16. mars i år passerte Norge 5 millioner innbyggere. I 2029 er vi 1 million flere, ifølge SSBs beregninger.

En halv million innvandrere

Hver femte nordmann vil være innvandrer i 2050, ifølge prognoser fra SSB.

Det tilsvarer rundt 1,3 millioner innbyggere. Antall personer født i Norge med to innvandrerforeldre vil øke til rundt en halv million i 2050. I dag utgjør innvandrere 11 prosent av befolkningen, mens deres norskfødte barn utgjør 2 prosent.

SSB har lagt til grunn et mellomalternativ for tallfestingen i 2050, og ser for seg en økning i innvandringen fram til 2016 hvis ikke forutsetningene dramatisk endres.

Inntektsutvikling

Mange usikkerhetsmomenter er knyttet til prognosene så langt fram i tid, og seniorforsker Helge Brunborg i SSB trekker fram de viktigste.

– Inntektsutviklingen i Norge påvirker innvandringen veldig sterkt. Dessuten ser vi klare effekter av arbeidsledigheten og den såkalte brohode-effekten fra ikke-europeiske land, sier han til NTB.

6 millioner i 2029

16. mars i år passerte Norge 5 millioner innbyggere. I 2029 er vi 1 million flere, ifølge SSBs beregninger.

SSB betegner befolkningsveksten som rask og ser tegn på at veksten vil fortsette i samme tempo i flere tiår framover, men avta etter hvert.

I de såkalte befolkningsframskrivningene mener SSB at vi har passert 6 millioner innbyggere innen 2030, men det er stor usikkerhet knyttet til innvandringen.

Betydelig økning

– Det er en grovkornet modell og stor usikkerhet er knyttet til tallene, sier seniorrådgiver Marianne Tønnessen i SSB.

SSB bruker flere utviklingsalternativer, der det mest sannsynlige er kalt mellomalternativet. I denne modellen øker folketallet betydelig de neste 50 årene. Vi vil være 7 millioner i 2063, men ikke mer enn 7,9 millioner i 2100.

Utvandring

Grunnen til at befolkningsveksten antas å avta utover i perioden, er blant annet en forventet økning i utvandringen og dermed nedgang i nettoinnvandringen.

Alternativet med høyest befolkningsvekst viser at antall nordmenn vil passere 6 millioner allerede i 2022 og hele 13 millioner ved århundreskiftet. Dersom befolkningsveksten følger det laveste scenarioet, vil folketallet nå en topp på 5,7 millioner i 2040. (NTB)