I gjennomsnitt 42 personer omkommer i arbeidsulykker hvert år. Hvor mange som skades, er ukjent. ILLUSTRASJONSFOTO: TERJE AKERHAUG

Intensiverer jakten på yrkesskader

ARBEIDSLIV: I verste fall blir det ikke meldt fra om titusenvis av yrkesskader hvert år. Nå styrkes innsamlingen av denne livsviktige informasjonen.

* Nav sender årlig melding om 10.000-11.000 tilfeller av yrkesskader til Arbeidstilsynet.

* Arbeidstilsynet tror at det reelle antallet yrkesskader kan være 40.000-50.000.

* Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse tilsier 80.000 yrkesskader i året.

Hva er egentlig riktig? Svaret kan foreligge i 2015.

- I samarbeid med blant annet Arbeidstilsynet og Nav, har vi over flere år arbeidet for å få en bedre og mer fullstendig oversikt over yrkesskadene i Norge, opplyser seniorrådgiver Arne Jensen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Han tror satsingen kan føre til et tryggere arbeidsliv.

- Det handler om å styrke kunnskapsgrunnlaget. Gjennom bedre og mer systematisk oversikt over antall arbeidsulykker og kjennetegn ved dem, vil blant annet tilsynsmyndighetene få bedre forutsetninger for å forebygge nye ulykker på sine tilsynsområder, påpeker Jensen.

- Også for fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner vil det være viktig å få mer kunnskap om den reelle risikoen for arbeidsulykker i ulike deler av arbeidslivet, og hva som er ulykkenes årsaker og omstendigheter, tilføyer han.

Satsingen vil også bidra til at Norge blir bedre i stand til å rapportere inn mer pålitelig informasjon til EUs statistikkontor, Eurostat, slik at rapporteringskravene Norge har forpliktet seg til gjennom EØS-samarbeidet, kan bli oppfylt.

 

Store endringer

Også i år har mange norske arbeidstakere gått på jobb, uten å komme hjem etter arbeidstid:

* Heismontør fikk alvorlige klemskader.

* Mann falt ned en 50 meter høy skrent.

* Kvinne mistet armen etter at den ble sittende fast i en maskin.

Dette er bare noe av det avisene har kunne melde om i løpet av 2013. Utallige andre ulykker når aldri avisspaltene. Men hvor mange som faktisk blir skadd, er det ingen entydig informasjon om så langt.

- Målet for arbeidet som pågår, er at SSB skal publisere offisiell statistikk over arbeidsulykker, første gang i 2015. Denne statistikken skal være basert på yrkesskademeldinger som Nav mottar, og skal inkludere yrkesskader som blir meldt inn fra alle deler av norsk arbeidsliv, opplyser Jensen.

- I tillegg arbeider Nav med å endre yrkesskademeldingene, etter innspill fra SSB, slik at informasjonen som blir samlet inn, også egner seg til statistikk- og rapporteringsformål. Nye rutiner for oversendelse av data fra Nav til SSB, er dessuten under utforming og uttesting. Formålet er blant annet å sikre at alle yrkesskademeldingene som Nav mottar, faktisk blir oversendt SSB og inkludert i statistikkproduksjonen og rapporteringen.

 

Dårlig samordning

Dårlig samordning av statistikkene til flere ulike tilsynsmyndigheter, bidrar også til at det i dag ikke finnes en fullstendig oversikt over arbeidsulykkene i Norge. Både Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Luftfartstilsynet registrerer informasjon om skader og ulykker på sine tilsynsområder.

- Tre Nav-skjemaer som arbeidsgivere og arbeidstakere fyller ut, er interessante i denne sammenhengen, forteller Jensen.

Skjemaene omhandler melding om yrkesskader og yrkessykdommer som oppstår henholdsvis på land, i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs og i forbindelse med skipsfart, fiske og fangst.

- Men Arbeidstilsynet har gjennom årene bare mottatt kopier av de skjemaene som gjelder landbaserte yrkesskader fra Nav, påpeker Jensen.