Tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard i forbindelse med ankesaken i Eidsivating lagmannsrett på Hamar tidligere i år. FOTO: NTB SCANPIX

Historisk streng straff

ØYGARD-SAKEN: Høyesteretts dom mot Rune Øygard (54) på to år og tre måneders fengsel er historisk streng. Den er helt uten grunnlag i rettspraksis, mener forsvareren.

– Nå er jeg bare glad for at det er over. Jeg er glad for at Høyesterett valgte å høre på aktor, fremfor å høre på forsvareren som ville sette straffen ned til seks måneder, sier den 17 år gamle jenta i Øygard-saken til VG.

Høyesterett ser ingen formildende omstendigheter i saken mot tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard som er funnet skyldig i et stort antall seksuelle overgrep mot en mindreårig jente da hun var 14 og 15 år gammel. Snarere tvert imot. Landets øverste domstol peker på en rekke skjerpende omstendigheter som må medføre at straffen settes så høyt som til to år og tre måneders fengsel. Tilsvarende dom og straffenivå finnes neppe i norsk rettspraksis.

– Dette er en historisk streng dom, slik jeg ser det. Den er helt uten grunnlag i rettspraksis og varsler en helt ny trend når det gjelder straffeutmåling, sier Rune Øygards forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, til NTB.

Den påstanden tar statsadvokat Thorbjørn Klundseter med stor ro. Han fastslår at han på oppløpssiden av en to år lang rettsmaraton har fått medhold i det vesentligste av sin argumentasjon for en straff på to og et halvt år.

Skjerpende omstendigheter

I dommen legger Høyesterett spesiell vekt på det store omfanget av overgrep. Antallet samleier Øygard er dømt for er ikke tallfestet, men Høyesterett legger til grunn lagmannsrettens oppfatning om at det må være et betydelig antall over en snau toårsperiode – rundt 50.

Det foreligger «en rekke skjerpende omstendigheter, som samlet sett må gi et vesentlig utslag ved straffeutmålingen», skriver førstvoterende dommer, Aage Thor Falkanger. Normalnivået på seks måneders fengsel, som advokat Larsen la betydelig vekt på i sin prosedyre, kan bare «gi begrenset veiledning», mener han.

«Viljen til å gjennomføre seksualforbrytelsen har vært vedvarende og sterk», konkluderer dommeren.

I likhet med aktor Klundseter ser Høyesterett også hen til den store aldersforskjellen mellom Øygard og jenta, og framhever at overgrepene skjedde i en periode av hennes liv da hun var spesielt sårbar – en stor del av hennes ungdomstid.

Øygard «har trukket henne inn i en voksen manns seksualliv, og på den måten visket ut det skillet som skal være mellom barn og voksne», ifølge den enstemmige dommen.

Rettsprosessen avsluttet

Dommen i Høyesterett torsdag betyr at den langvarige rettsprosessen mot den tidligere Ap-ordføreren i Vågå kommune er over i norsk rettsvesen. Øygard har imidlertid signalisert at han vil forsøke å ta saken inn for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg hvis han ikke vinner fram her hjemme.

Ifølge forsvareren er han fortsatt fast bestemt på å renvaske seg. Slik sett er straffen torsdag «av subsidiær betydning», ifølge forsvareren. Øygard selv har tidligere uttalt til NTB at straffenivået lagmannsretten la seg på er for lavt i forhold til de pådømte handlingene, men han fastholder sin uskyld.

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter vil ikke ha noen mening om eventuelle forsøk på å bringe saken til Strasbourg, men fastslår at saken nå er over, to år etter at politiet åpnet etterforskning mot den tidligere avholdte Vågå-ordføreren.

– Det følger av norsk lovgiving og Grunnloven at når Høyesterett har avsagt dom, så er saken ferdig, sier han.

Øygard er også dømt til å betale en oppreisningserstatning til den nå 17 år gamle jenta på 120.000 kroner. (NTB)

 

Jenta: – Avgjørende med åpenhet

Den 17 år gamle fornærmede insisterte på at rettssaken mot Rune Øygard måtte føres for åpne dører. Det var den eneste måten hun kunne ta til motmæle i offentligheten på.

Steinar Schjetne

– Man blir oppgitt når man ser ting i mediene som ikke er sant, og attpåtil når man ikke kan gjøre noe med det selv, sier den 17 år gamle jenta som i løpet av en snau toårsperiode hadde et seksuelt forhold til Rune Øygard.

Samme dag som den tidligere ordføreren i Vågå kommune ble rettskraftig dømt til to år og tre måneders fengsel, forteller den nå 17 år gamle jenta at hun fant det maktpåliggende å kreve at saken skulle føres for åpne dører.

Det kommer fram i et intervju som ble vist torsdag på seminaret Åpenhetstinget i regi av ledende presseorganisasjoner – om den paradoksale situasjonen at det var tiltalte som ville lukke dørene, mens fornærmede ville ha mest mulig åpenhet.

Følte seg hindret

– Jeg kunne ikke gå ut i mediene og fortelle hva som hadde skjedd, men måtte sitte og se på nyhetene og høre hva som ble sagt der. Jeg kunne ikke fortelle alt. Jeg satt bare hjemme og forsøkte å roe meg ned litt, sier 17-åringen nå.

Øygard selv hadde aktivt brukt mediene til å snakke om saken og prosedere sin uskyld. Den fornærmede jenta følte seg på sin side kneblet av rettsprosesuelle regler. Hun kunne ikke ta til motmæle uten å røpe detaljer og beviser i saken.

Et sentralt bevis som bød på store etiske problemstillinger for journalistene som dekket saken, var detaljnivået i den sterkt seksualiserte Skype-kommunikasjonen mellom Øygard og jenta.

Viktig for forståelsen

Jentas bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal påpeker at vitner og folk i lokalsamfunnet til jenta og hennes familie gjorde seg opp en mening om saken ut fra ensidige framstillinger i mediene. Det fikk store sosiale konsekvenser for jenta og hennes familie.

– For å få belyst saken tilstrekkelig viste det seg at det var nødvendig å gå ut med mange detaljer, flere enn jeg hadde ønsket i utgangspunktet. Hvis ingen fikk vite hva slags beviser Øygard ble domfelt på, ville det blitt mye vanskeligere å få folk til å forstå at dette er en riktig dom, sier Hjortdal med henvisning til domfellelsene i Sør-Gudbrandsdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett. (NTB)