Situasjonen gjør det vanskelig å hevde at Norge skal være et foregangsland når det gjelder menneskerettigheter, mener fengselslege Kjetil Karlsen. FOTO: LUCA KLEVE-RUU D

- Flere selvmord kunne vært unngått

Fra 2008 til og med 2011 tok minst 14 innsatte sitt eget liv mens de satt bak låste dører. Flere av selv­mordene kunne vært unngått, mener fengselslege.

- I noen selvmordstilfeller er det veldig tydelig at vedkommende absolutt ikke skulle vært i fengsel. Mange er i så dårlig forfatning og sliter med så store eksistensielle problemer at det de trenger er behandling, omsorg og hjelp, sier Yngve Hammerlin til Dagsavisen.

Hammerlin, som jobber ved Kriminalomsorgens utdanningssenter, er en av Norges fremste fengsels- og selvmordsforskere. Nye tall viser at det i 2008, 2009, og 2010 ble begått henholdsvis sju, ett, og to selvmord i norske fengsler, mens det foreløpige bekreftede selvmordstallet for 2011 er fire.

 

Råd tilsidesettes

- Hvert tap av menneskeliv er en katastrofe for de pårørende, sier fengselslege Kjetil Karlsen til Dagsavisen.

Han mener dagens system inviterer til at klare råd fra fengselslegen uten videre tilsidesettes av personer uten medisinsk fagkompetanse når kriminalomsorgen skal avgjøre om innsatte er for syke til å være i fengsel. Ifølge norsk lov har fengselsledelsen alltid siste ord i uenigheter med fengselslegen.

- Hvis Norge hadde implementert de europeiske fengselsreglene kunne flere av selvmordene vært unngått, sier Karlsen.

Ved konflikt mellom fengselshelsetjenesten og fengselsledelsen fastslår de europeiske fengselsreglene at rapporter og råd som legen presenterer straks skal føre til tiltak fra fengselsdirektøren. Hvis direktøren ikke er enig, skal direktøren straks legge legens råd samt personlig rapport fram for en «overordnet myndighet». Norge har sluttet seg til de europeiske fengselsreglene, men har ikke implementert dem.

 

Forsøkte å henge seg

Både Helsedirektoratet og Kriminalomsorgen har gitt uttrykk for at de ønsker å implementere reglene. Årsaken var blant annet den kjente konflikten ved Tromsø fengsel i 2008, der fengselslederen så bort fra rådene som fengselslege Kjetil Karlsen hadde gitt.

Fengselslederen bestemte at en innsatt skulle fortsette soningen, til tross for at Karlsen mente vedkommende var for syk. Dagen etter forsøkte den innsatte å henge seg.

I 2009 nedsatte Helsedirektoratet en arbeidsgruppe som skulle utarbeide et utkast til ny veileder for fengselshelsetjenesten. Veilederen skulle blant annet bringes i overensstemmelse med de europeiske fengselsreglene, ifølge Karlsen.

Arbeidsgruppen, med representanter både fra helsetjenesten og kriminalomsorgen, anbefalte opprettelsen av en uavhengig fengselshelsekommisjon som skulle ha siste ord om innsattes helsetilstand. Først i år ble forslag til ny veileder sendt ut på høring fra Helsedirektoratet - men inneholdt da ikke arbeidsgruppens forslag om en uavhengig kommisjon.

 

Statlig diskriminering

- For å si det sånn, er det beklagelig at man skal gå gravid i flere år og så nedkomme med en mus. Jeg er skuffet over mye i Helsedirektoratets forslag til ny veileder. Mest av alt er jeg skuffet over at man går mot arbeidsgruppens klare anbefaling om å opprette en uavhengig kommisjon, sier Svein-Erik Ekeid, som ledet arbeidet med utkast til ny veileder.

- Det inngir ikke tillit til at forvaltningen tar problemene på alvor. Det reiser spørsmål om hvorvidt pasienter i fengsel prioriteres lavere enn andre pasientgrupper, altså en form for statlig diskriminering, sier Kjetil Karlsen.

- Dette er meget alvorlig og fører til tap av menneskeliv. Situasjonen gjør det vanskelig å hevde at Norge skal være et foregangsland når det gjelder menneskerettigheter, mener fengselslegen.

 

Under arbeid

- Det vil bli endringer i den endelige veilederen. Men den er under arbeid, og vi kan ikke på nåværende tidspunkt gå i detaljer om hvordan kravene som de europeiske fengselsreglene stiller, skal bli oppfylt, sier avdelingsdirektør Andreas Skulberg i Justisdepartementet.

Helsedepartementet opplyser at både de europeiske fengselsreglene og spørsmål rundt uenighet mellom fengselsledelse og fengselshelsetjeneste vil bli omtalt i den kommende veilederen, som etter planen vil bli utgitt om kort tid.

markus.weisser@dagsavisen.no

 

I denne artikkelen på trykk i Dagsavisen 11.12.2012 om selvmord i norske fengsler omtaler avisen et selvmordsforsøk i Tromsø fengsel i 2006, og en påfølgende konflikt mellom fengselslegen og fengselsledelsen.

Vi skrev: ”…fengselslederen så bort fra rådene som fengselslege Kjetil Karlsen hadde gitt. Fengselslederen bestemte at en innsatt skulle fortsette soningen, til tross for at Karlsen mente vedkommende var for syk. Dagen etter forsøkte den innsatte å henge seg. ”

Sakens faktum er at den innsatte etter råd fra fengselsslege Kjetil Karlsen ble tatt ut av soning og innlagt på psykiatrisk sykehus  på grunn av faren for selvmord. En uke senere ble han skrevet ut fra sykehuset og tilbakeført til soning, da sykehuset ikke lenger vurderte ham som suicidal. Han ble tilbakeført til soning i Tromsø fengsel, der vakthavende psykiater vurderte ham til ikke å være suicidal, men beordret jevnlig tilsyn. Samme dag forsøkte han å ta livet sitt. Det ble oppdaget under inspeksjon, den innsatte ble tilbakeført til psykiatrisk sykehus. Senere ble han benådet.