten før 2012, men bare nevner uklarheten om dette som bakgrunn for at det ikke var noen grunn for Høyesterett til å ta opp et vanskelig rettsspørsmål utenfor anken som ikke hadde betydning for utfallet, og som ville ha medført en betydelig utsettelse av saken.

Han understreker at han tidligere har sagt at EØS-retten kan være feil anvendt helt tilbake til 1994. Skoghøy gjentar også at tiltalte i saken fra 2012, ikke ble dømt for å ha oppholdt seg i Spania.

– Det han er dømt for, er på grunnlag av uriktige opplysninger å ha mottatt sykepenger som han ikke hadde krav på. De tre ukene han var i Spania, utgjør ikke noe eget straffbart forhold, men inngår i den perioden hvor tiltalte hadde gitt uriktige opplysninger om arbeidsevnen. Domfellelsen er derfor korrekt, selv om det muligens var feil av lagmannsretten å trekke inn Spania-oppholdet.