Anders Talleraas. FOTO: LUCA KLEVE-RUUD

Anker til Høyesterett

Tidligere stortingsrepresentant Anders Talleraas anker bedrageridommen fra lagmannsretten til Høyesterett.

Talleraas ble 7. januar 2011 dømt til seks måneders ubetinget fengsel for grovt uaktsomt bedrageri for uberettiget å ha mottatt rundt 2,6 millioner kroner i alderspensjon fra Stortinget. 6. desember i år opprettholdt Borgarting lagmannsrett dommen, men omgjorde straffen til betinget fengsel.

– Jeg er svært misfornøyd med dommen slik den falt i lagmannsretten. Jeg mener selv jeg er uskyldig. Derfor anker jeg til Høyesterett, men det ser ut til å være en bratt motbakke å nå fram, sier Talleraas til NRK.

Han ble sammen med Magnus Stangeland tiltalt for grovt uaktsomt bedrageri etter å ha mottatt alderspensjon etter den såkalte 75-årsregelen i den tidligere loven om pensjon for stortingsrepresentanter. Stangeland ble frifunnet av Høyesterett 23. april i år.

Riksadvokaten opplyser at de i tråd med Økokrims tilråding ikke anker lagmannsrettens omgjøringen av straffen fra ubetinget til betinget fengsel.

 – I utgangspunktet så tilsier et bedrageri på 2,6 millioner kroner en strengere straff enn bare betinget fengsel, men lagmannsretten har lagt stor vekt på at det er lenge siden saksforholdet. Etter en samlet vurdering har påtalemyndigheten kommet til at vi ikke vil gå videre med det i denne saken, sier statsadvokat Tarjei Istad i Økokrim.