For at byene skal kunne ta i bruk miljødifferensierte bompenger for å regulere trafikken, må vegloven endres, påpeker Vegdirektoratet. I dag er det nemlig slik at bompengeinnkreving bare kan skje i forbindelse med finansiering av samferdselsprosjekter. FOTO: ARNE OVE BERGO

Anbefaler ulike bomtakster

Miljødifferensierte bompenger kan realiseres i løpet av neste år. En slik ordning vil føre til kraftige kutt i utslippene av NOx, ifølge Vegdirektoratet.

 

Per dags dato er det 75 bompengeprosjekter landet rundt som er i drift eller vedtatt av Stortinget, ifølge Statens vegvesen. Innkreving av bompenger skjer i om lag 210 bomstasjoner. Svært mange kan dermed bli berørt hvis biltypen skal avgjøre hvor mye man må betale for å kunne passere bommen. Takstene kan bli både høyere og lavere enn i dag. Slipper bilen din ut ut lite NOx, skal du betale lite. Slipper den ut mye, blir taksten desto høyere.

Les også: Gjør NOx til gass og vann

Dette kan avgjøre taksten

Nå anbefaler Vegdirektoratet overfor Samferdselsdepartementet at det bør skilles mellom følgende typer personbiler når bomtakstene skal bestemmes:

* Nullutslippsbiler.

* Ladbare hybrider.

* Dieselsbiler.

* Andre personbiler, slik som biler som går på bensin, gass og etanol.

I tillegg vil Vegdirektoratet ha ulike takster for tunge kjøretøy, ut i fra følgende inndeling:

* Nullutslipp.

* Motortypen Euro 6

* Motortyper før Euro 6.

Bilister Dagsavisen har snakket med, er langt fra enige om at ulike bomtakster er en god idé.

– Fint forslag. Alle burde ha elbil i byene, sier Ann Helen Bjørnstad.

– Dette vil tvinge meg til å kjøpe en ny bil, sier derimot Tore Moen, som kjører dieselbil til daglig.

– Ulike takster kan føre til at folk kjøper elbil som bil nummer tre eller fire, tror han.

Les også: Erstatter diesel

60 prosent utlippskutt

Hvis miljødifferensierte bomtakster blir innført, kan det få svært gunstige effekter på luftkvaliteten i Norges storbyer. Dagsavisen har gjentatte ganger skrevet om periodevis svært helsefarlig luft både i Oslo, Bergen, Drammen og andre byer. Norge er blitt dømt for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv i EFTA-domstolen, på grunn av dette.

For Oslos del kan utslippene av NOx (nitrogenoksider) fra trafikk gjennom bomringen, reduseres med godt over 60 prosent fram mot 2027 med miljødifferensierte bomtakster, ifølge beregninger gjennomført av Vista Analyse for Vegdirektoratet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vedtak i fjor

Utgangspunktet for Vegdirektoratets anbefaling, er et stortingsvedtak i mars 2015. Da ba Stortinget «regjeringen fremme forslag om å gi kommunene hjemmel i vegtrafikkloven til å opprette lavutslippssoner».

– Miljødifferensierte bompenger kan være en form for lavutslippssone, skriver Samferdselsdepartementet i et brev til Vegdirektoratet i april i fjor.

I desember i fjor fulgte departementet opp med å be Vegdirektoratet om ytterligere vurderinger. I midten av mars oversendte så Vegdirektoratet sine konklusjoner til Samferdselsdepartementet for videre behandling der.

Les også: Ber regjeringen gjøre som USA

Lønnsomt for samfunnet

Totalt har Vegdirektoratet vurdert fire ulike konsepter for miljødifferensierte bompenger. To av dem er samfunnsøkonomisk lønnsomme, ifølge Vista Analyse. Disse ordningene baserer seg nettopp på å skille mellom kjøretøyene ut i fra hva slags eurotype motorene har, og hva slags drivstoff de bruker.

– Vegdirektoratet mener det er viktig å ha nullutslipp som egen kategori både for lette og tunge kjøretøy. Dette for å være fremtidsrettet og stimulere til endringer av kjøretøyparken mot nullutslippkjøretøy, skriver direktør Lars Aksnes i svarbrevet til Samferdselsdepartementet.

– Stimulering til kjøring med kjøretøy med nullutslipp er også argumentet for at «ladbar hybrid» er en egen klasse for lette kjøretøy, fortsetter han.

Samtidig åpner Aksnes for å sette begrensninger for hva som skal regnes som «ladbare hybrider» ut i fra elektrisk rekkevidde eller egenvekt.

Les også: Bruk av bærekraftig diesel kan redde bylufta

18 måneder eller kortere

Hvis Samferdselsdepartementet gir klarsignal til miljødifferensierte bomtakster, kan Vegdirektoratet effektuere tiltaket i løpet av relativt kort tid.

– Det er beregnet 18 måneder fra Vegdirektoratet får et oppdrag, til AutoPASS er klargjort for miljødifferensierte takster. Vi vil undersøke nærmere om det er mulig å gjøre dette på kortere tid, skriver Aksnes.

AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompasseringer. Det kan også benyttes enkelte steder i Sverige og Danmark.

Les også: – Bilparken må fornyes om utslippene skal halveres