Innenriks

Tidligere sogneprest fikk redusert straff for barneovergrep

Lagmannsretten kuttet fengselsoppholdet med ni måneder.

I august 2022 ble en daværende sogneprest fra Østlandet pågrepet i presteboligen sin av politiet. En mor hadde anmeldt mannen, etter at hun oppdaget mistenkelige pengeoverføringer til hennes mindreårige datter som stammet fra den godt voksne mannen. Etter at politiet begynte å etterforske saken, avdekket de til slutt at mannen hadde fått to andre barn under 16 år til å sende ham seksualiserte bilder eller videoer mot betaling. I tillegg ble han til slutt dømt for voldtekt av en 10 år gammel gutt, som tingretten mente mannen hadde truet til å sende ham nakenbilder.

Alle overgrepene skjedde via nettet.

Politiet fant også omfattende overgrepsmateriale på mannens dataenheter, som i all hovedsak ble kategorisert som svært grovt.

Vurderte å ta saken til Høyesterett

Mannen ble fratatt stillingen som sogneprest mens politiet etterforsket saken. Han ble i tingretten dømt til seks års fengsel, men denne straffen mente han var for streng. Nå har han fått medhold av lagmannsretten.

Deres vurdering er at samlet straff bør ligge på fem år og tre måneders fengsel.

Straffereduksjonen er ikke like stor som det mannens forsvarer, Oscar Bjøntegaard Wisting, ba om. Han ville at lagmannsretten skulle kutte straffen med halvannet års fengsel.

Påtalemyndigheten mente i lagmannsretten at korrekt straffenivå var det samme som i tingretten, altså seks år. Etter at dommen ble klar, vurderte de hvorvidt de skulle anke avgjørelsen eller ei.

– Vi tar dommen til etterretning. Til tross for at resultatet til lagmannsretten ikke avviker nevneverdig fra mitt syn på hva en riktig straff burde være, vil spørsmålet om å anke bli vurdert grundig både av meg og statsadvokaten, sa politiadvokat Martin Gautestad Jakobsen til Dagsavisen.

Etter at fristen for å anke gikk ut, hadde verken påtalemyndigheten eller den domfelte valgt å anke dommen. Den er dermed rettskraftig.

Borgarting lagmannsrett nedjusterte Søndre Østfold tingretts straffenivå i overgrepssaken.

Forsøkte å få straffefradrag for bønner i fengselet

Da ankesaken gikk i Borgarting lagmannsrett uttrykte familiefaren og den tidligere sognepresten anger for at han hadde forgrepet seg på barn via nettet.

– Jeg er skamfull og lei meg for det som har skjedd og den smerten jeg har påført mennesker, både de fornærmede og dem rundt meg, sa han.

Han snakket mye om hvordan han skal ha bedret seg som menneske i fengselet, hvor han har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet i august 2022. Han har blant annet benyttet seg av et tilbud kalt Retreat, hvor bønn og meditasjon står sentralt.

– Jeg har brukt dette til å jobbe mye med meg selv. Å bli kjent med meg selv og mange av de prosessene som peker tilbake i tid, som kanskje har vært med på å påvirke at jeg har gått i den retningen jeg har gått og blitt den personen jeg har blitt, på godt og ondt, uttalte den tidligere presten i lagmannsretten.

Mannens forsvarer mente dette burde bidra til å gi mannen en lavere straff.

– Det bør tillegges en viss vekt i formildende retning at han gjør det han kan for å forhindre at dette skjer igjen, sa forsvareren under ankebehandlingen.

Dette valgte lagmannsretten å se bort fra.

– I en så omfattende og alvorlig sak som dette, hvor allmennpreventive hensyn veier tungt, trer tiltaltes personlige forhold i bakgrunnen. Lagmannsretten har derfor ikke lagt nevneverdig vekt på [mannens] personlige forhold – herunder at han i fengselet følger ulike program for å avstå fra nye seksuallovbrudd – ved straffutmålingen, skriver de i dommen.

Tilståelsesrabatt

Noe som ga et visst fradrag var derimot tiltalepunktet som gikk på besittelse av overgrepsmateriale. Her mente lagmannsretten at tingretten hadde satt straffenivået for høyt.

Politiadvokat Martin Gautestad Jakobsen forteller at dommen har blitt anket.

Et annet punkt som ble viet mye oppmerksomhet under ankebehandlingen var mannens tilståelsesrabatt.

– For meg var det viktig å legge alle kort på bordet, sa mannen i lagmannsretten.

Dette arresterte aktor ham på. Politiadvokat Jakobsen poengterte at mannen valgte å holde tilbake informasjon om hans skylagringskonto i de to første avhørene med politiet. Det var på denne kontoen at politiet senere fant overgrepsmateriale.

Mannen innrømte å ha «gjort det han kunne» for å unngå å snakke om dette temaet i avhør.

Lagmannsretten var enig i at mannen forsøkte å holde denne informasjonen tilbake og at tilståelsen har hatt begrenset egenverdi, men konkluderte likevel med at tilståelsene hans lettet etterforskningen nok til å gi ti prosent strafferabatt – det samme som tingretten gjorde.

– Han gjorde barn til en handelsvare

Til tross for straffereduksjonen, var lagmannsretten tydelig på at mannens handlinger var alvorlige.

De mente den daværende sognepresten handlet kynisk og planmessig overfor unge og særlig sårbare personer, deriblant ei 14 år gammel jente som nylig hadde forsøkt å ta livet sitt.

– Han har, som en voksen mann med lang erfaring som sjelesørger som følge av sin stilling som prest, åpenbart forstått at han var i et overmaktsforhold overfor de ulike fornærmede. Han har til tross for dette forsettlig valgt å utsette fire barn i aldersgruppen 10 til 17 år for til dels alvorlige seksuelle overgrep, skriver lagmannsretten i den ferske dommen.

Aktor beskrev mannens handlinger slik i sin sluttprosedyre i Borgarting lagmannsrett:

– I denne saken er det snakk om et intens forsett når det gjelder det å begå seksuallovbrudd mot barn for å dekke sine egne behov. Han utviklet ulike strategier og metodikker for å komme i kontakt med barn og utnytte dem seksuelt. Han gjorde barn til en handelsvare. Det er nedverdigende og viser et kynisk handlemønster.

---

Dette er saken

  • I august 2022 oppdaget en mor at hennes mindreårige datter hadde sendt nakenbilder til en voksen mann på nettet mot betaling. Hun anmeldte saken.
  • Da politiet begynte å etterforske forholdet, avdekket de at mannen er en sogneprest og familiefar fra Østlandet.
  • Under pågripelsen av mannen i presteboligen beslagla politiet dataenheter som innholdet til sammen 90 bilder og 1.807 videofiler, som viste seksuelle overgrep mot barn og seksualiserte fremstillinger av barn.
  • Etterforskningen avdekket ytterligere tre barn som mannen overtalte til å sende ham nakenbilder og -videoer.
  • Det yngste barnet var en gutt som bare var 10 år gammel da sognepresten var i kontakt med ham. Dette forholdet ble ansett som en voldtekt.
  • Mannen erkjente straffskyld da saken kom opp i tingretten. De dømte han til seks års fengsel.
  • Straffeutmålingen ble anket. Saken ble derfor sendt videre til lagmannsretten.
  • De ga mannen medhold i at straffen var for streng. De nedjusterte den til fengsel i fem år og tre måneder.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen