Innenriks

Økte avgifter og høyere pumpepris skal bidra til store utslippskutt

Regjeringen vil ta store utslippskutt, blant annet ved å heve drivstoffavgiftene og øke innblanding av biodiesel. Det kan bety 42 øre mer for literen.

– Nå har vi en grundig og troverdig plan for å nå våre klimamål fram til 2030. Samtidig skal klimaomstillingen være rettferdig, og det er økonomisk krevende tider for mange. Det tar vi hensyn til i dette budsjettet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til Aftenposten.

Det samlede opplegget kommer i forslaget til statsbudsjett fredag og skal sørge for at regjeringen får kuttet 6,4 millioner tonn CO2 innen 2030. En del av det er endringer knyttet til bilhold.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) hevder den jevne bilist likevel vil oppleve at bilhold blir billigere hvis forslaget til statsbudsjett for neste blir vedtatt. Årsaken er kutt i trafikkforsikringsavgiften og at det samlede avgiftstrykket dermed går ned, selv om drivstoff blir dyrere.

* Trafikkforsikringsavgiften for fossilbiler reduseres med 400 kroner i året.

* Drivstoffavgiftene for bensin og diesel økes med 15 øre literen.

* Økt krav om innblanding av biodiesel kan øke literprisen for diesel ytterligere til 27 øre.

For å komme i mål med klimasamarbeidet med EU må Norge kutte klimagassene med 16,5 millioner tonn i såkalt ikke-kvotepliktig sektor innen 2030. Regjeringen mener Norge vil overoppfylle forpliktelsene og kutte til sammen 17,3 millioner tonn med det samlede opplegget som kommer i budsjettforslaget fredag.

---

Lekkasjer fra statsbudsjettet

Samferdsel

* Nytt løp i Oslofjordtunnelen skal i gang neste år. Rammen er på 6,5 milliarder kroner. Et mindre beløp settes av i budsjettet for oppstart av byggeprosjektet.

* Oppstart av veiprosjekt på E6 mellom Megården og Sommerset i Sørfold i Nordland. 4 milliarder kroner.

* Penger til ny tunnel på E134 mellom Røldal og Seljestad i Ullensvang. Kostnadsrammen for prosjektet er på 4,9 milliarder kroner.

* 300 millioner kroner til forberedende arbeider for fellesprosjektet Arna-Stanghelle. I juli viste nye tall fra Statens vegvesen at ny vei og bane til Stanghelle vil koste 33,2 milliarder.

* 60 millioner kroner til oppstart av rassikring av veien Rødsliane i Suldal. Det skal bygges en tunnel forbi det rasfarlige strekket.

* Byvekstavtale for Kristiansand. 86,7 millioner kroner.

Oppvekst, skole og utdanning

* Kutt i barnehageprisene fra 3000 til 2000 kroner i måneden i hele landet, og enda mer i distriktene. Helårseffekten blir på litt over 3 milliarder kroner.

* Rentestøtte til kommuner som investerer i bygg og utstyr, for å gjøre skolen mer praktisk. Lånerammen er på 1 milliard årlig over åtte år. Det er satt av 30 millioner kroner på budsjettet til ordningen.

* 120 millioner kroner til praktisk utstyr i klasserommene.

* Borteboerstipend til elever som ikke kan bo hjemme, økes med 600 kroner i måneden. 60 millioner kroner.

* Utstyrsstipend for elever på videregående skole øker i gjennomsnitt med 220 kroner. 40 millioner kroner.

* 35 millioner til styrket skolemiljø og bekjempelse av mobbing.

Forskning og høyere utdanning

* 1 milliard kroner til forskning på kunstig intelligens over de neste fem årene.

* Byggestart på NTNUs campus. 178 millioner kroner neste år, rammen er 6,6 milliarder kroner.

Helse og omsorg

* 1500 nye sykehjemsplasser. Rammen økes med 300 millioner kroner fra 2,7 til 3 milliarder kroner.

* 33,3 millioner kroner til 66 nye LIS1-stillinger (Lege i spesialisering). 31 av disse er reversering av LIS1-kuttet fra forrige statsbudsjett. I tillegg 20 millioner til lavere gebyrer for søkere fra tredjeland.

* 150 millioner kroner for å bygge opp flere lavterskeltilbud for psykisk helse.

Militært

* 150 millioner kroner til militær romsatsing på Andøya Spaceport.

* 100 millioner kroner ekstra til Heimevernet. 50 millioner skal gå til nye våpen og 50 millioner til trening og kompetanseheving som skal bedre den operative evnen.

Kultur

* 40 millioner kroner til vedlikehold av den gamle jernbanestrekningen Tinnosbanen, som står på verdensarvlisten.

* 1,1 millioner kroner er satt av til å opprette en bachelorutdanning i folkedans ved Universitetet i Sørøst-Norge.

* 37 millioner kroner til samisk språk og kultur

* Tromsø kulturkvartal – ytterligere 8 millioner kroner til forprosjektet, som vil koste til sammen mellom 15 og 20 millioner. Selve kulturkvartalet er et milliardprosjekt.

Klima

* Økte utslippskutt på til sammen 6,4 millioner tonn CO2 innen 2030 ved å øke drivstoffavgiftene for bensin og diesel økes med 15 øre literen og heve krav om innblanding av biodiesel. Avgifts- og prisøkningen (anslagsvis 27 øre per liter) kompenseres med å sette ned trafikkforsikringsavgiften for fossilbiler med 400 kroner i året..

Annet

* Rehabilitering av Bergen tinghus: 137 millioner kroner. Total ramme er beregnet til 1,18 milliarder.

* Bygging av kornlager: 63 millioner kroner.

* 55 millioner kroner til opprettelse av en egen avdeling for innsatte med alvorlige psykiske helseutfordringer ved Skien fengsel, som er omgjort til et rent kvinnefengsel.

* 50 millioner kroner ekstra til såkalte bygdevekstavtaler. Det innebærer en tredobling av potten sammenlignet med inneværende år.

* 40 millioner kroner ekstra til bredbåndsutbygging. Bevilgningen blir da på totalt 400 millioner.

* Styrke arbeid mot arbeidslivskriminalitet i Innlandet. 15 millioner kroner.

* 135 millioner til å styrke energiforvaltningen. 80 nye stillinger til NVE og Olje- og energidepartementet for å få fart på konsesjonsprosesser på kraftlinjer og kraftproduksjon.

* 380 millioner kroner til ungdomsgaraniten i Nav. Det er opp fra 175 millioner i 2023-budsjettet.

* 90 millioner til å dekke forsikringskrav for yrkesskadde ofre etter Alpha Insurance-konkursen i 2018.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: