Dale vil vente på råd

Samferdselsministeren kan ikke love konkrete strakstiltak for å styrke godstrafikken med jernbane.

 

Etter at det ble kjent at CargoNet, som er landets største transportør av gods på bane, må kutte hardt både i antallet årsverk og rutetilbudet sitt, har flere etterlyst strakstiltak for å avverge en ytterligere forverring av situasjonen.

Både Jernbanealliansen og Norsk Lokomotivmannsforbund har bedt om penger til en miljøstøtteordning for gods som sendes med jernbane, allerede i høstens statsbudsjett.

– Blir de bønnhørt, samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp)?

– Vi har nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere muligheten for et midlertidig miljøtilskudd, men den får ikke ferdigstilt sitt arbeid før statsbudsjettet framlegges 8. oktober, så svaret på det er nei. Men det kan komme andre ting i budsjettet.

Les også: SV vil prioritere godstransport foran passasjerer

– Avhengig av rådene

– Når kan et eventuelt miljøtilskudd bli virkelighet?

– Hvor fort vi kan rulle ut noe slikt er avhengig av rådene vi får fra arbeidsgruppen, men en slik støtteordning må også godkjennes av ESA (EFTAs overvåkingsorgan).

I Samferdselsdepartementet blir problemene til CargoNet sett på som «et alvorlig varselskudd for godstransport på jernbane». Dale har imidlertid stor tro på at videre utvikling av jernbanens infrastruktur vil sørge for en mer effektiv transportflyt.

Han viser i den anledning til Nasjonal transportplan og regjeringens godspakke på 18 milliarder kroner. Regjeringen selv mener at tiltakene som ligger inne i denne pakken, «begynner å gi virkninger fra 2022-2029 og utover.»

SV derimot, er blant dem som mener det er helt nødvendig å iverksette tiltak nå. I Dagsavisen nå på onsdag, foreslo partiets Arne Nævra blant annet å utrede en kjøreveisavgift for veitransporten.

Nærmest umiddelbart ble forslaget slaktet av Høyre, som mener det er «direkte distriktsfiendtlig». Dale er av samme oppfatning.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Skaper nye problemer

– Det er utrolig rart å observere at det eneste forslaget til SV er å gjøre det dyrere for næringslivet å konkurrere, også der hvor jernbanen ikke er tilgjengelig. Dette løser ikke noe problem. Det skaper bare mange nye, mener samferdselsministeren.

– SV foreslår også å gi godstogene forrang på nattestid. Hva synes du om det?

– Det er viktig å utnytte infrastrukturen best mulig, og vi er alltid villig til å vurdere forslag om hvordan det kan gjøres.

Les også: Kraftige kutt i godstogene

– Kan det være aktuelt med andre strakstiltak?

– Vi vurderer hele tiden hvordan vi kan optimalisere tilbudet og forbedre infrastrukturen, svarer Dale.

Nævra fastholder at en avgift som gjør det dyrere å frakte gods med lastebil, bør utredes.

– Den må naturligvis innrettes sånn at den treffer der hvor jernbanen er et faktisk alternativ, påpeker Nævra.

Les også: Her er bompengebrannene Dale må slukke