En av strekningene som er bygd ut i peroden er E6 nordover fra Minnesund.

316 km med ny riksvei

De fire siste årene er hele 41 store riksveiprosjekter fullført, mot bare to nye jernbanestrekninger.

 

Det viser oversikter Statens vegvesen og Jernbaneverket har utarbeidet for Dagsavisen.

De nye riksveistrekningene, som kun omfatter prosjekter med en kostnadsramme på over 200 millioner kroner, fordeler seg på følgende måte:

2013: Ti nye strekninger i åtte ulike fylker.

2014: 17 nye strekninger i 12 ulike fylker.

2015: Sju nye strekninger i seks ulike fylker.

2016: Sju nye strekninger i seks ulike fylker er eller vil snart bli åpnet.

Les også: Nye veier flere år tidligere

Ti ganger mer vei

Totalt, med både små og store prosjekter inkludert, er det åpnet 316 kilometer med nye riksveistrekninger i løpet av disse fire årene. Dette tallet vil øke til over 330 kilometer før årets utløp.

De nye jernbanestrekningene begrenser seg til:

* Langset-Kleverud på Dovrebanen.

* Holm-Holmestrand-Nykirke på Vestfoldbanen.

Til sammen er disse strekningene på drøyt 31 kilometer, altså i underkant av en tidel av riksveistrekningene som er åpnet for bruk de fire siste årene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Uten Solvik-Olsen

Regjeringen har siden den kom til makten, ivret for en massiv utbygging av veinettet i Norge, både i ord og ved rekordstore milliardbevilgninger. Prioriteringen av veiutbygging kommer også til syne ved samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens hjertebarn, den omdiskuterte nyskapningen Nye Veier AS. Regjeringen kan likevel ikke ta æren for de 41 nyeste store riksveiprosjektene.

* Det eldste av dem hadde byggestart tilbake i 2008.

* 30 av dem hadde byggestart før 2013.

* 10 hadde byggestart i løpet av 2013, samme år som regjeringen inntok regjeringskontorene senhøstes.

* Det siste hadde byggestart i 2014.

Les også: Tenker i nye baner

– Tog taper

– De fleste politikere sier at vi må få flere til å reise kollektivt av hensyn til miljøet og klimaet, men det er bilkjøringen som stimuleres mest, konstaterer fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

Han frykter en fortsatt økning i biltrafikken på grunn av de nye veiprosjektene regjeringen har igangsatt.

– All forskning viser at når det blir lettere og raskere å komme fram med bil, øker biltrafikken, påpeker Schlaupitz

– Men regjeringen satser nå også milliarder på jernbaneutbygging. Jernbaneverket har uttalt at vi er inne i en ny gullalder for jernbanen. Vil ikke det utjevne veisatsingen?

– I stor grad er det som skjer på jernbane opprusting av eksisterende baner på grunn et enormt vedlikeholdsetterslep. Når det gjelder veier bygges det derimot mye nytt. Jernbanen blir dermed hengende etter. Bedre kvalitet på jernbanen hjelper dessuten lite hvis det bygges motorvei parallelt med den. Da undergraves satsingen på tog. Da kan vi havne i en negativ spiral hvor det blir stadig mindre lønnsomt å bygge ny jernbane.

En annen side ved flere av veiprosjektene regjeringen har igangsatt etter at den tiltrådte, er den til dels lange tiden det tar å ferdigstille dem.

– Dermed blir pengebruken i samferdselssektoren i stor grad låst til disse prosjektene er ferdigstilt, påpeker Schlaupitz.

– Trafikksikkerhet

Norges Automobil-Forbund hilser i motsetning til Naturvernforbundet, hver eneste meter med ny riksvei velkommen.

– Jeg synes det blir feil å sette denne veiutbyggingen opp mot jernbaneutbyggingen, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal.

– Dette handler like mye om trafikksikkerhet. Vi i NAF er opptatt av å få brede, gode og sikre veier. I Norge er det ganske mye å hente på dette området. Investeringene i nye riksveier fører oss nærmere nullvisjonen. Mange liv kan ha blitt reddet ved disse veiprosjektene. Det beviser nedgangen i antallet drepte og hardt skadde.

Det at satsingen på nye riksveier nå har pågått over en årrekke, viser at det også er andre politikere enn den blå blå-regjeringen, som har skjønt betydningen av høyere trafikksikkerhet, mener Sagedal.

– Hva slags tanker gjør du deg om veien videre?

– Det er fortsatt dødsveier som ikke er sikret, samt forfall på andre veier som ikke er hentet inn. Når det gjelder klimasiden av dette har vi heldigvis teknologien med oss. Utslippene fra bilparken vil etter hvert bli langt mindre enn de er i dag, svarer Sagedal.

 

Dette er prosjektene

I perioden 2013, 2014, 2015 og ved utløpet av 2016, er følgende riksveiprosjekter fullført, ifølge Statens vegvesen:

Oslo: 2.

* Rv 150 Ulvensplitten-Sinsen.
* E18 Sydhavna.

Østfold: 1.

 

* E18 Melleby-Momarken.

Akershus: 3.

* E6 Minnesund-Skaberud (delvis i Hedmark).
* Rv 22 Lillestrøm-Fetsund.
* E18 Knapstad-Retvet.

Hedmark: 2.

* Rv 2 Kongsvinger-Slomarka.
* Rv 3 Åsta bru med tilstøtende vei.

Oppland: 2.

* E16 Fønhus-Bagn.
* E6 Frya-Sjoa.

Buskerud: 2.

* E16 Nestunnelen.
* Rv 7 Sokna-Ørgenvika.

Vestfold: 1.

* E18 Gulli-Langåker.

Rogaland: 2.

* Rv 13 Tysdalsvatnet, strekningen Vatne-Øyjaneset.
* E134 Skjold – Solheim.

Hordaland: 4.

* Rv 7/Rv 13 Hardangerbrua.
* E16, omlegging forbi Voss.

* E39 Vågsbotn-Hylkje.
* E134 Stordalstunnelen.

Sogn og Fjordane: 3.

* E39 Lavik ferjekai.
* E16 Smedalsosen-Maristova-Borlaug.
* E39 Dregebø-Grytås og Birkeland-Sande N.

Møre og Romsdal: 5.

* E39 Knutset-Høgset.
* E136 Vågestrandtunnelen.
* E39 Hjartåberga.
* Rv 70 Oppdølstranda.
* E136 Tresfjordbrua.

Sør-Trøndelag: 4.

* E6 Sentervegen-Tonstad.
* E6 Nidelv bru-Grillstad.
* E39 Harangen-Høgkjølen.
* E6 Oppdal sentrum.

Nord-Trøndelag: 2.

* E6 Værnes-Kvithamar.
* E6 Harran-Nes bru.

Nordland: 3.

* Rv 80 Løding-Vikan.
* E10 Solbjørnneset-Hamnøy.
* E6 Kråkmofjellet nord.

Finnmark: 5.

* E6 Møllnes-Kvenvik-Hjemmeluft.
* E8 Riksgrensen-Skibotn.
* E6 Jansnes-Halselv.
* E6 Halselv-Møllnes.
* E105 Elvenes-Hesseng.

 

I samme periode er følgende jernbaneprosjekter fullført, ifølge Jernbaneverket:

Hedmark

* Langset-Kleverud på Dovrebanen.

Vestfold

* Holm-Holmestrand-Nykirke på Vestfoldbanen.