Alle de 27 høringsinstansene som uttalte seg på Stortinget i går, advarer mot å innføre innstrammingstiltak som de mener brutalt vil forverre situasjonen for de enslige mindreårige asylsøkerne. Her fra en reportasje i fjor høst der vi ser syriske asylsøkere spille fotball ved asylmottaket på Refstad i Oslo. FOTO: HILDE UNOSEN

Bekymret for barna

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) mener flere av de varslede asylinnstrammingene vil skade integreringen og bryte med Norges internasjonale forpliktelser.

 

– Spesielt gjelder det forslaget om midlertidig opphold til enslige mindreårige, og de høye inntektskravene for å få innvilget familiegjenforening, sier Karolina Lindholm Billing, regional representant for UNHCR, FNs høykommissær for flyktninger.

I går åpnet hun stortingshøringen om innstramminger i asylpolitikken. Billing mener at Norge er i ferd med å bryte internasjonale forpliktelser som Norge selv har vært med på å utarbeide i FN.

Les også: – Blir syke av midlertidighet

Et liv i uvisshet

– Forslaget om å vurdere oppholdstillatelsen for enslige mindreårige på nytt på 18-årsdagen innebærer at de må leve et liv i uvisshet istedenfor å fokusere på integrasjonen. Det strider med FNs barnekonvensjon og barns rett til stabilitet og sikkerhet – og rett til utvikling og et godt liv, sier Karolina Lindholm Billing til Dagsavisen.

Hun mener at de høye inntektskravene Norge stiller til å få familiegjenforening er urimelige – og vil underminere retten til familiegjenforening. Det igjen vil forsinke integreringen.

– Inntektskravene vil forhindre familiegjenforening. Asylsøkere får jo ikke lov å jobbe under asylprosessen. Og det er ikke lett å søke og få en jobb uten å kunne språket, sier Lindholm Billing.

Ifølge UNHCR er forholdene i Afghanistan og Kabul verre enn på lenge.

– UNHCR mener at man skal være veldig forsiktig med å returnere asylsøkere til Kabul og andre utrygge områder. Det vil tvinge dem til å flykte igjen, sier utsendingen fra FNs høykommissær for flyktninger.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Snikinnført

Alle de 27 høringsinstansene som uttalte seg i Stortinget i går advarte mot å innføre innstrammingstiltak som de mener brutalt vil forverre situasjonen til de allerede mest sårbare, de enslige mindreårige. Vergeforeningen hevder at lovendringen om å tilbakekalle flyktningstatus etter fylte 18 år, allerede er innført i det skjulte.

– Stadig flere mindreårige, så unge som 12–13 år, får avslag fra søknaden om beskyttelse og blir bare innvilget ett års midlertidig opphold. Det betyr at de fratas retten til å bli bosatt i en kommune, slik som de andre barna de bor sammen med. Det skader deres muligheter til utvikling og sosialisering, sier Eirin Strifeldt og Ine Johannessen i Vergeforeningen.

– Hardest rammet er de enslige mindreårige fra Afghanistan. I en rykende fersk rapport har UNHCR dokumentert at tvangsrekruttering av barn til alle parter i Afghanistan-konflikten er underrapportert. Dette er helt på linje med hva barna forteller til norske myndigheter og til oss verger, selv om integreringsministeren hevder det motsatte, sier de to vergene.

De er svært kritiske til myndighetenes økende bruk av en alderstesting mange leger mener ikke holder mål.

– Alderstestingen fører til at mindreårige barn blir plassert på voksenmottak og overlatt til seg selv, og kommer bakerst i køen for asylintervju, sier Strifeldt og Johannessen.

Saksordfører Ingjerd Schou (H) skal innen 3. mai avgi sine merknader om asylinnstrammingen. Innstillingen skal etter planen avgis 26. mai med 6. juni som dato for behandling i Stortinget.

Les også: – Gjør barn engstelige