Det spørs om landbruksminister Jon Georg Dale smiler like bredt i dag når Stortinget leverer sin innstilling om norsk landbruk. Etter det Dagsavisen erfarer, lider landbruksministeren flere nederlag.

Dale går mot nederlag

Landbruksmeldinga ble kalt «et angrep fra alle kanter». Men nå kan landbruket trolig puste lettet ut. Stortinget avviser i dag flere av Jon Georg Dales forslag.

 

I går var det hektisk møteaktivitet i næringskomiteen på Stortinget, spesielt mellom regjeringspartiene og sentrumspartiene. Siste hånd på landbruksmeldinga skulle legges, og det store spørsmålet var om regjeringspartiene fikk med seg KrF og Venstre på flere deres forslag om å endre norsk landbrukspolitikk.

Da Dagsavisen gikk i trykken lå det imidlertid an til at Frps stjerneskudd, landbruksminister Jon Georg Dale, vil lide flere nederlag når innstillingen presenteres i dag.

– Diskusjonen om landbruksmeldingen viser at på mange viktige punkter er det flertall på Stortinget for noe annet enn det regjeringen står for, sier saksordfører og leder av næringskomiteen, Geir Pollestad til Dagsavisen.

– Ut fra det som har vært sagt av KrF og Venstre i flere debatter, regner jeg med at regjeringen ikke får gjennomslag for alt de foreslår i denne meldingen, sier Arbeiderpartiets Odd Omland.

Landbruksminister Jon Georg Dale opplyser via sin kommunikasjonsavdeling at han ikke ønsker å uttale seg før Stortinget leverer sin innstilling.

Kommentar: Fiskeripolitikk på jordet (Espen Løkeland-Stai)

Angrep på landbruket

«Landbruket blir angrepet fra alle kanter» var Norges Bondelags første reaksjon på regjeringens landbruksmelding. Landbruket selv reagerte kraftig på at regjeringen ville endre markedsreguleringsordningen, kutte avløsertilskuddet og at hovedmålet for norsk landbruk er å drive en kostnadseffektiv matproduksjon.

I dag kan trolig landbruket puste lettet ut.

Etter det Dagsavisen forstår, blir forslaget om en kostnadseffektiv matproduksjon, parkert. Heller ikke regjeringens forslag om å fjerne prosentmålet for andelen økologisk produksjon, får gjennomslag. Stortinget vil gå inn for at det fremdeles skal være et mål for økologisk produksjon, men etter det Dagsavisen erfarer, vil man ikke tallfeste målet i innstillingen.

Det er heller ikke flertall for kutt i velferdsordninger, som tidligpensjonsordningen og avløsertilskudd.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Avløsertillegg

Som Dagsavisen tidligere har omtalt, fikk forslaget om å erstatte tilskudd til avløsning ved ferie og fritid med et økt husdyrtilskudd direkte til bonden, hard medfart: Både NHO og LO at forslaget kunne føre til sosial dumping og svekket rekruttering i landbruket. Forslaget går imidlertid ikke igjennom på Stortinget. Også Høyre går nå imot. Under Høyre-landsmøtet for to uker siden, vedtok nemlig partiet at avløsertilskuddet skal beholdes.

– Jeg registrerer at Høyre på sitt landsmøte snudde i spørsmålet om avløsertillegget. Det viser et dårlig politisk håndverk når man ikke engang forankrer politikken i sitt eget parti, sier Pollestad i Sp.

Han mener dette eksemplet illustrerer at flere av regjeringens forslag bunner i ideologi.

– For eksempel skulle man «forenkle» når avløsertilskuddet ble fjerna. Det er et misbruk av forenklingsbegrepet, og det har møtt motstand. Stortinget sier nå at det ikke er greit, sier Pollestad.

Les også: Sosial dumping på jordet

Diskusjon pågår

Dale ville også gjøre omfattende endringer i markedsreguleringsordningene, som å avvikle samvirkebasert ordninger for korn og egg. Dette har møtt motstand hos sentrumspartiene, men i går ettermiddag var det uavklart om regjeringen også lider nederlag på alle endringsforslagene, eller om de får gjennomslag for noen endringer av markedsreguleringsordningene.

Også spørsmålet om melkeregioner var i går ettermiddag ikke ferdig forhandlet. Regjeringen vil redusere antallet melkeregioner fra 18 til 10, noe de rødgrønne partiene er imot. I går var det ikke klart om sentrumspartiene støtter de rødgrønne også her, eller om de ville inngå et kompromiss med regjeringen.

Les også: – Svekker bonden

Sp+Ap=sant

Opposisjonen har ikke bare påført regjeringen tap. Pollestad mener Sp og Ap har lagt grunnlaget for en potensiell ny regjeringspolitikk under arbeidet med landbruksmeldinga.

– Sp ønsket brede flertall, men det var også viktig for oss å finne sammen til felles stolper med Ap slik at det kan danne grunnlag for en fremtidig regjeringsplattform.

– Hva har dere avklart?

– Vi er enige om jordbrukets rolle i samfunnet, at jordbrukspolitikk og distriktspolitikk er en side av samme sak og at økt matproduksjon må bety økte inntekter, sier Pollestad.

– Jeg vil ikke kommentere regjeringsplattform. Vi har mange felles punkter med Sp, men det Ap har lagt til grunn er vår landbrukspolitikk, og nå presiserer vi politikken i innstillingen til landbruksmeldingen, sier Aps Omland.

Les også: Distrikts-Norge i brann