I dag blir busser ofte hindret av annen trafikk på E18. Med den nye bussveien vil de komme fortere fram. Samtidig blir det mer plass til privatbiler på eksisterende E18. Tunnel. FOTO: HILDE UNOSEN

– Bygg bare bussvei på E18

Statens vegvesen bør nøye seg med å bygge bussvei og gang- og sykkelvei når de skal utvide E18 i Vestkorridoren, mener veisikkerhetsveteran.

– Planene for E18 i Vestkorridoren har tre hovedkomponenter. En separat bussvei, en ny gang- og sykkelvei og en kraftig utbygging av bilveien. Hvis Statens vegvesen bare bygger bussveien og gang- og sykkelveien, og nøyer seg med enkelte utbedringer av dagens E18 ved Fornebu, vil man ifølge Statens vegvesens egne tall, spare mellom 9 og 10 milliarder kroner, sier Richard Muskaug.

 

Les også: Gir full gass uten klimapeiling

Les også: Til kamp mot E18-planen

Les også: Vil Støre bremse?

– Følger klimaforliket

– Samtidig vil man ved en slik løsning ta Nasjonal Transportplan og Klimaforliket på Stortinget på alvor. Ifølge Nasjonal transportplan og Klimaforliket skal all vekst i persontransporten i storbyområdene tas med kollektivtransport, sykkel og gange, fortsetter Muskaug.

I 18 år jobbet han som trafikksikkerhetsforsker ved Transportøkonomisk institutt. Deretter jobbet han i 15 år som sjefingeniør ved trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Nå er han en del av nettverket BULL, Byutviklingens lange linjer, som omfatter eldre by- og samfunnsplanleggere.

 

Les også: Klimabomben

Les også: Til valg på stans av E18-utvidelse

Les også: Høyretopper forsvarer ny E18

Debatten raser

Siden Naturvernforbundet i midten av februar advarte mot at den planlagte E18-utbyggingen i Vestkorridoren vil bli en klimabombe på grunn av mer biltrafikk og økte utslipp av klimagasser, har debatten rast om veiprosjektet som er kostnadsberegnet til 40 milliarder kroner. Mens enkelte er sterkt imot hele utbyggingen, er det andre som mener den er helt nødvendig for å styrke kollektivtrafikken.

– Jeg er tilhenger av ny E18 i Vestkorridoren fordi dagens vei ikke er tilstrekkelig til å nå ambisjonene om økt kollektivbruk, uttalte byrådsleder Stian Berger Røsland (H), til Dagsavisen så sent som 24. mars.

Samtidig understreket Røsland at «det ikke kan legges opp til en større tilfart av privatbiler inn til Oslo. Det vil være i strid med klimaforliket og miljøambisjonen, men det er også slik at det ikke er plass til flere biler i Oslo.»

Les også: - Trenger kollektivt 
mer enn motorvei

Les også: Frykter ny E18

Les også: Tror ikke på E18-advarsler

– Køene vil øke igjen

Ved å følge Muskaugs anbefaling, vil Statens vegvesen gjøre nøyaktig det som byrådslederen ønsker.

– Den kraftige utbyggingen av bilveien er ment å forbedre forholdene for biltrafikken for å redusere dagens køer på E18. I tillegg vil deler av veien bli lagt i tunnel for å forbedre miljøforholdene langs veien, spesielt ved Sandvika. Fra Lysaker og inn mot Oslo skal kapasiteten være som i dag, oppsummerer Muskaug.

– Men hvis vi skal tro alle norske og internasjonale eksperter, og all erfaring, vil køene bli like lange igjen etter et par år, og da er vi like langt, tilføyer han.

Blant disse ekspertene finner vi trafikkforsker Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt, som i en doktoravhandling fra 2012, påpekte det samme som Muskaug nå sier.

Les også: Nei til lokalvei

Les også: – Køflytting

Les også: Tror ikke på E18-advarsler

 

– Trafikkdempende tiltak

– Statens vegvesen er fullstendig oppmerksom på det uheldige i å øke bilkapasiteten, og de vil derfor satse på å gjennomføre flere tiltak som skal forhindre at biltrafikken øker. Altså tiltak både for og mot økt biltrafikk i samme pakke, påpeker Muskaug.

Han mener dette «grenser til det komiske».

Hvis utbyggingen gjennomføres som planlagt, er det lokaltrafikken i Bærum som i en periode vil få bedre flyt, inntil køene om et par år blir like lange igjen, ifølge Muskaug.

– På denne strekningen har nemlig en stor del av biltrafikken start og mål i Bærum, forteller Muskaug.

– Av de 103.000 bilene som kommer fra områder vest for Sandvika, skal hele 40.000 til Bærum, mens bare 60.000 skal videre til Oslo. Og av de 107.000 som passerer Lysaker, kommer hele 60.000 fra Bærum.

Les også: Uenige om gods-trafikkens beste

Les også: Ny E18 kan bli bom-mareritt

Les også: E18 er allerede et millionsluk

– Bedre formål

For Muskaugs del er det innlysende hva som bør bli utfallet av striden om E18-utbyggingen.

– Dersom vi lar veiutvidelsen være, slipper vi altså å gjennomføre dyre tiltak for å forhindre at biltrafikken øker. Det vil bidra til at vi er bedre rustet til å nå klimamålene. Vi vil forbedre bussenes konkurranseevne vis-à-vis bilen og vi vil spare inntil 10 milliarder kroner, påpeker han.

– For det beløpet kan vi fullfinansiere Fornebubanen, som både Oslo og Bærum er interessert i. Alternativt kan man finansiere A-husbanen til Lillestrøm. Begge disse prosjektene vil bidra til å nå klimamålene, noe veiutvidelsen definitivt ikke vil.

Les også: Har ikke lyst til å blakke seg på ny E18