Innenriks

Kommisjon: Nordmenn må bli bedre forberedt på kriser

En beredskapskommisjon mener folk i Norge må være bedre forberedt på kriser. Myndighetene bør rådgi om antall dager folk må klare seg selv ved forsyningssvikt.

Av Oda Ertesvåg/NTB og Ole Henrik Tveten/NTB

– Vi lever i en tid med store endringer og store konsekvenser. Og tiden for å prioritere sikkerhet og beredskap er nå. Vi trenger et taktskifte i vårt beredskapsarbeid.

Det sa Totalberedskapskommisjonen leder, tidligere forsvarssjef Harald Sunde, da han mandag overleverte kommisjonens rapport til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Vi har evaluert dagens beredskap og ser at vi har et godt utgangspunkt, men at vi har et betydelig behov for å forbedre beredskapen og nytenkning.

Kommisjonen mener at regjeringen må rette større oppmerksomhet mot alvoret i risiko- og trusselbildet, og at rådene om egenberedskap må forsterkes.

– Rådene bør derfor utvides med omtale av det øvre krisespektret. Dette omfatter både antall dager befolkningen må kunne klare seg selv ved forsyningssvikt, og en tydeliggjøring av hvilke scenarioer det må tas høyde for.

– Må kunne mer enn egenberedskap

Kommisjonen mener også vi trenger en motstandsdyktig og utholdende befolkning. De mener at nordmenn må kunne mer enn egenberedskap, men at også skoleverket, frivillige organisasjoner og verkeplikt bør bidra til å bygge beredskapskompetanse i samfunnet.

De foreslår regionale og nasjonale kurs om totalforsvar, samfunnssikkerhet og beredskap som skal tilbys ledere i frivilligheten, organisasjoner og næringslivet.

Videre foreslår utvalget at lokalt og regionalt nivå i beredskapen må styrkes, og at det nordiske beredskapssamarbeidet må utvides.

De vektlegger også at beredskapsrollen til frivillige organisasjoner må styrkes. Det samme må forsyningssikkerheten.

– Trusselbildet har endret seg

Mehl sier at statens grunnleggende oppgave er å sikre trygghet for sine innbyggere, uansett hvor man bor i landet.

– Jeg mener det er avgjørende å kartlegge styrker og svakheter i den sivile beredskapen. Sist dette ble sett i sammenheng var da sårbarhetsutvalget fremla sin utredning i 2000. Trusselbildet har endret seg vesentlig siden den gang. Denne rapporten vil bli et viktig verktøy for å utvikle beredskap som står seg for fremtiden, sier justis- og beredskapsministeren.

– Bare to måneder etter at kommisjonen startet sitt arbeid, gikk Russland til angrep på Ukraina. Det dannet et alvorlig bakteppe for kommisjonens arbeid, og gjør det ekstra viktig, sier Mehl.

Totalberedskapskommisjonens rapport vil i løpet av kort tid bli sendt på offentlig høring, i likhet med Forsvarskommisjonens rapport.

– Trygghet er grunnlaget

I en kommentar sier NHO at mer enn 80 prosent av all infrastruktur er eid av privat sektor.

– Bedriftene leverer allerede i dag en enorm beredskapsreserve for myndighetene når samfunnet utsettes for kriser. Kapasitetene for krisehåndtering i næringslivet må i større grad anerkjennes og utnyttes, sier viseadministrerende direktør Anniken Hauglie til NTB.

– For å løse beredskapsutfordringene som møter oss fremover så er det avgjørende at vi arbeider mer på tvers mellom sektorer og mellom myndigheter og privat sektor, sier Hauglie.

LO understreker verdien av en sterk offentlig og statlig sektor, behovet for nærberedskap der folk bor, og at det må satses på innovasjon også innenfor beredskap.

– Trygghet er grunnlaget for et velfungerende samfunn, ikke minst når det handler om beredskapen vår, sier LO-sekretær og kommisjonsmedlem Are Tomasgard.

YS sier de forventer at regjeringen leser rapporten nøye og følger opp de viktigste anbefalingene med tilstrekkelig ressurser og midler.

Nyeste fra Dagsavisen.no: