Departementet ikke tilfreds med behandlingstida i Nav-klagesaker

Men Arbeids- og sosialdepartementet har ingen planer om å iverksette nye tiltak for å få den ned med det første.

 

Erlend Wiborg (Frp), leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, mener det er uakseptabel lang behandlingstid i Nav-klagesaker. Han har stilt skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Wiborg ber statsråden redegjøre for den lange saksbehandlingstida både i Nav og Trygderetten og spør også om hvilke tiltak som kan iverksettes for å bedre situasjonen.

– Det er snakk om at mange mister ytelser over lang tid, ytelser de er helt avhengig av for å betale boliglån, barnehage, klær og mat, og det er ikke akseptabelt, uttalte Wiborg til Dagsavisen i går.

Ikke tilfreds

Statssekretær Morten Bakke (H) i Arbeids- og sosialdepartementet skriver til Dagsavisen at de «ikke er tilfreds med at saksbehandlingstida på klager og anker er lang».

– Det er derfor tatt flere grep for å korte ned behandlingstida. Nav Klageinstans er styrket for å håndtere den økte saksmengden. Trygderetten fikk i fjor penger til å øke saksbehandlingskapasiteten og til å anskaffe nytt arkiv- og saksbehandlingssystem. Styrkingen av saksbehandlerkapasiteten er videreført i år. Samtidig arbeider Trygderetten også med tiltak for å effektivisere driften.

På spørsmål om departementet vil iverksette nye tiltak, svarer han: 

– Digitalisering og flere årsverk vil på sikt bety raskere behandling, men dersom vi ikke ser forbedringer på saksbehandlingstida på klager over tid, vil vi måtte vurdere ytterligere tiltak. Vi følger med på dette.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Behandlingstida øker

Dagsavisen skrev sist helg at saksbehandlingstida i Nav-klagesaker har økt enormt de siste årene. Nav er langt unna å nå målkravene som er satt og beklaget situasjonen. Ifølge Nav er målet at de i løpet av 2020 skal ha en saksbehandlingstid på 12 uker i gjennomsnitt på alle saksområder. I dag er saksbehanslingstida i klagesaker som gjelder arbeidsavklaringspenger på 25 uker. For uføresaker er den på 24 uker.  

I Trygderetten har saksbehandlingstida i saker som omhandler uførepensjon/uføretrygd økt fra fire til ni måneder i perioden 2014–2018.

Advokat Lene Wallem fortalte at den lange saksbehandlingstida får dramatiske konsekvenser for hennes klienter fordi de står uten stønad mens saken behandles. Hvis saken går til Trygderetten, må klientene påregne at det vil ta rundt to år totalt å få saken ferdigbehandlet. 

Les også: – Helt skandaløst at mange nå ender på sosialhjelp

Generell økning

Statssekretær Bakke i Arbeids- og sosialdepartementet viser til at det har vært en generell økning i antall klagesaker til Nav Klageinstans de senere årene og at dette har ført til lengre behandlingstid på flere områder og at det særlig gjelder i saker som handler om arbeidsavklaringspenger (AAP).

Etter endringene i AAP-regelverket, som trådte i kraft 1. januar i fjor, får nå langt færre forlenget stønadsperioden enn tidligere. 

– Dette har ført til at flere klager, skriver Bakke.

Han skriver videre at andelen som får omgjort sitt vedtak er stabil «og faktisk svakt nedadgående».

– Det er viktig å se antall klager i forhold til hvor mange saker som Nav totalt behandler i løpet av et år. I 2017 hadde Nav 2,8 millioner brukere som mottok nærmere 418 milliarder kroner i ytelser. De fleste får riktig vedtak ved første gangs behandling.

Les om AAP: Mistet hele inntekten uten varsel eller vedtak: – Jeg var livredd for at vi skulle miste huset