ADVARER: - Politikerne bør forsikre seg om at fremtidig fortetting i Oslo ikke går på bekostning av innbyggernes tilgang på rekreasjon- og friarealer, sier daglig leder i Oslo byes vel, Jan Sigurd Østberg.

Byborgere taper uteareal

Bor du i Oslo så har du kun 41 kvadratmeter utendørs til å boltre deg på til lek og rekreasjon i ditt nærområde.

En fersk undersøkelse gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det er store forskjeller i tilgangen på fritids- og rekreasjonsarealer for befolkningen i landet, avhengig av hvor man bor.

 

Trangt i byen

Bor du i et tettsted med 200-500 innbyggere så har du i gjennomsnitt 331 kvadratmeter rekreasjonsareal til din disposisjon utenfor stuedøra. Den som bor i et tettsted med en befolkning på mer enn 100.000 personer har i gjennomsnitt 66 kvadratmeter å kose seg på utenfor boligen.

At man har mer tilgang på natur- og rekreasjonsarealer på «landet» enn i byen kan virke som en selvfølge, men SSBs kartlegging har vurdert rekreasjonsarealet i en omkrets på 200 meter rundt boligene, og en maks avstand på 500 meter til såkalt «nærturterreng». Selv om Oslo har flere store parker har en gjennomsnittlig Oslo-borger gjerrige 41 kvadratmeter i den meste befolkede del av byen, mens det øker til 58 kvadratmeter dersom man regner med Stor-Oslo som også inkluderer områder tett inntil markagrensen.

 

Følger utviklingen

SSBs kartlegging skjer i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning og viser at det i alt er rundt 450 kvadratkilometer rekreasjonareal innenfor tettsteder i Norge. Noe som innebærer at hver bosatt på landsbasis i gjennomsnitt har 115 kvadratmeter til rådighet for utendørs hvile, spill og lek i umiddelbar nærhet av sin bolig.

Den omfattende SSB-undersøkelsen er den første i sitt slag, og vil nå bli gjentatt annethvert år for å kunne følge utviklingen i folks muligheter til å utfolde seg utendørs i umiddelbar nærhet av sin bolig.

- Fortetting og boligbygging er et erklært samfunnsmål for blant annet å minimale transportbehovene. Dette er en utvikling vi mener det er viktig å følge framover da den fort kan gå ut over små arealer i de enkelte tettstedene og dermed ramme folks rekreasjonsmuligheter, sier statistikkrådgiver Erik Engelien i SSB til Dagsavisen.

 

Vil bygge i «skogen»

Daglig leder i Oslo Byes Vel, Jan Sigurd Østberg, håper SSB-tallene bidrar til økt bevissthet hos Oslos politikere.

- Når forskjellen er så stor mellom byer og andre tettsteder virker det jo nesten som en straff å bo i storbyene. Rekreasjon- og fritidsareal er en viktig trivselsfaktor og spesielt i tette bystrukturer. Dette må politikerne legge seg på minnet når de vurderer framtidige behov for boliger, sier Østberg til Dagsavisen.

Han frykter en tendens til økt fortetting, og at osloborgerne i enda mindre grad vil kunne gå ut og slappe av etter lange dager med jobb, skole og barnehageopphold.

- Prognosene viser at innbyggerantallet i Oslo vil vokse med 200.000 innbyggere innen 2030. I stedet for å legge en slik prognose til grunn for videre byplanlegging og fortetting av byen, mener jeg politikerne bør forsikre seg om at beboerne får rikelig med rekreasjon og friarealer. Det vil da bli en helt annen by enn om politikerne trekker på skuldrene og sier: sorry, vi må fortette, sier Østberg. Han mener Oslo bør ta de nærliggende skogsområdene i bruk.

- Det er så mye areal i Oslo-området, hvis vi tenker litt ut av sentrum. Vi burde anlegge en ny bystruktur inne i «skogen» slik at vi slipper å gjøre livet vanskeligere og trangere i stadig lengre køer og knapt med rekreasjonsarealer. I sin tid lå Ullevål Hageby langt ute på landet, i Aker kommune. Så ble det anlagt trikk, bygget kino, bakeri og politistasjon der. Det ble en vellykket byvekst som burde være et eksempel til etterfølgelse, sier Østberg.