Innenriks

Forbud mot innleie skal gi flere fast jobb. Så langt har det ikke gått Aps vei

Bedriftene stiller seg nølende til flere faste ansettelser etter regelendringene i byggebransjen.

– Vi hadde håpet på et høyere resultat, men vi har troen på at langt flere vil få faste jobber. Ikke minst når bedriftene blir mer trygge på endringene og regelverket har begynt å virke ordentlig over lengre tid, sier Tuva Moflag, arbeidspolitisk talsperson for Ap, til FriFagbevegelse.

Kun 2 av 10 bedrifter vil ansette flere i faste jobber etter endringene i regelverket i byggebransjen, ifølge en ny Fafo-undersøkelse.

Tid og politisk agenda

Stortinget har vedtatt flere innstramminger i reglene for innleie av arbeidskraft. De trådte i kraft 1. april, men med en overgangsordning på tre måneder fram til 1. juli.

De betydelige innstrammingene betyr et forbud mot innleie fra bemanningsselskaper i byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Vedtaket innebærer også at det ikke lenger er lov å leie inn fra bemanningsforetak ved midlertidig behov. Denne begrensningen gjelder hele landet.

Regjeringens plan med de nye innleiereglene har nettopp vært å øke bruken av faste ansettelser og redusere bemanningsbransjens rolle og omfang.

– Det er noen hensyn vi må ta innover oss når vi tolker tallene i denne undersøkelsen, sier Moflag.

– Det ene er tidsperspektivet fra 1. april og overgangsordningen som gjaldt i tre måneder. Det andre er at den politiske agendaen noen har for å skape usikkerhet rundt disse reglene, føyer hun til.

Strid om forbud

Etter at Stortinget vedtok innstrammingene i arbeidsmiljøloven, har både bemanningsbransjen og Høyre argumentert mot forbudet.

Høyres Henrik Asheim har advart om flere permitteringer og at små bedrifter står i fare for å bli skviset ut. Han synes det som skjer i Oslo, Viken og Vestfold er radikalt og ikke treffer formålet.

– Det man oppnår med dette, er mer permittering, flere midlertidige ansettelser, og at mange fast ansatte må jobbe mer overtid, sier Asheim til Aftenposten.

Eftas overvåkingsorgan Esa, som passer på at EØS-avtalens konkurranseregler overholdes, er også kritisk til forbudet i byggebransjen. Norge har fått flere kritiske spørsmål om forbudet.

Senest i sommer åpnet Esa sak mot de nye innleiereglene. Kontrollorganet mener endringene bryter med EØS-avtalen og varsler millionsøksmål mot saken av samme grunn.

Aps Tuva Moflag har tro på flere faste ansettelser når bedriftene er mer trygge på endringene og regelverket har begynt å virke ordentlig.

Foto: Sissel M. Rasmussen/FriFagbevegelse

Ikke etter planen

Deler av Fafo-undersøkelsen underbygger det Asheim argumenter mot. Fafo har sett på konsekvensene av regelendringene for innleie på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Én av fire bedrifter i og utenfor forbudssonen mener det er nødvendig med flere midlertidige ansettelser for å løse behovet for arbeidskraft i de tilfellene de ellers ville ha leid inn.

Også overtidsbruken kan bli et tiltak som brer om seg i bedriftene, selv om den er noe lavere (22 prosent) i forbudssonen i Oslo, Viken og Vestfold mot 34 prosent i landet ellers.

– Klagene fra Esa og høyresidas ønske om å reversere endringene, kan ha ført til at bedriftene har blitt litt avventende, poengterer Aps Tuva Moflag.

– Dessuten har flesteparten av bedriftene i stor grad basert seg på innleie. Det vil ta mer enn tre måneder å komme over i et spor med å ansette flere i faste og hele stillinger, sier hun.

Tenke langsiktig

Moflag synes ikke det Asheim peker på med midlertidighet og overtidsbruk er bærekraftig i lengden.

– Europa har en felles utfordring når det gjelder mangel på arbeidskraft. Bedrifter som vil lykkes over tid, og som trenger arbeidskraft for å løse oppgavene sine, må ha langsiktige strategier, sier hun.

– Bedriftene må hegne om sine ansatte, tilby flere faste jobber og investere i kompetanse. Det er også viktig med tanke på Norges konkurranseevne, føyer Ap-politikeren til.

Hjelper hverandre

På spørsmål om hvordan bedriftene vil løse behovet for arbeidskraft i de tilfellene de ellers ville leid inn, er ett av svarene å bruke mer av innleie fra produksjonsbedrifter. Det gleder Moflag.

I det nye regelverket er det fortsatt mulig å leie inn arbeidskraft fra en produksjonsbedrift, slik mange produksjonsbedrifter allerede gjør i dag. Det er fortsatt lov å leie inn spesialister.

Dette sikrer både trygghet, seriøsitet og fleksibilitet, ifølge regjeringen og LO. Regelendringen innebærer at fast ansettelse i en ordinær produksjonsbedrift skal legges til grunn.

– Det er positivt når bedriftene er fleksible og hjelper hverandre på denne måten, sier hun.

Moflag viser til hva byggebransjen i Telemark og Vestfold gjorde i sommer. Da gikk de sammen for å løse problemer med permitteringer og innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyråene.

Resultatet ble derfor å lage en byggepool og låne ut ansatte til hverandre.

Bedriftene er negative

Over halvparten av bedriftene i Oslo, Viken og Vestfold er enten er «svært negative» eller «ganske negative» til innstramningene.

Litt under halvparten mener det samme i landet ellers.

Arbeidsgiverne omfavner bemanningsbransjen fordi den gir stor mulighet til fleksibilitet. De kan opp- og nedbemanne raskt.

– Det er forståelig at en del bedrifter er usikre og negative til endringer i regelverket, sier Per Skau, forbundssekretær i Fellesforbundet, til FriFagbevegelse.

Vedtaket om innleieforbudet kom etter en årelang kamp fra fagforeningenes side, inkludert flere runder med politiske streiker.

Skau tror ikke noe på at bedriftene vil la være å ta oppdrag for å unngå å ansette folk. Fellesforbundets erfaring er at de seriøse aktørene er gode til å tilpasse seg gjeldende regelverk.

– Det er vanskelig for hver enkelt bedrift å ta andre valg enn konkurrentene, men nå gjelder de samme reglene for alle, påpeker han.

– Vi tror mange vil se at det lønner seg å satse på egne ansatte og å beholde kompetansen i bedriftene, sier Per Skau.

---

Fakta

  • 1. april ble det innført innstramninger i regelverket for innleie av arbeidskraft fra bemanningsbedrifter.
  • Fafo har – i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) – fått i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å undersøke konsekvensene av endringene.
  • Utvalget i undersøkelsen er alle medlemsbedrifter i de tre arbeidsgiverorganisasjonene Byggenæringens landsforening, Bygghåndverk Norge og Nelfo.
  • Undersøkelsen ble gjort vinteren og våren 2023

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: