Kvinner som har vært hjemmeværende med barn taper pensjon hvis de ikke kan jobbe utover fylte 67 år, noe mange nektes. Men Astrid Nøklebye Heiberg (78) er statssekretær i Helsedepartementet. FOTO: WANDA NATHALIE NORDSTRØM

De siste lav­pensjonistene

Kvinnene hadde ikke mye valg i 70- og 80-årene, mange av dem måtte være hjemme da barna var små. Nå blir de den siste gruppen som får lav pensjon etter flere tiår i arbeidslivet.

Kombinasjonen utdannelse og hjemmeværende år med barn gjør at mange av dem ikke har de påkrevde 40 år i arbeidslivet når de blir 67 år. Dermed får de ikke full pensjon i Folketrygden. Det gjelder andre regler for dem enn for dem som er noen år yngre.

 

Omsorgsopptjening

Foreldre som har vært hjemmeværende med barn under skolepliktig alder fra og med 1992, får pensjonsopptjening for tida hjemme. De som er født i 1954 og senere, får opptjening også for hjemmeværende omsorgsår for barn født før 1992. De som er født før 1954, må jobbe i en bedrift med AFP-ordning (avtalefestet pensjon) i privat sektor for å ha tilsvarende ordning.

De som er født før 1954 og har vært hjemme med barn født før 1992, går glipp av pensjonsopptjening i omsorgsårene. Derfor får de færre års opptjening i Folketrygden og dermed lavere pensjon.

 

Taper mye

Aktuarfirmaet Actecan har regnet ut for arbeidstakerorgansiasjonen Negotia at en typisk kvinne i denne situasjonen ville fått 38.000 kroner mer i årlig pensjon dersom hun hadde fått full pensjonsopptjening for de årene hun var hjemme hos barna. De har da forutsatt at hun har mistet ni år i yrkeslivet.

Lever hun til hun er 80 år, vil hun i tida som pensjonist få 494.000 kroner mindre enn hun ville ha fått med omsorgsopptjening.

I det typiske tilfellet Actecan har regnet på, vil kvinnen øke den årlige pensjonen sin fra 253.000 til 302.000 kroner hvis hun går av når hun er 69 år i stedet for 67 år. Aktuarene har da forutsatt at hun har tjent fire ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G) til hun er 47 år. Grunnbeløpet er i dag 88.370 kroner. Deretter syv ganger grunnbeløpet.

- Den eneste måten disse kvinnene (og noen få menn, jou.anm.) kan bøte på inntektstapet på, er å jobbe lenger enn til 67 år, slik at de får lengre ansiennitet i Folketrygden og dermed høyere pensjon, sier forbundsleder Arnfinn Korsmo i Negotia.

- Ikke alle orker det, tilføyer han.

Korsmo sier at Negotia kjemper for å få bort de bedriftsinterne aldersgrensene på 67 år, som han mener strider mot både mot arbeidsmiljø- og likestillingslov.

- De strider også mot vårt felles mål om at folk skal kunne jobbe lenger enn til 67 år, sier han.

Negotia har bedt likestillingsminister Solveig Horne sikre disse kvinnene mot diskriminering gjennom lov eller forskrift.

 

Nei fra arbeidsgiver

Mange arbeidsgivere tvinger ansatte til å slutte når de er 67 år. Arbeidsrettsadvokaten Brit Semner ble sagt opp av NHO-foreningen Norsk Industri på grunn av aldersgrense da hun fylte 67 år i vår. Hun er i gruppen som ikke får full opptjening i Folketrygden fordi hun var hjemme med barna da de var små og ikke har fått opparbeidet seg de 40 årene som kreves for å få full trygd.

Semner sier hun liker jobben sin og ønsker å fortsette selv om hun har passert 67 år. Dessuten vil hun sikre seg lengre opptjening i Folketrygden og dermed få bedre pensjon.

 

Ulovlig?

Likestillings- og diskrimineringsombudet gir henne medhold i tvisten med arbeidsgiveren. Ombudet mener tvangspensjonering på grunn av alder i utgangspunktet er ulovlig.

- Dette er å diskriminere på grunn av alder. Det er brudd på arbeidsmiljøloven, sier seniorrådgiver Margrethe Søbstad hos ombudet.

Hun tilføyer at det bare kan gjøres unntak fra loven hvis arbeidsgiver kan sannsynliggjøre gode grunner for slik tvangspensjonering. Da er det en forutsetning at konsekvensene for den som blir pensjonert ikke blir uforholdsmessig store.

- Det er ikke god nok grunn at lavere pensjonsalder er fastsatt i tariffavtale, sier Søbstad.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at Brit Semner også blir ulovlig kjønnsdiskriminert fordi en aldersgrense med tvungen avgang vil ramme kvinner hardere enn menn. I Semners aldersgruppe er det nesten bare kvinner som taper verdifulle pensjonspoeng fordi de har vært hjemmeværende med barna.

Norsk Industri vil ikke kommentere ombudets konklusjon fordi det er en personalsak. Kommunikasjonsdirektør Finn Langeland sier generelt at de har hatt aldersgrensen på 67 år i årevis.

 

- Urettferdig

Norsk Industri, som er den største NHO-foreningen, har brakt tvisten med Semner inn for Follo tingrett.

- Dette rammer kvinner, for i min generasjon er det kvinnene som var hjemme med barna. Og vi hadde ikke mye valg. Svangerskapspermisjonen var bare tre måneder og barnehageplasser var det ikke mange av, sier Semner.

Inger Lise Rasmussen i Negiotia sier hun har bedt arbeidsminister Robert Eriksson gi ansatte rett til å stå i stillingen til saken er avgjort rettslig når arbeidsgiver vil tvangspensjonere ham eller henne ved fylte 67 år.