Lena Næss Evensen og Rozel Gonzales Larsen, elever ved Holtet videregående skole, gir alt i gymtimen. Men de tilhører mindretallet i klassen. FOTO: KYRRE LIEN/NTB SCANPIX

Innsats blir belønnet i gy mtimen

Til høsten skal det ikke bare handle om å løpe fort i gymmen - men om å gjøre en innsats ut fra egne forutsetninger.

Det synes Lena Næss Evensen (18) er en forbedring. Hun studerer kartet før hun freser av gårde ut i skogen - på jakt etter orienteringsposten. Det er gymtime, og hun gir alt. Men med dagens læreplan for videregående skole blir hun ikke premiert i form av høyere karakter:

- Det er dumt, for er du ikke så flink i for eksempel ballspill, så hjelper det ikke om du gjør ditt beste, sier Evensen.

Men nå foreslår Utdanningsdirektoratet at innsatsen elevene gjør i gymmen, skal telle når læreren setter karakter. Direktoratets reviderte læreplan i kroppsøving er oversendt Kunnskapsdepartementet, som trolig vil følge direktoratets forslag. Den nye planen skal gjelde fra og med skoleåret 2012/2013.

 

Løper langt, får bra karakter

Med Kunnskapsløftet, som ble innført i 2006, ble det et større fokus på ferdighet og kompetansemål framfor innsats. Skolene har tolket instruksen ulikt. Elevene på Skedsmo videregående skole har fått høyere karakter jo lengre de har løpt i den såkalte Cooper-testen, som skal teste elevenes kondisjon. Men lærer i kroppsøving ved Holtet videregående skole, Thomas Skjærbekk, tolker reglene annerledes:

- Jeg tolker det slik at jeg ikke skal måle elevenes utholdenhet og styrke. Vi skal lære elevene forskjellige treningsteknikker. Innsatsen skal ikke vurderes isolert sett, men den er ikke ubetydelig. Det er ikke mulig å trene utholdenhet med kortintervaller uten god innsats.

 

Nye regler

Kritikerne har kalt karaktergivingen det reneste anarki. Utdanningsdirektoratets lekse ble å rydde opp og foreslå endringer som gjør at elevene blir inspirert. De skal bli inspirert ut over selve skoletimene, slik at de fortsetter å være aktive. Livslang bevegelsesglede er et av målene:

- I vårt forslag til revidert læreplan i kroppsøving skal elevenes innsats telle med i karaktergivingen, sier Eli Karin Flagtvedt, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

- Kroppsøvingen skal favne bredere enn bare fotball og håndball. I vårt forslag til formål står det at kroppsøvingen skal ta vare på både tradisjonelle og alternative aktiviteter, og stimulere til kreativitet og eksperimentering.

 

Pensjonister trener mer

Professor Ulrik Wisløff ved K.G. Jebsen Senter for hjertetrening ved NTNU er glad for at også innsatsen skal vurderes. Vi er fetere enn noen gang tidligere i historien. Globalt sett er én av tre overvektige, og Norge sliter også tungt: I tredje klasse på grunntrinnet er 17-22 prosent av guttene og 22 prosent av jentene overvektige. Blant 15- og 16-åringene har cirka 14 prosent overvekt. Derfor foreslo Wisløff på sin blogg at elever som møter opp til kroppsøvingstimene, skal få karakteren 5, og at man skal måtte yte det lille ekstra for 6-eren.

- Ungdom beveger seg mindre enn pensjonister, sier Wisløff.

Professoren mener at vi trenger flere timer med fysisk aktivitet:

- Forskning viser at fysisk aktivitet fører til at man også gjør det bra i andre fag.

 

Rik og tynn, fattig og tykk

Fettet fordeler seg slett ikke likt i befolkningen. Ungdommer fra familier med dårlig økonomi og lav utdannelse er oftere overvektige - sammenlignet med dem som kommer fra familier med god økonomi.

Det er også regionale forskjeller i fettfordelingen. Ungdom i de tre nordligste fylkene har 70 til 90 prosent større sjanse for å være overvektige enn ungdom i Oslo. Innad i Oslo er det også store forskjeller: De unge i de østlige bydelene, der folk har lavere utdanning og tjener mindre, er tyngre enn de unge i vest.

Den norske legeforening mener at skolen kan bidra til å utjevne forskjellene. De ønsker seg én times fysisk aktivitet i løpet av hver eneste skoledag:

- Du er som barn prisgitt dine foreldres livsstil. På skolen er det mulig å lage like forhold for alle, sier Hege Gjessing, president i Den norske legeforening.

 

Møter elevene opp?

Når innsatsen blir premiert, blir det ikke bare mer attraktivt å gi jernet i gymmen. Det vil antakelig også øke oppmøtet:

- Det blir det nok flere som kommer til gymtimene enn i dag, sier Lena Næss Evensen før hun spretter av gårde med klassevenninnene. Over halvparten av elevene i hennes klasse møtte ikke opp til timen denne dagen. (NTB Tema)