barnevern

Flere barn fanges opp tidlig

De siste tretten årene har antallet små barn i barnevernstiltak økt med 22 prosent.

Stadig flere barn mottar hjelp fra barnevernet. Antallet barn under seks år som har mottatt hjelp fra barnevernet som følge av omsorgssvikt og mishandling, har økt fra 6.754 i 1995 til 8.256 barn i 2008, skriver forskning.no.

 

Økning blant spedbarn

Sten-Erik Clausen er forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Sammen med Kirsten Valstad har han kartlagt omfanget av omsorgssvikt overfor småbarn i Norge. Dataene er hentet fra registerundersøkelsen «Barnevern i Norge 1990-2011», og viser at antall spedbarn og små barn som har mottatt tiltak i perioden 1995 til 2008 har vært jevnt økende. Økningen har vært størst for spedbarn, hvor det har det vært en fordobling fra 289 til 514. Også når det gjelder ett- og toåringer har økningen vært stor.

 

Skyldes økte ressurser

Forskerne mener noe av økningen kan skyldes økte ressurser i barnevernet. Ifølge SSB har antallet årsverk i barnevernstjenesten i den aktuelle perioden økt fra 2360 til 3294 årsverk. Dette er en økning på nærmere 40 prosent, skriver forskning.no.

- Det er nok en av hovedgrunnene til økningen. I tidsrommet som våre data er hentet fra, har barnevernet fått flere stillinger og mer penger. Det har gitt dem overskudd til å oppdage flere tilfeller, sier Clausen til Dagsavisen.

- I tillegg har det de siste årene vært økt fokus på at folk må bry seg, og si ifra hvis de har mistanke om at noe ikke er som det skal. Hovedgrunnen ligger nok her, og ikke i at det har blitt mer omsorgssvikt enn tidligere, fortsetter han.

- Sånn sett er det en god nyhet. Det betyr at flere av de som har det vanskelig, fanges opp.

 

- Tidlig innsats er viktig

Clausen får støtte av Lars B. Kristofersen, forskningsleder ved barnevernsforskningen ved NOVA.

- Vi har anbefalt at barnevernstjenesten skal tidig inn. At barna nå er yngre når de kommer i kontakt med barnevernet, slik studien kan tyde på, er en fordel, sier han.

- Omsorgssvikt er ødeleggende for mange forhold. Det er godt dokumentert at omsorgssvikt og mishandling kan skape psykiske plager helt opp i voksen alder. Derfor er det viktig å komme tidlig inn, sier han.

Han forteller at omsorgssvikt som regel oppdages av naboer, i barnehage eller på helsestasjonen.

- Helsestasjonen er spesielt viktig. En ganske stor prosentandel av alle norske barn er innom der mens de er spedbarn, sier Kristofersen.

irene.thoresen.ronold@dagsavisen.no