Innenriks

14 ting du må vite om nedbemanning

Dette må du passe på når jobben skal kutte stillinger.

1. Færre folk

 • Nedbemanning betyr å kutte i antall årsverk i bedriften.

2. Må være en begrunnet årsak

 • Det må alltid foreligge en saklig grunn for nedbemanning, for eksempel at bedriften går med underskudd.

3. Tillitsvalgte skal involveres

 • Arbeidsgiver skal drøfte alle forhold om nedbemanningen med tillitsvalgte, først grunnlaget for nedbemanning og deretter hvordan nedbemanningen skal gjennomføres. Det er nedfelt både i hovedavtalene mellom LO og arbeidsgiverorganisasjonene og i arbeidsmiljøloven.

4. Tillitsvalgte må få tilgang til dokumenter

 • Tillitsvalgte har krav på å få innsyn i relevante dokumenter, også ansiennitetslistene.

5. Ansiennitetsprinsippet skal følges

 • Det er viktig at den tillitsvalgte i protokollen (referatet) viser til at reglene om ansiennitet skal følges.
 • På arbeidsplasser med tariffavtale skal utvelgelsen av overtallige ansatte alltid ta utgangspunkt i ansiennitet som i praksis betyr at den sist ansatte mister jobben først.
 • I virksomheter uten tariffavtale veier ikke ansiennitetsprinsippet like tungt.

6. Tillitsvalgte må være obs på hva de underskriver på

 • Tillitsvalgte må ikke godta formuleringer i protokoller som er i strid med hovedavtalen eller på noen måte svekker ansiennitetsprinsippet.

7. Hele virksomheten bør være utvelgelseskretsen

 • Hovedregelen er at hele virksomheten er utvelgelseskretsen.
 • Hvis for eksempel en butikkjede skal legge ned en butikk, er det ikke nødvendigvis de ansatte i denne butikken som mister jobben. Utvelgelseskretsen kan være alle filialer i kjeden.

8. Ikke inngå lokale avtaler på arbeidsplassen

 • Som tillitsvalgt må du være varsom med å inngå egne avtaler med arbeidsgiver. Slike avtaler kan være i strid med tariffavtalen og den tillitsvalgte kan ende opp som «gissel» for sjefen.

9. Ta med en tillitsvalgt i drøftelsesmøte

 • Det skal gjennomføres individuelle drøftinger mellom ansatte og arbeidsgiver før en oppsigelse. Du kan ta med en tillitsvalgt eller en annen rådgiver i møtet.
 • Formålet er at alle relevante hensyn skal fram i lyset.

10. En oppsigelse er alltid skriftlig

 • En oppsigelse skal være skriftlig og leveres personlig eller sendes rekommandert.

11. Krev forhandlinger

 • Oppsagte ansatte kan han kreve forhandlinger innen to uker fra oppsigelsen fant sted. Ta med en tillitsvalgt til møtet og husk å skrive protokoll.

12. Tvister kan avgjøres i retten

 • Hvis arbeidsgiver opprettholder oppsigelsen og dere ikke blir enige, kan tvisten bringes inn for domstolene.

13. Dine rettigheter som oppsagt

 • Dersom arbeidsgiveren din igjen trenger arbeidskraft, har du som oppsagt fortrinnsrett til ny ansettelse i virksomheten i tolv måneder etter oppsigelsesfristens utløp.

14. Ring forbundet

 • Både medlemmer og tillitsvalgte i en bedrift som nedbemanner bør ta kontakt med forbundet for bistand.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: