Terje Hansen klaget på Nav-vedtak, og vant fram i Trygderetten.

Dobling i Nav-anker

Antallet anker til Trygderetten på vedtak i Nav er nesten fordoblet på seks år. Høyt press fører til at Nav avslår søknader uten å utrede sakene skikkelig, ifølge Sintef.

 

I 2015 gikk om lag 3.900 mennesker til Trygderetten for å få omgjort vedtak Nav hadde fattet, skriver magasinet Velferd. Det var nesten 20 prosent flere enn året før.

Men det er langt flere som ikke orker å ta opp kampen, frykter Terje Hansen i Haugesund, som vant over Nav i Trygderetten i fjor. Selv fikk han krav fra Nav om å betale tilbake 483.000 kroner. Betalingsfrist: 14 dager.

Les også: Slipper å betale likevel

Trakk tilbake alle ytelsene

– Jeg fikk sjokk. Jeg fikk beskjed om at jeg hadde unndratt opplysninger og fylt ut meldekort feil. De trakk tilbake alle ytelsene jeg hadde fått gjennom flere år, forteller Hansen i siste utgave av magasinet Velferd.

Han hadde gått på sykepenger og deretter på arbeidsavklaringspenger, men var tilbake i arbeidslivet etter omskolering. Da kravet kom om tilbakebetaling av nesten en halv million kroner, klaget Hansen til Nav, men kom ingen vei. Han anket videre til Trygderetten, som er en uavhengig ankeinstans for vedtak i Nav. Der ble Navs vedtak delvis omgjort.

– Nav fornyet vedtak om arbeidsavklaringspenger gjentatte ganger når jeg ikke skulle være på arbeidsavklaringspenger, men på sykepenger, forklarer Hansen.

Dommen fastslo dermed at han hadde fått for lite penger fra Nav.

– Jeg skulle betale tilbake 117.000 kroner som jeg hadde mottatt i arbeidsavklaringspenger. I stedet fikk jeg utbetalt 275.000 kroner i sykepenger.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Hoper seg opp

På seks år har antallet Nav-saker i Trygderetten økt med 87 prosent, fra 2.079 i 2009 til 3.896 i 2015. Særlig stor har økningen vært for arbeidsavklaringspenger: En dobling fra 2014 til 2015, fra 313 til 657 saker.

Den kraftige økningen fører til at ankesakene hoper seg opp hos Trygderetten. De 739 ubehandlede sakene ved utgangen av 2009 var nesten tredoblet ved utgangen av 2015, til 2.094.

Trygderetten omgjør eller opphever Navs vedtak i én av fire saker. Andelen har holdt seg ganske stabil i mange år, men siden antallet saker har økt, har det altså vært en økning i antall personer som vinner over Nav.

– Vi opphever en del vedtak på grunn av mangelfulle opplysninger, sier Trygderettens leder, Knut Brofoss, til Velferd.

Les også: Nav tvinger eldre på nett

Mangelfullt grunnlag

En forskningsrapport fra Sintef fastslår at det store antallet klager på vedtak i Nav henger sammen med svakheter i Navs saksbehandling. «Å fatte avslag på mangelfullt grunnlag virker å være en etablert praksis i deler av Nav Forvaltning», heter det i rapporten, ifølge Velferd.

For å få fortgang i saker opplever saksbehandlere det som mer effektivt å gi avslag enn å innhente opplysninger som kan ha betydning i en sak, noe som kan gå ut over Nav-brukeres rettssikkerhet, advarer rapporten. «Det alvorligste med denne praksisen er risikoen for at en del brukere lar være å påklage vedtak som ble fattet på et mangelfullt grunnlag, selv om det skulle vise seg at de egentlig har krav på ytelsen», skriver forskerne.

Også økning i Nav

– Økningen i anker til Trygderetten henger sammen med at saksmengden i Nav har økt betydelig, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland i Nav til Velferd.

Hun sier at Nav alltid vurderer om dommer i Trygderetten skal påvirke Navs praksis. Nav tar også funnene i Sintef-rapporten alvorlig, forsikrer hun. Det er Nav som har bestilt rapporten.

– I den grad det er en praksis med å fatte vedtak om avslag uten at man innhenter tilleggsinformasjon, så er det helt uakseptabelt. Slik skal det ikke være, fastslår Monland.

– I en del tilfeller kan det være at dokumentasjon ikke foreligger når vedtak fattes eller at man ikke vet at det foreligger relevant dokumentasjon. Men noen ganger burde vi bruke mer ressurser på å etterspørre tilleggsinformasjon.

Statssekretær Christl Kvam i Arbeids- og sosialdepartementet sier til Dagsavisen at klageretten er viktig for rettssikkerheten.

– Det er ikke noe mål å redusere antallet anker. Det er et mål å forbedre saksbehandlingen slik at det blir fattet riktige vedtak. Kvaliteten i vedtakene blir stadig bedre blant annet gjennom kvalitetskontroller på ytelsesområdet og læring gjennom systematisering av årsaker til omgjøringer, sier Kvam.

Les også: Nav-direktør: – Jobbene er ikke på Finn eller Nav