Høyesterett under domsavsigelsen i saken om asylsøkerbarna fredag morgen. F.v. Justitiarius Tore Schei og dommer Magnus Matningsdal.

Asylbarna vil anke til Strasbourg

Høyesterett avviste ankene fra familiene til Mahdi Shabazi (9) og Verona Delic (9). Nå ankes saken til menneskerettsdomstolen.

Høyesterett med nitten dommere i plenum avviste ankene. Nå håper de menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg vil hjelpe dem.

Dissens i Høyesterett

Avgjørelsen i Høyesteretts ble tatt med dissens i begge sakene, men med et stort flertall for å opprettholde vedtakene om utvisning.

Familien Shabazi kommer fra Iran og har vært i landet i sju år. Ni år gamle Mahdi har bodd i Norge nesten hele sitt liv.

Delic-familien er fra Bosnia og ble uttransportert fra Norge 16. mars i år. Høyesterettsavgjørelsen betyr at verken ni år gamle Verona, eller hennes snart ett år gamle søster Aurora får komme tilbake fra Sarajevo i Bosnia for å bosette seg på Rjukan, der de begge er født.

Høyesterett slår fast at det ikke foreligger noen feil i vedtaket til Utlendingsnemda og stadfester gyldigheten av de to utvisningssakene.

Ikke nødvendigvis riktig

Et mindre antall dommere stemte imot flertallet blant annet i spørsmålet om utvisningsvedtaket strider imot FNs barnekonvensjon. Høyesteretts avgjørelse ventes å skape presedens for mange lignende saker rundt i landet.

Advokat Håkon Bodahl-Johansen sier høyesterettsavgjørelsen er endelig i norsk rettsvesen, men ikke nødvendigvis riktig. Familien til ni år gamle Verona Delic vil med stor sannsynlighet anke høyesterettsavgjørelsen til Strasbourg.

– Det at det var dissens blant dommerne er positivt, og kan gi oss et godt utgangspunkt dersom familien velger å anke til Strasbourg. Dommen viser samtidig at barns posisjon ikke er så sterk som vi har ment den skal være, sier Bodahl-Johansen til NTB.

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg er en internasjonal domstol som behandler klager fra enkeltmennesker. I en rekke tilfeller har den overprøvd nasjonale domstoler, som Høyesterett i Norge.

Barns rettigheter

Familien Shabazis advokat, Arild Humlen, sier at dommen vil få betydelige konsekvenser for barns rettigheter i asylspørsmål.

– Konsekvensen av dommen i Høyesterett er at det må komme tydeligere regler i form av lovendringer og endringer av forskrifter på dette området, sier Humlen.

Generalsekretær i NOAS Ann-Magrit Austenå er skuffet over Høyesteretts avgjørelse og mener reglene om barns rettigheter er meningsløse slik de forvaltes i dag.

– Etter denne høyesterettsavgjørelsen har ikke barn noen selvstendige rettigheter, men straffes for sine foreldres handlemåte. Det positive i avgjørelsen er at Utlendingsnemda i fremtiden må behandle saker på nytt når det kommer inn nye momenter, sier Austenå til NTB.

Barns rettigheter

Seksjonsleder Marianne Hagen i Redd Barna er enig med Austenå og sier til NTB at dommen er nedslående sett i et barneperspektiv.

– Jeg mener Stortingets intensjoner ikke følges opp, og at de må behandle forholdet til barns rettigheter på nytt. Stortinget må ta stilling til om de vil ha det slik rettighetene praktiseres i dag og slik dommen stadfester at det skal være, sier en fortvilet Hagen.