Sykepleier Anne-Karine Gramén (58) jobber i dag i full stilling som avdelingsleder på Ryenhjemmet i Oslo. Hun mener yrket var like travelt for 30 år siden som i dag. Selv jobbet hun redusert da ungene var små.

Frykter pensjonstap - velger full jobb

Frykten for pensjonskutt er den viktigste grunnen til at arbeidstakere som jobber deltid går tilbake til full stilling.

Omsorgsansvar, yrkeskultur og hensynet til egen helse er blant de viktigste grunnene til at folk velger deltid. Det viser de foreløpige resultatene i en ny Fafo-rapport om frivillig deltid som legges fram til høsten.

 

Kjønnsbestemt

Til tross for at ufrivillig deltid har fått mye oppmerksomhet, er det et faktum at 80 prosent av dagens deltid, er frivillig. Spørsmålet er hvorfor så mange velger denne løsningen.

Heidi Nicolaisen er forsker ved Fafo, som forsker på arbeidsliv, velferdspolitikk og levekår. Hun har nylig gjennomført en kvalitativ studie der de som ble intervjuet fikk fortelle hvorfor de har valgt å jobbe deltid, og hva som må til for at de skal gå over i full stilling.

- Mange oppgir flere grunner til at de har valgt som de har gjort. Samtidig ser valgene ut til å være avhengig både av kjønn og hvilket yrke du har, sier Heidi Nicolaisen. Hun mener bildet er komplisert.

 

Deltid en vane

Mer tid sammen med barna, hensynet til egen helse og ønsket om å få unna nødvendig husarbeid, var viktige begrunnelser. Samtidig viser det seg at måten arbeidstida er organisert på, påvirker graden av deltid.

- På typiske kvinnearbeidsplasser forteller mange at de jobber deltid for å holde ut og makte belastningene. Dette gjelder særlig i helsesektoren og hjemmesykepleien.

- Noen sier også at deltidsstillingen er blitt en vane, og at de fortsetter å jobbe redusert etter at barna er blitt ganske store - noe som kanskje er litt overraskende, sier Nicolaisen.

 

Pensjon en gulrot

Undersøkelsen tyder også på at mange synes det er deilig å jobbe redusert hvis stabil familieøkonomi tillater det.

- Flere av dem vi snakket med sa de nok ville gått tilbake til full stilling dersom de ble alene, sier Nicolaisen.

Hun forteller også at de mannsdominerte yrkene preges av det hun kaller en mannlig forsørgernorm.

- Fortsatt eksisterer det en sterk forventning om at menn skal forsørge familien. Dette gjør det nok vanskeligere å velge deltid for dem som kunne tenke seg det, sier hun.

På spørsmål om hva som kan få deltidsarbeidende tilbake i full jobb, er pensjon et nøkkelord, viser det seg.

- Størrelsen på pensjonen bekymrer dem som jobber deltid. Mange forteller at de allerede har økt stillingsprosenten, har planer om å gjøre det eller har startet pensjonssparing, sier Nicolaisen.

 

Ikke overraskende

I går skrev Dagsavisen om en ny undersøkelse som viser at sykepleiere som jobber deltid, opplever hverdagen like krevende som de som jobber fulltid. Nicolaisen er ikke så overrasket over disse funnene.

- Gevinsten ved deltid faller langt på vei bort hvis ulempene blir for store. Det viser seg for eksempel at hvor ofte du jobber helg, avgjør hvor belastende jobben kjennes, sier hun.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm reagerte på oppslaget:

- Over 40 prosent av alle norske kvinner velger å jobbe redusert. Samtidig har kvinner nesten dobbelt så høyt sykefravær som menn, nesten uansett yrke. Det skal vi ta alvorlig, sier Bjurstrøm.

- Tidsklemma blir ikke mindre av at kvinner setter seg i en situasjon der de får hovedansvar hjemme. Og dersom de opplever at deltid ikke reduserer presset, kan det være en faktor som forklarer hvorfor sykefravær blant kvinner ikke går ned, sier hun.

Hun tror mange kvinner velger deltid fordi de opplever hverdagen som anstrengende, og mener flere menn må kjenne sin besøkelsestid:

- Det er ikke til å stikke under stol at mange kvinner er dobbelt slitne, fordi de tar ansvar både hjemme og på jobb, sier Bjurstrøm.

karin.fladberg@dagsavisen.no